Cynyddu cefnogaeth i ddineswyr bregus Bangor ac i’r rhai sy’n hunan-ynysu

Mae trigolion sy’n byw o fewn ffiniau dinas Bangor sy’n fregus neu’n gorfod hunan-ynysu oherwydd pandemig Covid-19 yn cael eu hannog i gysylltu â’r Cynghorydd Steve Collings (a welir yn y llun), Plaid Cymru Bangor i gael pecynnau cymorth bwyd ar frys.

Mae’r Cynghorydd dros Ward Deiniol, Steve Collings, eisoes yn trefnu sesiwn ‘Bwyd i Bawb Bangor’ am ddim bob dydd Sul yn swyddfa Plaid Cymru Bangor. Ond yn ystod pandemig Covid-19, daeth yn amlwg yn fuan iawn bod rhywfaint o’r cyflenwad o fwyd sydd dros ben yn mynd yn anghyson ac na allai unigolion gyrraedd y lleoliad bwyd am ddim yn Swyddfa’r Blaid, rhif 70 ar stryd fawr Bangor.

“Rydyn ni wedi bod yn rhedeg ‘Bwyd i Bawb Bangor’ bob dydd Sul dros y ddwy flynedd ddiwethaf,” esboniodd y Cynghorydd Steve Collings, “lle rydyn ni'n agor swyddfa’r Blaid ar y Stryd Fawr ym Mangor rhwng 10 a 12 bob bore Sul, ac yn cynnig amrywiaeth o wahanol fwydydd am ddim i drigolion.

Yn ôl y Cynghorydd Elin Walker Jones, Ward Glyder, sydd hefyd yn cynorthwyo ar y Sul: “Mae’n ffordd o gefnogi unigolion a theuluoedd sy’n fregus yn ariannol ac sy’n disgyn drwy’r system budd-daliadau lles a banciau bwyd. Mae hefyd yn sicrhau nad yw bwyd archfarchnadoedd yn cael ei wastraffu na’i anfon i safleoedd tirlenwi.

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i Tesco a Waitrose am gyflenwi'r bwyd sydd ganddynt dros ben i ni yn wythnosol. Rydyn ni hefyd, fel Cynghorwyr y Blaid ym Mangor sy'n cydweithio i gefnogi’r Cynghorydd Steve Collings, yn ymfalchïo yn y gwaith sy’n digwydd ar lawr gwlad i ddarparu'r gwasanaeth yma’n rheolaidd.”

Nawr bod Covid-19 a’r cyfyngiadau symud wedi taro’r ddinas a bod yr archfarchnadoedd yn cael trafferthion gyda chyflenwi rhai bwydydd, sylweddolodd y Cynghorydd Collings fod materion newydd yn effeithio ar Fwyd i Bawb Bangor ar y Sul. Roedd trigolion yn cael trafferth cyrraedd y gwasanaeth ac roedd sicrhau cyflenwadau bwyd i ateb y galw cynyddol yn mynd yn broblemus.

Cysylltodd y Cynghorydd Collings â Chyngor Dinas Bangor i weld a ellid sicrhau bod arian ar gael i gefnogi cynllun, lle gellid defnyddio arian i lenwi bwlch i greu cronfa fach o fwydydd sylfaenol, fel pasta, reis, blawd, siwgr, llysiau tun a ffrwythau, y gellid wedyn eu defnyddio gyda'r bwyd ffres dros ben o'r archfarchnadoedd. Gyda'r gefnogaeth ychwanegol hon, mae'r cynllun bellach yn gallu cyflwyno pecynnau i bobl ledled Bangor sy'n hunan-ynysu neu'n wynebu caledi ariannol o ganlyniad i'r argyfwng.

Dywedodd Maer Dinas Bangor, y Cynghorydd John Wyn Williams: “Rydym yn falch iawn o fod yn cefnogi’r fenter wych hon gan y Cynghorydd Steve Collings, yn ystod pandemig Covid-19. Mae'n gwbl hanfodol nad yw trigolion Bangor yn cael eu hamddifadu ymhellach yn ystod yr amser heriol hwn. Mae’r Cyngor Dinas hefyd wedi cefnogi mentrau eraill i gynorthwyo pobl leol yn ystod yr argyfwng.

“Rydym eisoes yn ymwybodol o’r ymrwymiad y mae’r Cynghorydd Collings a’i gyd-Gynghorwyr Plaid Cymru wedi eu harddangos yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, wrth iddynt drefnu a rhannu bwyd am ddim i deuluoedd bregus, sy’n methu cael dau ben llinyn ynghyd. Mae'n adlewyrchiad trist iawn o'n cymdeithas bod llywodraethau Torïaidd a Llafur yn gadael unigolion a theuluoedd i deimlo'n ynysig, heb gefnogaeth.

“Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r Cynghorydd Collings a’i gyd-gynghorwyr dinas Bangor i gyrraedd yr unigolion hynny sydd angen ein gofal a’n cefnogaeth. Mae'r Cynghorydd Steve Collings yn llwyr haeddu diolchgarwch y ddinas gyfan am ei waith clodwiw – diolch Steve!”

I archebu dosbarthiad pecyn bwyd brys, anfonwch eich cyfeiriad cartref trwy DECST at: 07436 530217


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns