Balchder cymunedol ac ardaloedd glân a thaclus yn flaenoriaeth Plaid Cymru Gwynedd

Clirio, glanhau, trwsio ac atgyweirio – balchder cymunedol fydd y flaenoriaeth i gymunedau Gwynedd ar ddechrau 2022, wrth i gabinet Plaid Cymru Gwynedd drafod buddsoddi £1.5miliwn i sicrhau cymunedau glân a thaclus yn y sir mewn cyfarfod yr wythnos hon (30 Tachwedd).

Trwy gyflogi swyddogion, buddsoddi mewn cerbydau ac offer, mae cynghorwyr Plaid Cymru yn awyddus i sicrhau eu bod yn gwrando ar bryderon trigolion am ardaloedd blêr sydd angen sylw a gosod cynllun gweithredu ymarferol mewn lle i daclo ardaloedd problemus o fewn cymunedau’r sir.

Torri a symud chwyn a gordyfiant; glanhau arwyddion ffyrdd; golchi, atgyweirio a gosod biniau stryd a biniau baw cŵn; clirio tipio neu lanast anghyfreithlon; mân waith peintio a thacluso ymylon ffyrdd - rhai o’r tasgau y bydd y timau newydd yn gofalu amdanynt o fewn cymunedau’r sir o ddechrau’r flwyddyn ymlaen, os bydd y cabinet yn pasio’r cynnig i fuddsoddi.

Yn ôl y Cynghorydd Plaid Cymru sydd â’r cyfrifoldeb dros y gwaith, Catrin Wager (sy'n y llun),mae’r cynllun Cymunedau Glân a Thaclus yn rhoi balchder a hygrededd cymunedol yn ôl i ardaloedd: “Fy ngobaith i yw y bydd trigolion yn teimlo bod pryd a gwedd eu hardaloedd yn gwella, bod strydoedd, pentrefi a threfi yn twtio, a gwaith yn digwydd i wella ansawdd eu hamgylchedd wrth fynd i’r afael ag ardaloedd problemus.

“Trwy gydweithio â chynghorwyr cymuned, tref a dinas yn ogystal â phartneriaid a sefydliadau lleol, bydd ein gwaith ni fel cynghorwyr sir hefyd yn allweddol er mwyn cyfleu lle mae angen amser ac adnoddau i glirio, twtio a glanhau a rhoi dos go iawn o ofal i wardiau cymunedol.”

Dyw’r syniad o dimau cymunedol ddim yn un newydd i ardaloedd Gwynedd. Rhaglen llymder y Torïaid yn San Steffan, a thoriadau i gyllidebau cynghorau sir gan Lywodraeth Llafur Cymru dros y blynyddoedd sydd wedi gorfodi diddymu cyllidebau i wasanaethau cymunedol ledled Cymru.

Yn y llun: Cynghorydd Plaid Cymru, Catrin Wager yng ngwaelod Allt Glanrafon, Bangor yn dangos y math o waith byddai’r timau cymunedol glân a thaclus yn gallu ei daclo mewn ardaloedd ledled Gwynedd

“Ond wedi gwrando ar yr hyn sy’n bwysig i’n cymunedau, dyma fynd ati o’r newydd i sicrhau bod buddsoddiad mewn lle i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl leol yn eu cymunedau. Mae cyfnod Covid-19 wedi bod yn un anodd i bobl leol, a diffyg gweithredu mewn ardaloedd oherwydd cyfyngiadau. Y gobaith nawr yw mynd ati gydag angerdd i ail afael a gwneud gwelliannau,” meddai’r Cynghorydd Catrin Wager.

“Mae ymdymeimlad o falchder cymunedol yn rhoi hwb i drigolion, yn rhoi pwrpas a ffocws ar weithgareddau dyddiol pobl wrth fynd am dro, gerdded i’r ysgol neu i’r gwaith neu fynd allan i siopa bwyd.

“Mae’n bwnc pwysig, mae’n bwnc sy’n flaengar ym meddyliau cymunedau ac mae’n bwnc sy’n effeithio ar fywydau pobl yn ddyddiol. Rhaid i ni ddiolch i nifer o sefydliadu a grwpiau gwirfoddol sy’n gwneud gwaith arwrol yn twtio, codi sbwriel, plannu blodau ac ati ledled y sir. Cydweithio â’r grwpiau hynny, yn ogystal â’r swyddogion arferol sy’n gweithio i wahanol adrannau’r Cyngor fydd y Tîm Cymunedau Glân a Thaclus. Byddan nhw’n ddarn arall yn y jig-so mawr.”

Caiff y cais i awdurdodi’r buddsoddiad ariannol ei drafod gan gynghorwyr Plaid Cymru yng nghabinet Cyngor Gwynedd ddydd Mawrth, 30 o Dachwedd 2021.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2021-11-29 16:02:13 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns