Cyfarfod Porthmadog a llythyr ar y cyd yn amlygu’r pryderon am adolygiad Ambiwlans Awyr Cymru

Mae llythyr gan gynrychiolwyr Plaid Cymru Gwynedd yn cydnabod y “gwasanaeth meddygol brys tyngedfennol ac amhrisiadwy” a ddarperir i bobl Gwynedd gan Ambiwlans Awyr Cymru (AAC) ond yn galw am atebion i bryderon pobl ynglŷn ag adolygiad o’r gwasanaeth a dyfodol y ganolfan ger Caernarfon.

Mae Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn ynghyd â’r aelod cabinet dros oedolion, y Cynghorydd Dilwyn Morgan a chynrychiolydd lleol y ward leol lle mae canolfan yr hofrennydd yn Ninas Dinlle, y Cynghorydd Llio Elenid Owen, wedi cyfleu eu pryderon i Brif Weithredwr AAC ynglŷn â’r heriau wrth gyrraedd pobl mewn anawsterau, os daw ei adolygiad i'r casgliad y bydd y gwasanaeth yn cael ei adleoli ymhellach o’r ardal.

Yn ôl y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae’r natur wledig a’r rhwydweithiau ffyrdd yn gwneud achub bywydau yng Ngwynedd yn heriol ar y gorau. Bydd ail-leoli, heb os, yn fwy fyth o her.

“Mae diwydiant fel amaethyddiaeth yn chwarae rhan allweddol yn ein sir gyda phobl yn gweithio yn ynysig mewn lleoliadau gwledig iawn, ymhell o gefnogaeth a gwasanaethau. Gaiff unrhyw newid effaith andwyol ar gyrraedd preswylwyr, yn dilyn damweiniau neu argyfyngau meddygol? Mae cymaint o gwestiynau heb eu hateb ar hyn o bryd, mae’n destun pryder.”

Dywedodd cynrychiolydd Ward Groeslon, sy’n cynnwys lleoliad AAC yn Ninas Dinlle, y Cynghorydd Llio Elenid Owen (yn y llun): “Mae pobl wedi bod yn cysylltu â mi’n gyson ers i’r sibrydion ddechrau am newidiadau ar y safle. Daeth dros 50 o bobl i gyfarfod cyhoeddus gyda ni ym Mhorthmadog yn ystod y dyddiau diwethaf, ac roedd teimladau cryfion yno. Gallwch weld pa mor bryderus ydi pobl.

“Dwi wedi clywed am brofiadau personol pobl o ddefnyddio’r gwasanaeth, a pha mor hanfodol fu’r ymateb uniongyrchol hwnnw i iechyd pobl. Rydyn ni gyd yn bryderus iawn yn enwedig yn fy ardal i lle mae pobl fy Ward, a Chaernarfon a’r cyffiniau, wedi gweithio’n agos gyda’r tîm yn y ganolfan i godi arian, i wirfoddoli a chefnogi staff dros nifer o flynyddoedd.

“Mae fy Aelod Seneddol, Hywel Williams a Siân Gwenllian, Aelod Senedd Cymru dros Arfon yn cydweithio efo ni i dynnu sylw at ba mor hanfodol yw’r gwasanaeth, ar y safle presennol. Rydyn ni mor ddiolchgar i bobl leol sy’n codi proffil y mater hwn efo ni, rhai a fynychodd ddigwyddiad yng nghanolfan AAC Caernarfon yn gynharach yn y mis i geisio diogelu’r gwasanaeth yn Ninas Dinlle.”

Bu Cynghorydd Harlech a Llanbedr, Gwynfor Owen (a welir yn y llun) yn allweddol wrth drefnu’r cyfarfod ym Mhorthmadog yn ddiweddar. Mabon ap Gwynfor, Aelod y Senedd dros Ddwyfor Meirionnydd, fu’n cadeirio ac roedd yn ddiolchgar i’r rhai a fynychodd i gydweithio ar y mater. Dywedodd ei fod wedi holi i’r Prif Weinidog ymyrryd gan rannu gwybodaeth â’r cyhoedd ynglŷn â’r adolygiad.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynfor Owen: “Rydym wedi clywed sibrydion y gallai canolfan AAC symud ar draws y gogledd i’r dwyrain. Byddai hynny’n bendant yn effeithio ar gyrraedd y bobl sy’n byw ar hyd arfordir gorllewinol yr ardal hon, yn ogystal â’r ardaloedd gwledig sydd gennym yn ardal Dwyfor Meirionnydd. Mae ein Haelod Seneddol dros yr ardal, Liz Saville-Roberts yn cydweithio efo ni ac yn dweud ei bod yn hollbwysig ein bod yn cwestiynu unrhyw drefniadau newydd.

“Rydyn ni’n sir wledig, gyda bryniau a mynyddoedd, moroedd a llynnoedd sy’n denu poblogaeth enfawr yn ystod y misoedd yr haf, sut gall newidiadau AAC fynd i’r afael â’r pryder yna? Mae rhai o’m hetholwyr, fel mae fy nghyd-aelodau hefyd yn clywed, yn gweithio ar eu pen eu hunain, mewn rhai ardaloedd gwledig a diarffordd. Yn sicr allwn ni ddim bod mewn sefyllfa lle mae bywydau pobl yn cael eu peryglu, oherwydd newidiadau i safle’r gwasanaeth meddygol hollbwysig yma.”

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros oedolion, y Cynghorydd Dilwyn Morgan: “Mae’r pellter o Ben Llŷn i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac o dde Meirionnydd i ysbytai Bangor, Wrecsam ac Aberystwyth yn gadael y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas, ein cenhedlaeth hŷn, yn fwy bregus.

“Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio, rhai gyda phroblemau iechyd cymhleth, mae gennym bryderon dybryd y bydd delio â sefyllfaoedd brys o fewn Gwynedd heb y gwasanaeth yn y ganolfan yng Nghaernarfon, fod yn angheuol. Mae angen mynd i’r afael â’r cwestiynau hyn yn gynt nag yn hwyrach.”

Wrth gloi’r llythyr a anfonwyd at Brif Weithredwr AAC, gofynnodd y Cynghorwyr Dyfrig Siencyn, Dilwyn Morgan a Llio Elenid am atebion i'w cwestiynau ar ran pobl leol cyn gynted â phosibl neu am gyfarfod i ddeall mwy.

Cydnabyddiaeth lluniau: Arwyn Herald


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2022-10-17 16:48:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns