Meithrinfa Gofal Dydd Brithdir ar y brig!

Mae Cynghorydd Sir dros Frithdir, Peredur Jenkins wedi llongyfarch cwmni lleol ar ennill gwobr genedlaethol am eu gwaith.

Mae Meithrinfa Seren Fach, a sefydlwyd ym Mrithdir yn 2006 wedi ennill Y Feithrinfa Ddydd Orau yng Nghymru yn seremoni rithiol Mudiad Meithrin yn ddiweddar.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynedd dros Frithdir, Llanfachreth, Y Ganllwyd a Llanelltyd, Peredur Jenkins: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Meithrinfa Seren Fach ym Mrithdir wedi derbyn y wobr hon. Mae'n glod enfawr i'r staff a'i ymddiriedolwyr ac mae'n adlewyrchu'r ffordd broffesiynol y mae'r rheolwr, Eleri Jones a'r staff yn rhedeg y Feithrinfa.

“Mae'r gwasanaeth maen nhw'n ei ddarparu i deuluoedd ardal de Meirionnydd yn amhrisiadwy ac rydyn ni'n gwerthfawrogi'r holl waith caled maen nhw'n ei wneud wrth ofalu, cefnogi a datblygu'r babanod a’r plant bach o ddydd i ddydd.

“Mae Seren Fach yn gyflogwr pwysig iawn yn yr ardal wledig hon ym Meirionnydd ac mae’n bwysig ein bod ni’n eu hannog ac yn cefnogi busnesau gwledig i ffynnu.

“Mae’r gymuned gyfan yn ymuno â mi i longyfarch Eleri Jones a’r tîm wrth ennill y wobr hon. Rydym yn dymuno’n dda iddynt ar gyfer y dyfodol ac yn diolch iddynt am eu gwaith trylwyr.”

Yn ôl Eleri Jones, Rheolwr Meithrinfa Seren Fach: “Carwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn fawr iawn i staff arbennig Seren Fach am eu hymroddiad a’u gwaith caled bob amser. Mae grŵp gweithgar o staff yma sy’n cydweithio’n dda â’i gilydd gan gyflawni gwaith safonol, yn golygu fod y plant yn cael y gofal a’r gefnogaeth orau bob amser.

“Diolch hefyd i holl rieni Seren Fach sydd dros y blynyddoedd wedi ein cefnogi ac wedi rhannu eu profiad o ddod a’u plant atom gyda rhieni eraill. Mae’r geirda hwn wedi ein cynnal dros y blynyddoedd.

“Rydym yn ymfalchïo yn safon uchel y gofal rydyn ni’n ei chynnig gan anelu i gynnal a gwella ar y safonau hynny yn barhaol.

“Carwn hefyd ddiolch yn fawr iawn i’r Mudiad Meithrin am gynnal y seremonïau hyn yn flynyddol gan roi cyfle i rieni bleidleisio yn y categorïau. Mae cydnabyddiaeth fel hyn yn golygu cymaint i ni.”

(Llun Seren Fach: Erfyl Lloyd Davies)


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2020-11-13 17:13:57 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns