Newyddion

Cyngor Gwynedd dan arweinyddiaeth y Blaid y cyngor cyntaf yng Nghymru i alw am gyfyngiad amser o 28 diwrnod ar gadw mewnfudwyr

Mae Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid Cymru, y sir gyntaf yng Nghymru i basio cynnig sy’n galw ar Lywodraeth San Steffan i roi stop ar gadw mudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid dan glo heb unrhyw gyfyngiad amser.

Cynghorydd Catrin Wager, Menai

Llun o'r Cynghorydd Catrin Wager sy'n cynrychioli trigolion Menai, Bangor. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryderon lleol am gais i ddatblygu cabanau gwyliau yng Nghoed Wern-Tŷ-Gwyn, Glasinfryn, Gwynedd

Mae cais i drigolion Gwynedd leisio barn ar gynllun i ddatblygu coedwig Glasinfryn rhwng Bethesda a Bangor yn fusnes gwyliau newydd gyda 40 caban ar y tir.

Cynghorwyr Plaid Cymru Menna Baines, Pentir a Dafydd Owen, Tregarth a Mynydd Llandygai

Yn y llun: Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd, Menna Baines, Pentir a Dafydd Owen, Tregarth a Mynydd Llandygai

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau gan Gynghorydd Lleol dros bedair blynedd, yn rhoi blaenoriaeth, o’r diwedd, i ddiogelwch cerddwyr ym Mhenrhyndeudraeth

Mae Cynghorydd Plaid Cymru dros Benrhyndeudraeth, Gareth Thomas, wedi derbyn newyddion y bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ddiogelwch cerddwyr ar hyd prif ffordd yr A487 yng nghanol Penrhyndeudraeth wrth i linellau melyn gael eu cyflwyno ar rannau o'r ffordd.

Llun o'r Cynghorydd Gareth Thomas, Penrhyndeudraeth

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Dyffryn Ogwen yn cefnogi’r galw am newid pwyslais i hanes Castell Penrhyn

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Dyffryn Ogwen yn cefnogi cais mudiad Cylch yr Iaith sy’n galw ar yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gryfhau Cymreictod Castell Penrhyn a sicrhau bod hanes diwylliannol a threftadaeth y lleoliad yn cael ei gyflwyno i ymwelwyr.

Llun o dim Plaid Cymru Dyffryn Ogwen Cynghorwyr: Paul Rowlinson, Dafydd Owen, Rheinallt Puw a Dafydd Meurig

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dwy yn newid swyddi ym Mhlaid Cymru Gwynedd

Etholwyd y Cynghorydd Elin Walker Jones, Glyder, Bangor yn Gadeirydd newydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd wrth i'r Cynghorydd Morfa Nefyn, Siân Hughes ymddiswyddo, er mwyn datblygu ei gyrfa nyrsio.

Cyngh Sian Hughes, Morfa Nefyn yn trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i Gynghorydd Bangor, Elin Walker-Jones gydag arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn yn ei chroesawu

Cynghorydd Sian Hughes, Morfa Nefyn yn trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i Gynghorydd Bangor, Elin Walker-Jones gydag arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn yn ei chroesawu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwersi nofio arbennig wedi eu creu ym Mlaenau Ffestiniog

Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus, mae’r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog wedi llwyddo i sicrhau bod gwersi nofio newydd sbon yn digwydd i grŵp o blant gydag anableddau ym mhwll nofio Blaenau Ffestiniog.

Y Cynghorydd Annwen Daniels (canol) gyda staff y pwll nofio a rhai o'r plant sy'n derbyn y gwersi nofio

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn pwyso i daclo sbwriel glan môr

Bydd Swyddogion Morwrol Gwynedd yn cynorthwyo i daclo sbwriel glan môr cyn hir, diolch i syniad gan Gynghorydd Plaid Cymru.

Yn ôl y Cynghorydd Gethin Glyn Williams, Abermaw, mae pryder mawr yn lleol am y llanast sy’n cael ei adael ar ein traethau sydd yn ei dro yn anharddu ac yn bygwth ein hamgylchedd naturiol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant i ymgyrch gwella llwybrau beicio Gwynedd

Mae trigolion lleol a Chynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn llawenhau bod eu hymgyrch i wella llwybrau cerdded a beicio’r sir gam yn nes, diolch i ymgyrchu dros y saith mlynedd ddiwethaf.

240518_Peter_Read_ac_Aled_Jones.jpg

Yn y llun ma Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd, Peter Read, Abererch ac Aled Wyn Jones, Llanaelhaearn

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd i gefnogi dros 800 o bobl ifanc sy'n cael trafferth â chostau gwisg ysgol er gwaethaf diddymu grant Llywodraeth Cymru

Bydd dros 800 o blant yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan gyngor a arweinir gan Blaid Cymru i gynorthwyo rhieni sy'n cael trafferth cwrdd â gofynion ariannol gwisgoedd ysgol. Daw hyn er gwaethaf cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru i ddiddymu’r grant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sicrhau cydraddoldeb er mwyn cefnogi disgyblion ysgol benywaidd Gwynedd

Heddiw, bydd Cynghorwyr Gwynedd yn trafod cydraddoldeb yn y cyngor llawn, wrth i Gynghorydd Plaid Cymru, Catrin Wager, Ward Menai, Bangor holi a ellir gwneud mwy i gefnogi disgyblion benywaidd sy'n cael trafferth cael gafael ar ddeunyddiau hylendid yn yr ysgol.

Cynghorydd Catrin Wager, Menai

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns