Newyddion

All Gwynedd arwain Cymru trwy gefnogi annibyniaeth i Gymru?

Bydd Y Cynghorydd Nia Jeffreys, sydd â chyfrifoldeb dros lywodraethu corfforaethol o fewn Gwynedd yn galw ar Gyngor Gwynedd i gefnogi ei chais am annibyniaeth i Gymru ar lawr y cyngor yr wythnos hon.

“Mae awydd yn y gwynt am newid,” eglura Nia Jeffreys, sy’n cynrychioli Ward Dwyrain Porthmadog ar Gyngor Gwynedd, “a chefnogaeth y bobl yn cynyddu yng nghanol llanastr llwyr San Steffan i ddelio’n aeddfed ac adeiladol gyda Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cofio cawr gwleidyddol y Blaid yn Waunfawr, Gwynedd, Cymru ac Ewrop

Gyda thristwch daeth y newydd am golli cawr gwleidyddol y Blaid yn Waunfawr, Eurig Wyn. Ond gyda gwên y bydd grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn cofio’r gŵr bonheddig, hynaws, llawn sbri a gyfrannodd cymaint i wleidyddiaeth Gwynedd, Cymru ac Ewrop.

Yr annwyl ddiweddar, Eurig Wyn (dde) yn agor y Cae Chwarae newydd yn Waunfawr yn swyddogol gyda'r plant a'r Cynghorydd presennol dros yr ardal, Edgar Owen (chwith) ym mis Medi 2018

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn ennyn cefnogaeth genedlaethol i newid deddf trethu ail gartrefi

Yn ystod cyfarfod o Gyngor llawn Gwynedd dydd Iau diwethaf datgelodd Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd bod naw awdurdod lleol yng Nghymru yn cefnogi ymgyrch Y Blaid yng Ngwynedd i newid Deddf Cyllid Llywodraeth Leol er mwyn ceisio atal perchnogion ail gartrefi rhag symud eu tai o restr Treth Cyngor i’r rhestr Dreth Fusnes. 

180417_dyfrig_ar_y_sgwar_300ppi.jpg

Llun: Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd y Blaid yng Ngwynedd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd newydd i Lŷn

Braf cyhoeddi bod Gareth Tudor Morris Jones, Plaid Cymru wedi ei ethol yn ddiwrthwynebiad fel Cynghorydd dros Forfa Nefyn ac Edern yn Llŷn ar Gyngor Gwynedd. Mae’n llenwi esgidiau Siân Hughes, Plaid Cymru a ymddiswyddodd fel Cynghorydd dros yr ardal yn ddiweddar oherwydd amgylchiadau personol.

Dywedodd Gareth Tudor Morris Jones o Forfa Nefyn: "Diolch i bawb am eu cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf. Mae hi’n fraint ac yn anrhydedd cael camu i rôl Cynghorydd Sir a chynrychioli trigolion yr ardal ar Gyngor Gwynedd. Mae gen i esgidiau mawr i’w llenwi yn dilyn ôl troed Siân Hughes, sy’n uchel ei pharch yn yr ardal.

Cynghorydd Gareth Tudor Morris Jones a Liz

Yn y llun gwelir: Liz Saville Roberts AC Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd a Chynghorydd Gwynedd newydd dros Forfa Nefyn ac Edern, Gareth Tudor Morris Jones, Plaid Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cofiwch Dryweryn - diolch!

Mae disgynnydd o Gapel Celyn, y cwm amaethyddol yng ngogledd Cymru a foddwyd gan Lywodraeth San Steffan i greu cronfa ddŵr i Lerpwl, yn awyddus i ddiolch i'r grŵp o genedlaetholwyr ifanc sydd wedi bod yn trwsio'r wal yn Llanrhystud, Ceredigion.

Y Cynghorydd dros Landderfel, Y Bala, Elwyn Edwards

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Gwynedd y cyntaf yng Nghymru i alw am bleidlais y bobl

Yng Nghyngor llawn Gwynedd (6 Rhagfyr) pleidleisiodd cynghorwyr Gwynedd am refferendwm i roi’r dewis i bobl Gwynedd, Cymru a’r Deyrnas Gyfunol ar ein perthynas â’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Pasiwyd y dylai’r refferendwm gynnig y dewis i drigolion aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Gwynedd dan arweinyddiaeth Plaid Cymru yw’r sir cyntaf yng Nghymru i alw am Bleidlais y Bobl.

Cynghorydd Judith Humphreys

Y Cynghorydd Judith Humphreys, Penygroes

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn pwyso am amgylchedd sefydlog i fusnesau fferm

Heddiw (6 Rhagfyr) bydd Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn galw am gefnogaeth y Cyngor llawn i bwyso ar Lywodraeth Lafur Cymru i sicrhau amgylchedd sefydlog a chadarn i fusnesau ffermydd yn dilyn Brecsit.

“Yma yng Ngwynedd, mae ffermydd teuluol bychain yn gonglfaen i gymunedau gwledig y sir,” meddai’r Cynghorydd Paul Rowlinson, “a chenedlaethau o bobl wedi eu magu i amaethu’r tir a chynhyrchu bwyd o safon gaiff ei gwerthu i’r cyhoedd.”

“Mae amaethu yn rhan annatod o ardaloedd gwledig Gwynedd ac yn cynnal llawer o deuluoedd yn y sir. Bydd unrhyw newid ddaw i fyd amaeth yn sgîl Brecsit yn sicr o gael effaith uniongyrchol ar yr economi leol, cymunedau gwledig a’r iaith Gymraeg,” eglura’r Cynghorydd Rowlinson fydd yn cyflwyno cynnig sy’n gofyn am gefnogaeth y Cyngor llawn i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn rhoi sefydlogrwydd i ffermydd teuluol y sir.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tîm Plaid Cymru’n cydweithio i arbed gwasanaeth bws Blaenau Ffestiniog i Lanrwst

Mae’r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog yn falch bod cydweithio y tu ôl i’r llenni gan dîm Plaid Cymru wedi sicrhau bod Cyngor Gwynedd yn fodlon diogelu’r gwasanaeth bws X19 o Lanrwst i Flaenau Ffestiniog ac yn ôl, am y tro.

“Dwi’n hynod falch bod trafodaethau a chydweithio wedi dod a datrysiad am y tro i sicrhau bod y gwasanaeth bws pwysig hwn yn parhau i deithio yn yr ardal,” eglura’r Cynghorydd sy’n cynrychioli Ward Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog.

Cynghorydd Annwen Daniels

Llun o'r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydweithio yw’r ateb i osgoi colli gwasanaeth bws Gerlan

Cydweithio yw’r ateb er mwyn osgoi colli gwasanaeth cyhoeddus bws sy’n teithio o Fangor trwy Fethesda ac i Gerlan, yn ôl y Cynghorydd Sir lleol, Paul Rowlinson.

“Mae 'na broblem barcio yn Gerlan gyda’r nos sy’n cael effaith ar wasanaeth bws lleol Arriva,” eglura’r Cynghorydd Plaid Cymru, Paul Rowlinson.

Cynghorydd Paul Rowlinson

Llun: Y Cynghorydd Paul Rowlinson ar y gyffordd ar Ffordd Gerlan a Stryd Morgan sy’n peri’r anhawster i’r bysiau droi rownd oherwydd bod cerbydau wedi parcio ar y ffordd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddiad £1m ar 100 o dai mewn stad yng Ngwynedd

Wedi llai na blwyddyn, mae buddsoddiad £1miliwn wedi ei gwblhau ar 101 o dai mewn stad yng Ngwynedd.

Cynllun ar y cyd rhwng Cartrefi Cymunedol Gwynedd a Chyngor Gwynedd i ddiweddaru’r isadeiledd dŵr yn stad Pentref Helen, Deiniolen sydd wedi elwa o’r buddsoddiad.

Cynghorydd Elfed Williams

Llun o'r Cynghorydd Elfed Williams sy'n diolch i drigolion stad Pentre Helen am eu cydweithrediad yn ystod y gwaith adnewyddu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns