Ffermwr Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu budd ynni llanw gwyrdd i’r ardal.

Mae ffermwr Ynys Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu’r ffaith y gall cynllun ynni llanw newydd ddod â budd economaidd i drigolion Pen Llŷn.

Yn ôl Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Gareth Roberts (yn y llun), mae dod a chynllun ynni gwyrdd amgylcheddol i Ben Llŷn i greu ynni drwy ddefnyddio llanw’r môr, yn gynllun cyffrous.

Bwriad Nova Innovation yw cyflwyno 5 tyrbein bychan 100kW ar wely’r môr rhwng Ynys Enlli a’r tir mawr fyddai’n cynhyrchu trydan. Y gobaith fyddai gwneud Ynys Enlli yr ynys ynni glas cyntaf yn y byd, lle byddai cerrynt y môr yn cynhyrchu ynni gwyrdd i greu trydan, yn hytrach na gorfod dibynnu ar ddefnyddio disl i gynhyrchu trydan ar Enlli.

Llun: Ynys Enlli a gwely'r môr yn dangos sut byddai'r tyrbeini yn edrych o dan y dŵr (hawlfraint llun: Nova Innovation)

“Mae rhinweddau gwyrdd y cynllun yma’n amlwg,” meddai’r Cynghorydd, “ac mae cynnwrf i weld y cynllun yn datblygu. Ond i mi, fel cynghorydd lleol, dwi’n edrych mlaen yn arw at weld pa fuddion economaidd all y cynllun yma ei gyflwyno i’r ardal.

“Mae Nova Innovation eisoes wedi nodi eu bod yn awyddus i ddefnyddio contractwyr lleol, busnesau ac unigolion sy’n byw yn yr ardal, i weithio ar y datblygiad a manteisio ar y cyfleoedd ddaw yn sgil datblygu ynni llanw môr Enlli.

“Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw cadwyni cyflenwi yn sgil datblygiadau buddsoddi o fewn cymunedau, ac mae’r cynllun yma yn cynnig cyfleoedd ym maes datblygu, peirianneg, adeiladu, technoleg, morwrol a llawer mwy.

“Fel Cynghorydd yr ardal, byddwn i hefyd yn falch o weld cyfleoedd addysgol yn rhan o’r gwaith, fel bod cyfle i ddisgyblion a myfyrwyr fanteisio ar y cyfle i oruchwylio, astudio a chael eu hysbrydoli gan gynllun technolegol blaengar fel hyn, yma yng ngogledd orllewin Cymru.”

Mae gan Nova brofiad o gyflwyno tyrbinau llanw ar Ynysoedd y Shetland yn Swnt Bluemull, sy’n cynhyrchu ynni o bedwar tyrbin o dan y môr. Mae gwaith y cwmni yn Shetland yn cynnwys monitro bywyd gwyllt o amgylch y tyrbinau a’r ardal gyfagos. Gan ddefnyddio camerâu tanddwr maent wedi canfod, trwy eu harolygon, nad oes effeithiau negyddol ar fywyd gwyllt y môr, fel adar a mamaliaid morol.

Cyflwynwyd buddsoddiad o £1.2 miliwn i Nova Innovations gan Lywodraeth Cymru, trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, i gefnogi'r gwaith o holi am hawliau amgylcheddol a dylunio peirianneg ar gyfer y prosiect arloesol hwn.

Yn ôl y Cynghorydd Gareth Roberts: “Yn wahanol i ynni gwynt lle mae’r farn gyhoeddus wedi ei rhannu, does dim effeithiau negyddol gweledol i’r tirlun gyda’r tyrbeini yma, gan eu bod wedi eu cuddio o dan y môr.

“Ac yn bwysicach fyth, mae cynllun fel hyn yn cyfrannu at Gwynedd Werdd y Cyngor Sir, lle mae cymunedau a thrigolion yn ceisio lleihau ôl troed carbon.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2021-01-22 11:30:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns