Newyddion

Rhoi statws dyledus i Ddydd Gŵyl Dewi yng Ngwynedd

"Bydd Gwynedd yn arwain y ffordd yn genedlaethol eleni, trwy sicrhau bod staff yn dathlu dydd ein nawddsant, Dydd Gŵyl Ddewi gyda diwrnod ychwanegol o wyliau cyhoeddus," meddai Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dafydd Meurig, sy'n y llun. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwynedd yn diogelu cymunedau dros fisoedd y gaeaf

Gyda’r gaeaf wedi cyrraedd, mae Cynghorwyr Plaid Cymru mewn ardaloedd gwledig yng Ngwynedd yn falch bod halen i’w ddosbarthu i finiau melyn y sir, am ddim, y gaeaf hwn.

Yn dilyn trafodaethau gyda’r aelod cabinet sydd â’r cyfrifoldeb dros briffyrdd, y Cynghorydd Plaid Cymru, Catrin Wager, roedd pryder mewn ardaloedd gwledig bod y gost o lenwi’r biniau halen yn ychwanegu at bwysau cynyddol sydd ar gynghorau cymuned a thref:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dros 2000 o bobl wedi arwyddo deiseb ffordd osgoi Llanbedr

Gyda dros 2000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr, mae’r Cynghorydd sefydlodd y ddeiseb, Annwen Hughes, Llanbedr (yn y llun) yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cefnogi ac yn awyddus i bobl barhau i leisio eu barn a nodi eu hanfodlonrwydd gyda phenderfyniad Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sicrhau bod budd ein hadnoddau naturiol yn parhau yng Nghymru

Mae ffermwr a chynghorydd o sir Feirionnydd wedi sicrhau cefnogaeth unfrydol cynghorwyr Gwynedd heddiw (2 Rhagfyr, Cyngor llawn Gwynedd) i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau cynlluniau ariannu amaethyddol i sicrhau nad yw arian cyhoeddus trethdalwyr yn gadael Cymru, wrth i gwmnïau geisio taclo eu hôl troed carbon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Balchder cymunedol ac ardaloedd glân a thaclus yn flaenoriaeth Plaid Cymru Gwynedd

Clirio, glanhau, trwsio ac atgyweirio – balchder cymunedol fydd y flaenoriaeth i gymunedau Gwynedd ar ddechrau 2022, wrth i gabinet Plaid Cymru Gwynedd drafod buddsoddi £1.5miliwn i sicrhau cymunedau glân a thaclus yn y sir mewn cyfarfod yr wythnos hon (30 Tachwedd).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Eiliad allweddol yn ein hymdrech i daclo’r argyfwng tai,” meddai Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd

“Mae hon yn eiliad allweddol yn ein hymdrech i daclo’r argyfwng tai sy’n wynebu ein cymunedau yng Nghymru,” meddai Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn (sy'n y llun), “ac mi all gael dylanwad go iawn ar allu pobl leol i rentu, prynu a byw yn eu cartrefi eu hunain o fewn eu cymunedau.”

Roedd Arweinydd y Blaid yng Ngwynedd yn ymateb i gyhoeddiad Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, Julie James heddiw, sy’n nodi cynlluniau i ymyrryd yn y farchnad dai yn ardal Dwyfor ar ffurf cynllun peilot, i gefnogi pobl leol i fyw yn eu cymunedau a gwneud newidiadau i'r rheoliadau cynllunio er mwyn rheoli'r stoc dai leol yn well.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Balchder bod prentisiaethau yn troi’n swyddi yng Ngwynedd

Mae deuddeg prentis sydd wedi cwblhau prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd bellach wedi derbyn swyddi o fewn y sefydliad. "Yn eu mysg, mae Swyddog Cyfathrebu a Marchnata, Technegydd ym maes Priffyrdd, Cynghorwyr Cwsmer, Cymorthyddion Adnoddau Dynol, Is-Arweinydd Ieuenctid a Chymhorthydd Gofal," meddai'r Cynghorydd Plaid Cymru, Nia Jeffreys (yn y llun) sydd a chyfrifoldeb dros yrfaoedd yng Ngwynedd. 

Hyd yma eleni, mae 30 prentis wedi eu penodi i weithio i’r awdurdod, gyda mwy i ddod dros y misoedd nesaf. Mae bwriad i gynnig swyddi i 20 o brentisiaid bob blwyddyn o hyn ymlaen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Harlech yn croesawu bwrlwm busnesau newydd i'r dref

Mae bwrlwm yn nhref Harlech yn ddiweddar, wrth i dri busnes newydd agor eu drysau ar y stryd fawr.

Bu Gwynfor Owen, Cynghorydd Plaid Cymru dros Harlech sy'n y llun, draw yn ddiweddar i groesawu a dymuno’n dda i berchnogion siop gacennau patisserie, siop drenau bach a rheilffordd ac oriel gelf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Plaid Cymru Gwynedd i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru i wrthod ffordd osgoi Llanbedr

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn (sy'n y llun):

“Dwi’n gandryll â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw sy’n seiliedig ar adroddiad sy’n dangos diffyg dealltwriaeth lwyr o sefyllfa wledig o ran defnydd ffyrdd a’r angen dirfawr am swyddi o ansawdd uchel yn un o’r ardaloedd sydd â’r incwm isaf. Mae'n amlwg, unwaith eto, y gellir aberthu ardaloedd gwledig yn wyneb newid hinsawdd tra bo’r gwir broblem a'r atebion yn ein hardaloedd trefol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argraffiadau Cynghorydd newydd wedi chwe mis...

Chwe mis yn ôl, etholwyd y Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanrug, Beca Brown (yn y llun) i’r Cyngor Sir. Y cwestiwn mawr ydi a fyddai hi’n annog eraill i’r swydd?

Yn ôl y Cynghorydd Beca Brown: “Mi fyddwn i’n bendant yn annog rhywun i sefyll fel ymgeisydd cyngor sir. Y ddelwedd o waith cynghorydd ydi problemau traffig, baw ci, trafferthion parcio, ac wrth gwrs bod elfen o hynny. Efallai nad ydyn nhw’n swnio’n bynciau cynhyrfus, ond mae’r amgylchedd sydd ar ein stepan drws a pha mor iach ac apelgar ydi honno yn dylanwadu ar ein hagwedd tuag at yr amgylchedd ehangach a’n hunan-les fel unigolion ac fel cymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd