Llwyddiant wrth sicrhau mai busnesau bach Gwynedd sy’n derbyn cefnogaeth

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd gyda’r Llywodraeth, swyddogion a gwleidyddion, mae’r Blaid yng Ngwynedd yn falch bod y Gweinidog Llywodraeth Leol a Thai, Julie James, wedi gwrando ar y pryderon bod risg i berchnogion ail gartrefi sy’n fwriadol wedi trosglwyddo i dreth fusnes er mwyn osgoi talu trethi, allu cael mynediad at grantiau cefnogi busnesau.

Dywedodd arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn (yn y llun): “Rydym yn falch bod y Gweinidog wedi gwrando arnom ac wedi newid y canllawiau busnes sydd ar gael i gefnogi busnesau bach gwledig Gwynedd a siroedd eraill yng Nghymru.

“Byddai wedi bod yn gwbl anfoesol bod unigolion sydd berchen ail gartrefi yn cael mynediad i’r pecyn cymorth ariannol yma o du’r Llywodraeth. Byddai’n mynd yn gwbl groes i ethos y cynllun, sef pecyn i sicrhau economi hyfyw mewn cyfnod aneconomaidd oherwydd yr haint yma sy’n lledaenu trwy’r wlad.

“Yma yng Ngwynedd, byddai wedi golygu bod rhwng £15m a £18m o arian cyhoeddus yn cael ei ryddhau, a hynny, mewn cyfnod lle bydd pwysau ariannol dybryd ar arian trethdalwyr o ganlyniad i ddelio gyda Covid-19.

Er i swyddogion Cyngor Gwynedd gyflwyno canllaw cwbl glir fyddai’n amddifadu’r rhai hynny fyddai wedi gosod eu hail gartref am gyfnod er mwyn osgoi talu’r Dreth Gyngor, penderfynodd y gweision sifil, ddilyn trywydd gwahanol.

Mae canllawiau newydd y Llywodraeth, yn nodi bod angen dilyn tri cymal penodol, sef bod:

  • llety hunanarlwyo yn cyflwyno dwy flynedd o gyfrifon masnachu hyd at 31 Mawrth 2019
  • rhaid i lety hunanarlwyo osod yr adeilad am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy yn ystod y flwyddyn ariannol 2019-20
  • busnes llety hunanarlwyo yw prif ffynhonnell incwm y perchennog (y trothwy lleiaf yw 50%).

Yn ôl y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae’r Gweinidog wedi nodi bod talu’r grant yn nwylo disgresiwn bob cyngor. Hoffwn gadarnhau i fusnesau bach Gwynedd, boed nhw’n fferm sydd wedi trosi beudy yn dŷ gwyliau ar y buarth neu’n deulu sydd wedi addasu cyn gartref teuluol yn dŷ gwyliau, y byddwn yn edrych yn ffafriol ar eich cefnogi. Y mathau yma o fusnesau sy’n cynnig darpariaeth werthfawr o fewn y sir y dylem ni fod yn eu cefnogi yn ystod y cyfnod heriol yma.”

Mae’r grant yma i’w ddefnyddio i gefnogi busnesau gwledig bychain yng Ngwynedd sydd wedi ei heffeithio’n uniongyrchol o ganlyniad i ddeddfau’r Llywodraeth sy’n atal cwmnïau a busnesau rhag masnachu. Mae’n ymwneud yn benodol a’r dreth fusnes ac mae ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy'n berchen eiddo.

Cefnogodd arweinwyr cynghorau sir eraill ledled Cymru gwaith y Blaid yng Ngwynedd wrth bwyso am newidiadau i’r canllawiau. Yn eu mysg roedd cynghorau sir Ynys Môn, Conwy, Ceredigion a Phenfro, lle mae nifer uchel o ail gartrefi yn bodoli. Bu trafodaethau niferus hefyd trwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chyda gwleidyddion Plaid Cymru.

Yn ôl Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad y Blaid dros Arfon: “Dwi’n llongyfarch arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, Dyfrig Siencyn a swyddogion Cyngor Gwynedd am eu dygnwch yn y gwaith o bwyso ar y Llywodraeth am degwch cymdeithasol yn y maes hwn. Mae sicrhau bod mwy o arian yn y coffrau i gefnogi busnesau gwyliau go iawn, yn bwysig i’r economi wledig ledled Cymru.

“Rydym, fel Plaid, wedi bod yn pwyso am newidiadau deddfwriaethol yn y maes hwn ers tro byd. Rydym yn gwbl argyhoeddedig bod bwlch amlwg yn y ddeddf a byddaf yn parhau i weithio gyda’r Blaid yng Ngwynedd a’r Cyngor i argyhoeddi’r Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd, bod angen newid parhaol i osgoi bod sefyllfaoedd fel hyn yn codi dro ar ôl tro.”

diwedd


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns