Cai Larsen

Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd dros Ward Canol Tref Caernarfon, Cai Larsen, sy’n ateb cwestiynau Holi Hwn a Holi Llall y mis yma. Mae Cai hefyd wedi ei ethol yn Gadeirydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn ddiweddar. Dyma ddysgu ychydig bach mwy amdano  

 

 • Enw? Cai Larsen
 • Oed? 62
 • Ymhle cawsoch eich geni? Ym Mangor ces i fy ngeni, ond yn flwydd oed, fe symudon ni i Beinsarwaun, ac yno y ces i fy magu.
 • Lle ydych chi’n byw? Dwi’n byw yn nhre’r Cofis, Caernarfon ers bron i 40 mlynedd.
 • Oes gennych chi deulu? Oes, dwi’n briod ac mae gennym ni bump o blant sy’n oedolion a thri o wyrion.
 • Beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf am fod yn Gynghorydd Sir? Dwi’n ei theimlo hi’n fraint mod i’n gallu helpu etholwyr, ymchwilio ar eu rhan, datrys problemau a chydweithio â nhw i oresgyn unrhyw drafferthion sy’n eu hwynebu nhw. Mae estyn llaw i etholwyr mwyaf difreintiedig fy ward yn rhan fawr o’m gwaith ac mae cydweithio â nhw yn dod a boddhad mawr i mi.
 • Beth ydych chi’n ei gasáu fwyaf am fod yn Gynghorydd Sir? Dwi’n teimlo’n hynod anghyfforddus pan mae etholwyr yn dod ataf yn gofyn am gymorth i ddod o hyd i dŷ cymdeithasol. Dwi’n gwybod eu bod yn debygol o fod ar restr aros am gyfnod maith oherwydd nad oes digon o dai cymdeithasol yn ardal Caernarfon. Mae na rwystredigaeth go iawn yn y maes yna, o fewn fy ward i.
 • Pwy yw eich arwr / arwres? Sean MacBride achos allai ddim meddwl am neb sydd wedi llwyddo i gyflawni cymaint yn ystod ei fywyd. Roedd yn rebel fel dyn ifanc, ond aeth ymlaen i ffurfio plaid wleidyddol, bu’n Weinidog Tramor Iwerddon yn ogystal â bod yn fargyfreithiwr. Bu’n Llywydd Amnest Rhyngwladol, Cadeirydd yr International Peace Bureau, Is Lywydd Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), Llywydd Pwyllgor Gweinidogion Cyngor Ewrop, roedd ganddo rolau blaenllaw yn yr UN ac enillodd Wobr Heddwch Nobel.
 • Beth yw eich atgof plentyn hapusaf? Mynd am dro natur ar ddiwrnod poeth yn yr haf o Ysgol Penisarwaun i Ddinas Dinorwig. Mae’n Gaer Geltaidd fawr ar ben bryn ger Llanddeiniolen ac mae na olygfa wych yno o Benisarwaun a’r ardal. Dwi’n cofio edrych ar yr olygfa ar y diwrnod poeth ma a meddwl y byddai’r diwrnod ysgol drosodd erbyn i ni gyrraedd yn ôl i’r ysgol ac y cawn fynd allan i chwarae efo fy ffrindiau. 
 • Beth yw eich ofn mwyaf? Dwi ddim yn greadur ofnus iawn - mae’n well ceisio delio efo sefyllfaoedd anodd mewn modd pwyllog a diffwdan na’u hofni. Dyna sut dwi’n gweld pethau, beth bynnag!
 • Beth mae’n ei olygu i chi i fod yn Gadeirydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd? Mae'n fraint cael cadeirio'r grŵp mwyaf yn hanes Cyngor Gwynedd ers iddo gael ei ffurfio. Mae cadeirio grŵp sydd â chymaint o aelodau llawn arddeliad a brwdfrydedd yn gallu bod yn heriol ar adegau, ond mae hefyd yn brofiad hynod werthfawr a difyr.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Eryl Jones
  published this page in Pwy 'di Pwy? 2022-09-28 13:03:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns