“Eiliad allweddol yn ein hymdrech i daclo’r argyfwng tai,” meddai Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd

“Mae hon yn eiliad allweddol yn ein hymdrech i daclo’r argyfwng tai sy’n wynebu ein cymunedau yng Nghymru,” meddai Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn (sy'n y llun), “ac mi all gael dylanwad go iawn ar allu pobl leol i rentu, prynu a byw yn eu cartrefi eu hunain o fewn eu cymunedau.”

Roedd Arweinydd y Blaid yng Ngwynedd yn ymateb i gyhoeddiad Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, Julie James heddiw, sy’n nodi cynlluniau i ymyrryd yn y farchnad dai yn ardal Dwyfor ar ffurf cynllun peilot, i gefnogi pobl leol i fyw yn eu cymunedau a gwneud newidiadau i'r rheoliadau cynllunio er mwyn rheoli'r stoc dai leol yn well.

“Wedi blynyddoedd o lobïo gan Blaid Cymru a misoedd o drafodaethau parhaus gyda swyddogion a gweinidogion, rydym yn croesawu’r newyddion bod Llywodraeth Cymru yn dechrau ar y broses o ymgynghori i ddiwygio’r drefn gynllunio fel bod unigolyn sy’n ceisio newid defnydd tŷ annedd o brif gartref i ail dŷ neu dŷ gwyliau tymor byr angen cymeradwyaeth cynllunio i’r dyfodol.

“Dyma’r amser i’n cymunedau gamu ymlaen ac ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth ar gyflwyno’r dosbarthiadau defnydd cynllunio ar wahân ar gyfer prif gartref, ail dŷ a thai gwyliau tymor byr. Bydd tystiolaeth a chasglu’r dystiolaeth honno yn gwbl allweddol yn ystod y broses ymgynghori i benderfynu a fydd y polisi yn newid ai peidio.”

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd becyn gwerth £2m i Gyngor Gwynedd er mwyn prynu cartrefi gwag y sir gan ddod â rheiny nôl mewn i'r stoc dai fel tai rhent cymdeithasol. Bydd rhaid gwario o leiaf £1m yn ardal cynllun peilot Dwyfor.

“Bydd y mesurau hyn yn cynorthwyo’n hymdrechion i gartrefu pobl leol, i gynnig cartrefi cynaliadwy mewn cymunedau bywiog a chynnig help llaw ymarferol i rai o'n cymunedau a’n pentrefi sy'n wynebu anghyfiawnder cymdeithasol ynghyd â bygythiad gwirioneddol i hyfywedd ein cymunedau Cymreig, ein diwylliant a'n hiaith.

“Mae Plaid Cymru Gwynedd wedi gweithio’n ddiflino dros y misoedd diwethaf i gyfleu’r problemau go iawn sy’n wynebu rhai o’n cymunedau a’n pentrefi arfordirol i Lywodraeth Cymru ac i gynnig datrysiadau. Rydym yn ddiolchgar i swyddogion Gwynedd, ein cydweithwyr Plaid Cymru, trigolion lleol ynghyd â grwpiau a sefydliadau lleol am eu gwaith yn cefnogi ein gwaith.

“Bydd angen i’r ymdrechion a’r gwaith tîm barhau wrth i ni weithio gyda’n cymunedau, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru i edrych yn fanwl ar y glo mân sydd yn y cyhoeddiad a symud i weithredu’r cynllun peilot o ddifri yn ardal Dwyfor.”

O dan arweinyddiaeth Plaid Cymru yng Ngwynedd, comisiynwyd a chyhoeddwyd adroddiad manwl ar dai gwyliau tymor byr ac ail gartrefi yng Ngwynedd nôl ym mis Rhagfyr 2020 yn dangos yr angen i ddilyn cynlluniau’r Alban i gynnig y pwerau i awdurdod lleol reoleiddio gosodiadau gwyliau tymor byr.

Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Tai gwerth £77 miliwn Gwynedd ar ddiwedd 2020 er mwyn cefnogi cymunedau lleol gyda llu o fesurau a phecynnau cymorth tai. Ac o Ebrill 2021, cyflwynodd Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid bremiwm 100% ar dreth y cyngor ar gyfer ail gartrefi gaiff ei fuddsoddi i weithredu rhan o’r cynllun gweithredu tai.

“Rydym wedi canolbwyntio ar gefnogi cymunedau lleol, a byddwn yn parhau i wneud hynny. Mae cartrefi Gwynedd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith hwnnw,” meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn.

Wrth ymateb i gyhoeddiad LlC, meddai cyn Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Elfyn Llwyd: “Mae datganiad Llywodraeth Cymru i'w groesawu gan ei fod yn gam sicr ymlaen. Codais yr angen am ganiatâd cynllunio i droi tŷ annedd yn dŷ gwyliau dros ugain mlynedd yn ôl yn San Steffan. Gwell hwyr na hwyrach!

“Gobeithio, yn wir, y bydd cymaint â phosib o bobl yn ymateb i'r ymgynghoriad i ddangos pa mor argyfyngus yw sefyllfa tai lleol ar hyn o bryd.”

Dywedodd Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor (sy'n y llun): “Mae hon wedi bod yn daith hir i nifer o bobl, felly mae’r ffaith ein bod yn gweld y camau diriaethol yma heddiw er mwyn mynd i’r afael ag ail gartrefi a fforddiadwyedd tai yn rhai o’n cymunedau i'w groesawu.

“Rhaid cydnabod rôl Cyngor Gwynedd a Phlaid Cymru wrth arwain y Cyngor, gan eu bod eisoes wedi gwneud llawer o’r gwaith o amgylch hyn, a diolch iddynt am eu harweiniad.

“Mae’r sialens yn un enfawr, ond gyda’r awydd gwleidyddol, y weledigaeth, polisïau cryf, ac adnoddau ariannol digonol i wireddu’n amcanion, mae gobaith eto am ddyfodol gwell i gymunedau Cymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2021-11-23 16:22:36 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns