Galwad gan holl arweinyddion sirol Plaid Cymru ar y Prif Weinidog i weithredu ar dai

Mae holl arweinwyr cynghorau sir Plaid Cymru wedi galw ar Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru i weithredu ar ddatrysiadau ym maes tai i bobl leol ar fyrder.

Mae arweinwyr cynghorau sir Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin yn pwyso ar y Llywodraeth Lafur i:

  1. addasu Deddf Cyllid Llywodraeth Leol fel bod unrhyw dŷ cyffredin yn cael ei ddiffinio fel tŷ annedd o dan reolau trethiant. Bydd perchnogion wedyn yn talu Treth y Cyngor ac nid Treth Busnes. Byddai’n sicrhau na ellid colli treth ychwanegol y premiwm ar ail gartrefi ac y byddai modd buddsoddi’r arian mewn tai i bobl leol.
  2. addasu polisïau cynllunio er mwyn creu dosbarth defnydd newydd ar gyfer llety gwyliau tymor byr. Wrth gael dosbarth defnydd penodol, byddai angen cael caniatâd cynllunio ar gyfer y defnydd ac felly’n rhoi’r grym i awdurdodau lleol reoli niferoedd tai gwyliau mewn ardaloedd penodol i sicrhau cydbwysedd o dai i bobl leol a llety gwyliau tymor byr o fewn cymunedau.
  3. gyflwyno cynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer llety gwyliau tymor byr, wedi ei reoli gan y cynghorau sir eu hunain, i sicrhau bod cydbwysedd o dai mewn cymunedau a thai ar gael i bobl leol eu prynu neu eu rhentu.

Yn ôl arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae’n hen bryd symud ar hyn i geisio dylanwadu ar y sefyllfa dai ledled Cymru. Mae Gwynedd wedi comisiynu darn helaeth o waith ymchwil llynedd, ac wedi dod a datrysiadau ymarferol i’r bwrdd ym maes trwyddedu a chynllunio.

“Rydym yn awyddus iawn fel pedair sir arfordirol gorllewin Cymru i gydweithio gyda'r Llywodraeth, ond mae hi nawr yn amser i’r Prif Weinidog weithredu.”

Mewn llythyr at y Prif Weinidog, dywed y pedwar arweinydd: “Mae’r bygythiad i hyfywedd cymunedau Cymraeg yn cynyddu’n sylweddol wrth i’r farchnad dai boethi a phrisiau gyrraedd y tu hwnt i bobl leol. Yn yr ardaloedd hyn, wrth gwrs, mae nifer helaeth yn cael eu prynu fel buddsoddiad ar gyfer gosod tymor byr neu fel ail dŷ.”

Derbyniodd y Llywodraeth gopi o’r ddogfen ymchwil o sylwedd ar dai gan Wynedd sy’n amlygu maint y broblem ac yn cynnig datrysiadau nôl ym mis Ionawr. Mae bellach yn hanfodol bod gweithredu yn digwydd er mwyn dylanwadu ar y sefyllfa dai yng nghymunedau gwledig ac arfordirol Môn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin.

Yn ôl y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydym yn falch bod yr adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar dai yn dilyn yr un trywydd ag adroddiad Cyngor Gwynedd, ar y cyfan, ac edrychwn ymlaen at drafodaeth gyda’r Llywodraeth i fynd drwy’r glo mân.

“Dwi’n credu bod y Llywodraeth yn awyddus i geisio datrysiad i’r broblem ail gartrefi yng Nghymru. Mae gan cynghorau sir Plaid Cymru wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad ac yn awyddus i rannu eu profiad yn y maes a gweithio ar ddatrysiadau gaiff effaith ar un elfen o’r broblem cartrefu pobl ledled Cymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2021-06-07 17:57:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns