Newyddion

Hawl i nodi diwrnod nawddsant ein hunain

“Dylai Cymru gael yr un hawl a’r Alban a Gogledd Iwerddon i nodi diwrnod ein nawddsant, Dydd Gŵyl Ddewi, yn ŵyl banc cenedlaethol,” yn ôl y Cynghorydd dros Landderfel, ger y Bala, Elwyn Edwards (yn y llun).

“Does dim synnwyr nad yw’r grym gennym ni, fel gwlad, i benderfynu ar ddyddiau sydd o bwys cenedlaethol i’n hanes, treftadaeth a’n hiaith ni ein hunain,” ac o flaen Cynghorwyr Gwynedd yr wythnos hon (7 Hydref), daeth cefnogaeth gref i gais y Cynghorydd o Benllyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog hawliau, gofal a thegwch i ffoaduriaid Afghanistan

“Fel cyngor, dwi’n awyddus i holl wleidyddion Gwynedd estyn croeso cynnes i ffoaduriaid sy'n cyrraedd Gwynedd o Afghanistan, ac o fannau eraill. Dwi hefyd yn holi am gefnogaeth cynghorwyr i gydnabod hawl sylfaenol pobl i ffoi rhag trais ac erledigaeth ac yn gofyn iddynt gefnogi fy mhryderon ynghylch ‘Cynllun Newydd Mewnfudo’ Llywodraeth San Steffan,” dyna eiriau’r Cynghorydd dros Ward Menai, Bangor, Catrin Wager (yn y llun) wrth iddi roi cynnig o flaen cyngor llawn Gwynedd heddiw (7 Hydref).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd lleol yn croesawu gofod awyr cyfyngedig newydd ym maes awyr Meirionnydd

Mae Cynghorydd Llanbedr, Annwen Hughes (a welir yn y llun), wedi croesawu’r newyddion bod yr Awdurdod Hedfan Sifil wedi caniatáu i Faes Awyr Llanbedr gael gofod awyr cyfyngedig er mwyn profi, buddsoddi a datblygu ei weithgareddau ymchwil yn ddiogel.

Daw’r ‘parth cyfyngedig’ newydd i rym ar unwaith, ond bydd y cwmni’n gweithredu’r awyr gyfyngedig trwy rybuddio awyrenwyr ei bod yn gweithio yno 24 awr ymlaen llaw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Dydi’r geiriau ’cancr’ a ‘phlant’ ddim i fod yn yr un frawddeg”

“Dydi’r geiriau ‘cancr’ a ‘phlant’ ddim i fod yn yr un frawddeg,” yn ôl y Cynghorydd dros Felinheli, Gareth Griffith (yn y llun), sydd wedi ei ysgogi i redeg marathon Llundain eleni, gan godi arian tuag at yr elusen blant, ‘Children with Cancer UK’.

I’r Cynghorydd Gwynedd 60 oed sy’n hoff o heriau, mae’r sialens hon yn un fawr.

“Mae hi flwyddyn yn hwyr yn cyrraedd oherwydd y Covid, felly mae’r daith wedi bod yn un hir,” eglura’r Cynghorydd Plaid Cymru Gareth Griffith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysigrwydd Porthmadog yn hanes treftadaeth llechi Gwynedd

Wyddoch chi fod dros 116,000 tunnell o lechi’r gogledd yn cael eu hallforio o Borthmadog yn 1873? Mae’r dref yn chwarae rhan allweddol bwysig yn hanes stori ardal llechi Cymru fel safle treftadaeth y byd UNESCO.

“Mae pawb yn ymwybodol o bwysigrwydd ardaloedd chwarelyddol Blaenau Ffestiniog a Bethesda, lle cloddiwyd y llechi wnaeth doi cymaint o adeiladu’r byd yn y 19eg ganrif,” meddai’r Cynghorydd dros Ddwyrain Porthmadog, Nia Jeffreys (yn y llun, ar y dde, gyda'r Cynghorydd Selwyn Griffiths).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydweithio yn datrys problemau traffig a thwristiaeth yn Llangywer

Mae cydweithio cyflym ac effeithiol dros fisoedd yr haf wedi sicrhau bod ffyrdd yn llawer mwy diogel i drigolion Llangywer ger Y Bala ac i ymwelwyr hefyd, yn ôl Cynghorydd Plaid Cymru dros yr ardal, Alan Jones Evans (sydd yn y llun).

Cafwyd trafferthion gyda cheir ymwelwyr wedi eu parcio blith draphlith ar hyd y ffordd gul sy’n arwain ar hyd ochr Llyn Tegid o’r Bala i Llangywer yn ystod yr haf. Roedd pryder bod traffig lleol yn methu teithio ar hyd y ffordd yn hwylus, gan gynnwys tractorau a lorïau, ond yn bwysicach fyth, cerbydau’r gwasanaethau brys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd yn galw am welyau diwedd oes ym Mlaenau Ffestiniog

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Blaenau Ffestiniog dros Bowydd a Rhiw, Annwen Daniels (ar y chwith yn y llun, efo'r cynghorydd tref Gwenlli Evans) yn galw am wlâu diwedd oes yn ei chymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu gwasanaeth lleol i drigolion Penrhyndeudraeth a’r cyffiniau

Mae’r Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd dros Benrhyndeudraeth, Gareth Thomas yn ymfalchïo yn y ffaith bod buddsoddiad o £83,000 wedi ei gadarnhau i adeilad y Cyngor ym Mharc Busnes Eryri, ym Mhenrhyndeudraeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynrychiolwyr lleol yn gweithredu ar leisiau trigolion Ardudwy am ffioedd parcio newydd

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn Ardudwy wrth eu bodd bod trafodaethau gyda swyddogion wedi arwain at welliannau i ffioedd parcio newydd a gyflwynwyd i feysydd parcio arhosiad hir Gwynedd.

Lleisiodd trigolion a pherchnogion busnes bryderon wrth Gynghorydd Llanbedr, Annwen Hughes a Chynghorydd newydd Harlech, Gwynfor Owen ynghylch y taliadau parcio newydd i'r meysydd parcio arhosiad hir (band 2) yn Y Maes, Llandanwg ynghyd â Min y Don a Bron y Graig Uchaf yn Harlech.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn cipio sedd Harlech a Thalsarnau

Braf yw cyhoeddi bod Plaid Cymru Gwynedd wedi cipio sedd newydd gan y grŵp annibynnol yn Is Etholiad Cyngor Gwynedd neithiwr (24 Mehefin 2021), wrth i’r gŵr busnes Gwynfor Owen gael ei ethol yn gynrychiolydd Ward Harlech a Thalsarnau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd