Newyddion

Dwy yn newid swyddi ym Mhlaid Cymru Gwynedd

Etholwyd y Cynghorydd Elin Walker Jones, Glyder, Bangor yn Gadeirydd newydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd wrth i'r Cynghorydd Morfa Nefyn, Siân Hughes ymddiswyddo, er mwyn datblygu ei gyrfa nyrsio.

Cyngh Sian Hughes, Morfa Nefyn yn trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i Gynghorydd Bangor, Elin Walker-Jones gydag arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn yn ei chroesawu

Cynghorydd Sian Hughes, Morfa Nefyn yn trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i Gynghorydd Bangor, Elin Walker-Jones gydag arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn yn ei chroesawu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwersi nofio arbennig wedi eu creu ym Mlaenau Ffestiniog

Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus, mae’r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog wedi llwyddo i sicrhau bod gwersi nofio newydd sbon yn digwydd i grŵp o blant gydag anableddau ym mhwll nofio Blaenau Ffestiniog.

Y Cynghorydd Annwen Daniels (canol) gyda staff y pwll nofio a rhai o'r plant sy'n derbyn y gwersi nofio

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn pwyso i daclo sbwriel glan môr

Bydd Swyddogion Morwrol Gwynedd yn cynorthwyo i daclo sbwriel glan môr cyn hir, diolch i syniad gan Gynghorydd Plaid Cymru.

Yn ôl y Cynghorydd Gethin Glyn Williams, Abermaw, mae pryder mawr yn lleol am y llanast sy’n cael ei adael ar ein traethau sydd yn ei dro yn anharddu ac yn bygwth ein hamgylchedd naturiol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant i ymgyrch gwella llwybrau beicio Gwynedd

Mae trigolion lleol a Chynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn llawenhau bod eu hymgyrch i wella llwybrau cerdded a beicio’r sir gam yn nes, diolch i ymgyrchu dros y saith mlynedd ddiwethaf.

240518_Peter_Read_ac_Aled_Jones.jpg

Yn y llun ma Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd, Peter Read, Abererch ac Aled Wyn Jones, Llanaelhaearn

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd i gefnogi dros 800 o bobl ifanc sy'n cael trafferth â chostau gwisg ysgol er gwaethaf diddymu grant Llywodraeth Cymru

Bydd dros 800 o blant yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan gyngor a arweinir gan Blaid Cymru i gynorthwyo rhieni sy'n cael trafferth cwrdd â gofynion ariannol gwisgoedd ysgol. Daw hyn er gwaethaf cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru i ddiddymu’r grant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sicrhau cydraddoldeb er mwyn cefnogi disgyblion ysgol benywaidd Gwynedd

Heddiw, bydd Cynghorwyr Gwynedd yn trafod cydraddoldeb yn y cyngor llawn, wrth i Gynghorydd Plaid Cymru, Catrin Wager, Ward Menai, Bangor holi a ellir gwneud mwy i gefnogi disgyblion benywaidd sy'n cael trafferth cael gafael ar ddeunyddiau hylendid yn yr ysgol.

Cynghorydd Catrin Wager, Menai

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

A wnaiff Cynghorwyr Gwynedd gefnogi’r cais i barhau yn Gymry Ewropeaidd?

JudithHumphreys1.jpg“Dwi’n teimlo bod llais pobl Gwynedd ac ardaloedd tebyg ddim yn cael ei chlywed yn ystod y trafodaethau sy’n mynd yn eu blaenau am Brexit. Gwnaeth mwyafrif pobl Gwynedd bleidleisio yn y Refferendwm i aros yn Ewrop,” meddai’r Cynghorydd Judith Humphreys, sy’n cynrychioli Penygroes ar Gyngor Gwynedd.

Dyna’r rheswm y bydd y Cynghorydd, a grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn galw yr wythnos hon am gefnogaeth holl Gynghorwyr Gwynedd i gefnogi’r cais i bwyso am ddinasyddiaeth Cymru Ewropeaidd yn ystod trafodaethau Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod newydd wedi ei phenodi i Gabinet Cyngor Gwynedd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Nia Jeffreys o Borthmadog wedi ei phenodi yn Aelod Cabinet newydd gan Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Busnesau Bangor Uchaf yn teimlo bod Swyddfa'r Post wedi eu siomi wedi cau’r gangen

Mae busnesau a gwleidyddion Bangor wedi dod ynghyd i geisio datrysiad hirdymor i drigolion a phobl fusnes Bangor Uchaf sydd wedi eu siomi gan Swyddfa'r Post wedi i’r gangen leol gau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflog Byw Cenedlaethol i staff Cyngor Gwynedd o Ebrill 2018 ymlaen

DyfrigSiencyn2.jpg

 

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn croesawu’r cyhoeddiad diweddar o gytundeb ar gynnydd yng nghyflogau gweithwyr Llywodraeth Leol. Golyga hyn y bydd gweithwyr Cyngor Gwynedd yn derbyn Cyflog Byw Cenedlaethol neu fwy o’r 1af o Ebrill 2018.

Bu grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn gweithio dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau cyflog teg i’r gweithlu, gan ddiddymu'r ddau bwynt isaf (pwynt 6 a 7) yn strwythur cyflog staff. O ganlyniad mae isafswm cyflog yn codi o’r £7.90 i £8.62 yr awr ar y 1af o Ebrill 2018 ac o fis Ebrill, 2019 ymlaen i £9.18 yr awr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd