Newyddion

Tîm Plaid Cymru cryf ar gyfer ward newydd Canol Bangor

Bydd tîm Plaid Cymru cryf yn gobeithio mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu trigolion lleol yn y  ward enfawr newydd sydd wedi ei chreu ym Mangor wrth baratoi at Etholiad Sir Cyngor Gwynedd ar y 5ed o Fai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Balchder bod Cyngor Gwynedd yn cefnogi merched ym myd chwaraeon

Yng nghyfarfod o’r Cyngor llawn yng Ngwynedd (3 Mawrth), holodd y Cynghorydd Judith Humphreys am gefnogaeth y cynghorwyr i broffesiynoli chwaraeon merched fel bod merched yn cael yr un cyfleoedd a chyflog a’r dynion.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, mae’r Cynghorydd Humphreys yn awyddus i dynnu sylw ac annog gwell chwarae teg i ferched ym myd chwaraeon Cymru a thu hwnt. (Hawlfraint llun: Chris, Omega Photography)

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryd fydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau cyfiawnder i drigolion Gwynedd?

Mae trigolion Gwynedd yn parhau i ddioddef chwe blynedd ers i gynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru achosi difrod i'w cartrefi gan eu gadael yn llaith, yn flêr ac angen gwaith atgyweirio.

Mae rhai trigolion tai preifat yn Neiniolen, Dinorwig, Clwt y Bont a Fachwen ar eu colled yn ariannol ac eraill yn cael trafferth talu am waith atgyweirio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad ail gylchu Ffridd Rasus, Gwynedd

Mae trigolion Gwynedd yn ail-gylchu 65.9% o’i gwastraff erbyn hyn, mymryn yn fwy na record ffigwr ail-gylchu Cymru gyfan ar gyfer 2020-2021 sef 65.4%. Golyga hyn bod £4 miliwn yn cael ei arbed i drethdalwyr Gwynedd yn flynyddol gan arbed 17,000 tunnell o allyriadau carbon.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhoi statws dyledus i Ddydd Gŵyl Dewi yng Ngwynedd

"Bydd Gwynedd yn arwain y ffordd yn genedlaethol eleni, trwy sicrhau bod staff yn dathlu dydd ein nawddsant, Dydd Gŵyl Ddewi gyda diwrnod ychwanegol o wyliau cyhoeddus," meddai Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dafydd Meurig, sy'n y llun. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwynedd yn diogelu cymunedau dros fisoedd y gaeaf

Gyda’r gaeaf wedi cyrraedd, mae Cynghorwyr Plaid Cymru mewn ardaloedd gwledig yng Ngwynedd yn falch bod halen i’w ddosbarthu i finiau melyn y sir, am ddim, y gaeaf hwn.

Yn dilyn trafodaethau gyda’r aelod cabinet sydd â’r cyfrifoldeb dros briffyrdd, y Cynghorydd Plaid Cymru, Catrin Wager, roedd pryder mewn ardaloedd gwledig bod y gost o lenwi’r biniau halen yn ychwanegu at bwysau cynyddol sydd ar gynghorau cymuned a thref:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dros 2000 o bobl wedi arwyddo deiseb ffordd osgoi Llanbedr

Gyda dros 2000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr, mae’r Cynghorydd sefydlodd y ddeiseb, Annwen Hughes, Llanbedr (yn y llun) yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cefnogi ac yn awyddus i bobl barhau i leisio eu barn a nodi eu hanfodlonrwydd gyda phenderfyniad Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sicrhau bod budd ein hadnoddau naturiol yn parhau yng Nghymru

Mae ffermwr a chynghorydd o sir Feirionnydd wedi sicrhau cefnogaeth unfrydol cynghorwyr Gwynedd heddiw (2 Rhagfyr, Cyngor llawn Gwynedd) i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau cynlluniau ariannu amaethyddol i sicrhau nad yw arian cyhoeddus trethdalwyr yn gadael Cymru, wrth i gwmnïau geisio taclo eu hôl troed carbon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Balchder cymunedol ac ardaloedd glân a thaclus yn flaenoriaeth Plaid Cymru Gwynedd

Clirio, glanhau, trwsio ac atgyweirio – balchder cymunedol fydd y flaenoriaeth i gymunedau Gwynedd ar ddechrau 2022, wrth i gabinet Plaid Cymru Gwynedd drafod buddsoddi £1.5miliwn i sicrhau cymunedau glân a thaclus yn y sir mewn cyfarfod yr wythnos hon (30 Tachwedd).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Eiliad allweddol yn ein hymdrech i daclo’r argyfwng tai,” meddai Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd

“Mae hon yn eiliad allweddol yn ein hymdrech i daclo’r argyfwng tai sy’n wynebu ein cymunedau yng Nghymru,” meddai Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn (sy'n y llun), “ac mi all gael dylanwad go iawn ar allu pobl leol i rentu, prynu a byw yn eu cartrefi eu hunain o fewn eu cymunedau.”

Roedd Arweinydd y Blaid yng Ngwynedd yn ymateb i gyhoeddiad Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, Julie James heddiw, sy’n nodi cynlluniau i ymyrryd yn y farchnad dai yn ardal Dwyfor ar ffurf cynllun peilot, i gefnogi pobl leol i fyw yn eu cymunedau a gwneud newidiadau i'r rheoliadau cynllunio er mwyn rheoli'r stoc dai leol yn well.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns