Llwyddiant i ymgyrch gwella llwybrau beicio Gwynedd

Mae trigolion lleol a Chynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn llawenhau bod eu hymgyrch i wella llwybrau cerdded a beicio’r sir gam yn nes, diolch i ymgyrchu dros y saith mlynedd ddiwethaf.

240518_Peter_Read_ac_Aled_Jones.jpg

Yn y llun ma Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd, Peter Read, Abererch ac Aled Wyn Jones, Llanaelhaearn

Mae buddsoddiad o £1.8miliwn i’w wario ar lwybrau troed a beicio ledled Gwynedd yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.

Un sydd wedi pwyso’n galed ar arian gan Llywodraeth Cymru i wella’r ddarpariaeth yn ei ardal ef ydi’r Cynghorydd Plaid Cymru Peter Read sy’n cynrychioli trigolion Abererch ar Gyngor Gwynedd.

“Dwi’n ymfalchïo yn y newyddion yma, ac wrth fy modd ein bod wedi gallu dwyn y maen i’r wal wedi blynyddoedd o ohebu, trafod a phwyso ar Llywodraeth Cymru i fuddsoddi yn y llwybrau lleol yma,” eglura’r Cynghorydd Peter Reed.

“Mae sicrhau bod llwybr diogel i bobl Y Ffôr ac Abererch gerdded arni, a defnyddio beiciau, wedi bod yn un o’m blaenoriaethau i, fel cynghorydd lleol. Felly pan ddaeth y newyddion o’r diwedd bod buddsoddiad i greu llwybr cerdded a beicio newydd ar yr A499 o Lanaelhaearn i Bwllheli, roeddwn wrth fy modd.

“Doedd dim synnwyr bod cymaint o wariant wedi bod yn yr ardal a’r llwybr yn stopio yn Llanaelhaearn. Mae gwaith cytundebu, trafodaethau am bryniant tir a chynlluniau yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Y gobaith yw y bydd y gwaith yn dechrau yn y gwanwyn flwyddyn nesaf.”

Ledled y sir bydd gwaith datblygu llwybrau yn digwydd yn yr ardaloedd canlynol:

  • Trefor, A499 cyswllt llwybr beicio i’r pentref
  • Cwm y Glo i Lanrug, A4086 llwybr beicio
  • Llanrug drwy Bontrug am Gaernarfon, A4086 llwybr beicio
  • Caernarfon i Fethel, B4366 llwybr beicio
  • Llanaelhaearn i Gaernarfon, A499 llwybr beicio
  • Bangor i Lanberis, A4244 a’r B4547 llwybr beicio
  • Llanelltyd i Abermaw, A496
  • Pwllheli, Ysgol Cymerau, lledu llwybr a chreu man croesi newydd ar Ffordd y Cob

Yn ôl Y Cynghorydd Peter Read: “Mi ddaw a thawelwch meddwl i bobl leol bod modd cerdded yn ddiogel ar hyd y ffordd a daw â budd iechyd a lles i drigolion lleol hefyd, gan roi’r cyfle iddynt fwynhau’r awyr iach a chadw’n heini.

“Yn ehangach, mi fydd yn cysylltu pentrefi gwledig â’i gilydd a chynnig darpariaeth hamddena i drigolion Gwynedd ac i ymwelwyr fwynhau beicio mewn amgylchedd diogel a braf.

Cynghorydd arall sy’n croesawu’r buddsoddiad i’r ardal yw Aled Wyn Jones, cynrychiolydd Llanaelhaearn ar Gyngor Gwynedd.

“Mae’r gwaith o greu llwybr cerdded a beicio newydd o brif ffordd yr A499 i bentref Trefor yn digwydd ar hyn o bryd. Bydd yn dawelwch meddwl bod llwybr diogel ar gael fel mynediad i’r pentref ar gyfer trigolion lleol yr ardal, felly dwi’n falch iawn o weld y gwaith yn digwydd. Mae’r gwaith hwn yn estyniad i’r llwybrau diogel sydd wedi eu creu yn y pentref i alluogi plant ac oedolion i symud yn ddiogel i’r ysgol, y cae chwarae a’r ganolfan.

“Rhaid diolch i’r trigolion lleol am eu hamynedd wrth i’r gwaith fynd rhagddo. Dyw cael goleuadau traffig a gwaith ffordd yn digwydd mewn unrhyw leoliad ddim yn hwylus, ond bydd pen llanw’r gwaith yn destun balchder i bawb yn ystod yr wythnosau nesaf.

“Mae sicrhau bod y Llywodraeth yng Nghaerdydd yn buddsoddi mewn unrhyw gymuned yn rhyfeddol yn yr hinsawdd sydd ohoni. Mae’n dangos bod gwaith caled gan dîm Plaid Cymru Gwynedd yn sicrhau gweithredu a bod buddsoddiad yn cyrraedd cymunedau yng Ngwynedd. Mae’n beth da bod ardaloedd yng Ngwynedd yn cael budd o gronfeydd ariannol penodol fel hyn i wella darpariaeth a diogelwch.

Mae’r  cyllid ar gyfer y llwybrau wedi dod o dair gronfa wahanol gan Llywodraeth Cymru – y Gronfa Trafnidiaeth Leol, y Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd a’r Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns