Newyddion

Cadarnhau cais cronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer Bangor

Mae Cynghorwyr Bangor wedi croesawu’r newyddion bod cabinet Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid Cymru wedi rhoi sêl bendith ar gais gwerth £40 miliwn i fuddsoddi mewn rhaglen adfywio i ganol dinas Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datblygiad i bobl Llanbedr a Meirionnydd gyda Choridor Gwyrdd Ardudwy

Yn ôl y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, arweinydd Plaid Cymru Gwynedd: “Mae gwaith caled a thrafodaethau wedi bod yn digwydd y tu ôl i’r llenni ers rhai misoedd bellach i drafod y ffordd ymlaen gyda’r trafferthion parhaus sy’n wynebu pobl leol, busnesau, gweithwyr ac ymwelwyr ar rwydwaith ffordd ardal Llanbedr ym Meirionnydd, ers cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i roi stop ar ddatblygu ffordd newydd yn yr ardal (1 Tachwedd 2021).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad gan Gynghorydd newydd i weithredu ar broblemau tai yng Ngwynedd

Yng Nghyngor llawn Gwynedd yn ddiweddar galwodd un o gynghorwyr newydd Plaid Cymru am gefnogaeth ei aelodau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ar ganlyniadau ymgynghoriadau ym maes tai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail-ethol Arweinydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd

Ail-etholwyd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn yn Arweinydd ar Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd mewn cyfarfod ym Mhorthmadog neithiwr (8 Mai 2022). Mae Dyfrig Siencyn, sy’n Gynghorydd Sir dros Ward Gogledd Dolgellau, wedi bod yn llwyddiannus yn ei rôl fel Arweinydd y Grŵp ac Arweinydd Cyngor Gwynedd dros y bum mlynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canran uchaf erioed o gynghorwyr Plaid Cymru i Wynedd.

Mae Plaid Cymru Gwynedd wedi sicrhau mwyafrif clir a mandad gadarn gan gymunedau Gwynedd i arwain y cyngor sir dros y bum mlynedd nesaf. Etholwyd y ganran uchaf erioed o gynghorwyr Plaid Cymru i Wynedd ers ei ffurfio yn 1996, sef 64% o’r cynghorwyr. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflwyno Ymgeiswyr Plaid Cymru Gwynedd

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn cyflwyno tîm cryf o 51 ymgeisydd i sefyll yn Etholiad Cyngor Gwynedd ar y 5 o Fai. Mae bron i hanner (22) yn ferched. Yn dilyn newidiadau gan y Comisiwn Ffiniau i newid ffiniau’r wardiau, mae 69 o seddi i’w llenwi yng Ngwynedd yn yr etholiad hwn – i lawr o’r cyfanswm 75 sedd wreiddiol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tîm Plaid Cymru cryf ar gyfer ward newydd Canol Bangor

Bydd tîm Plaid Cymru cryf yn gobeithio mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu trigolion lleol yn y  ward enfawr newydd sydd wedi ei chreu ym Mangor wrth baratoi at Etholiad Sir Cyngor Gwynedd ar y 5ed o Fai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Balchder bod Cyngor Gwynedd yn cefnogi merched ym myd chwaraeon

Yng nghyfarfod o’r Cyngor llawn yng Ngwynedd (3 Mawrth), holodd y Cynghorydd Judith Humphreys am gefnogaeth y cynghorwyr i broffesiynoli chwaraeon merched fel bod merched yn cael yr un cyfleoedd a chyflog a’r dynion.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, mae’r Cynghorydd Humphreys yn awyddus i dynnu sylw ac annog gwell chwarae teg i ferched ym myd chwaraeon Cymru a thu hwnt. (Hawlfraint llun: Chris, Omega Photography)

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryd fydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau cyfiawnder i drigolion Gwynedd?

Mae trigolion Gwynedd yn parhau i ddioddef chwe blynedd ers i gynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru achosi difrod i'w cartrefi gan eu gadael yn llaith, yn flêr ac angen gwaith atgyweirio.

Mae rhai trigolion tai preifat yn Neiniolen, Dinorwig, Clwt y Bont a Fachwen ar eu colled yn ariannol ac eraill yn cael trafferth talu am waith atgyweirio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad ail gylchu Ffridd Rasus, Gwynedd

Mae trigolion Gwynedd yn ail-gylchu 65.9% o’i gwastraff erbyn hyn, mymryn yn fwy na record ffigwr ail-gylchu Cymru gyfan ar gyfer 2020-2021 sef 65.4%. Golyga hyn bod £4 miliwn yn cael ei arbed i drethdalwyr Gwynedd yn flynyddol gan arbed 17,000 tunnell o allyriadau carbon.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.