Angen cyfarfod brys gyda Chyfoeth Naturiol Cymru dros drigolion Abergwyngregyn

Mae arweinyddion cymunedol Plaid Cymru yn galw am gyfarfod brys gydag asiantaethau sydd â chyfrifoldeb dros Afon Aber yn Abergwyngregyn, Gwynedd yn dilyn ail lifogydd yn yr ardal mewn cwta dau fis.

Yn ôl y Cynghorydd Gwynedd sy’n cynrychioli’r ardal, Dafydd Meurig: “Mae’n hen bryd tynnu’r asiantaethau ynghyd i liniaru’r problemau sy’n wynebu trigolion yn fy ardal i.

“Dyw poeni am law mawr, ei effaith a’i ddifrod ddim yn brofiad braf i neb, mae’n amser i Gyfoeth Naturiol Cymru eistedd o amgylch y bwrdd i drafod y problemau gyda Network Rail, Dŵr Cymru, Cyngor Gwynedd a Chyngor Cymuned Abergwyngregyn a rhoi cynllun brys ar waith.

Ym mis Awst, cafodd adeiladau yn yr un ardal, sef dau gartref ac un busnes eu difrodi oherwydd i’r afon orlifo. Ar y pryd, soniwyd mai digwyddiad eithafol unigryw oedd hwnnw.

Yn ol y Cynghorydd Dafydd Meurig: “O fod yng nghanol y trafferthion gyda’r trigolion lleol dros y dyddiau diwethaf, mae’n amlwg bod angen ymchwilio ymhellach a dod o hyd i ddatrysiad.  

“Mae tri chartref wedi eu gorlifo y tro hwn, a bydd angen asesu’r difrod. Yn ffodus, roedd y tai yn parhau yn wag ers y llifogydd ddiwedd yr haf. Ond bydd y gwaith o ail ddechrau’r clirio angen ei ail gychwyn unwaith eto. Mae’n dorcalonnus!

“Mae’r gwaith o glirio’r llanast sy’n cael ei gario gyda dŵr ar hyd y lonydd, y caeau, y gwrychoedd a’r Afon, hefyd angen sylw brys.

“Rydym yn ddiolchgar i staff Cyngor Gwynedd am eu cymorth ac i’r bobl leol am eu cefnogaeth. Ond mae’n rhaid i Cyfoeth Naturiol Cymru symud yn fuan, i asesu’r problemau, wrth i ni brysuro at fisoedd gwlyb y gaeaf.

Yn ôl Aelod Senedd Cymru dros yr ardal, Siân Gwenllian: “Dwi’n ddiolchgar i’r Cynghorydd dros yr ardal a swyddogion y Cyngor am eu gwaith yn Abergwyngregyn dros y dyddiau diwethaf.

“Mae nghalon i’n gwaedu dros y trigolion sy’n gweld llifogydd yn eu heiddo am yr ail waith mewn dau fis - mae’n gwbl annerbyniol. Byddaf yn cysylltu â’r Gweinidog sydd â’r cyfrifoldeb dros yr amgylchedd i bwyso arni am drafodaeth frys ar y mater hwn.

“Dwi’n uno yn yr alwad gan y Cynghorydd Dafydd Meurig i wahodd Cyfoeth Naturiol Cymru a’r asiantaethau eraill at y bwrdd i drafod datrysiad buan dros drigolion yr ardal.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2020-10-06 17:30:28 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns