newyddion

Croesawu Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd

(Llun o Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn gydag ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor)

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn falch o longyfarch, croesawu a chefnogi Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer etholiad nesaf y Cynulliad yn 2021.

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn: “Bu’r ornest i ddewis ymgeisydd yn ysbrydoliaeth i aelodau Dwyfor Meirionnydd gyda chwe ymgeisydd cryf oedd ag awch i wneud gwahaniaeth i gymunedau’r etholaeth ac i gyfrannu at y tîm fydd yn llywodraethu Cymru ar ôl yr etholiad nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwynedd yn sefyll gyda phobl Catalwnia

Ar ddechrau cyfarfod o gabinet Cyngor Gwynedd heddiw (15 Hydref), gwnaeth arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn ddatganiad yn nodi eu bod fel gwleidyddion yn sefyll yn gadarn gyda phobl Catalwnia, yng ngwyneb y gorthrwm y mae naw o wleidyddion y wlad yn ei wynebu.

“Dwi’n teimlo’n hollol ddig bod rhyddid naw o wleidyddion blaengar Catalwnia wedi ei ddwyn oddi arnynt am gynnal pleidlais i fynegi barn y bobl ar annibyniaeth eu gwlad. Mae’n warth i ddemocratiaeth a dwi’n llwyr gondemnio gweithredoedd gwladwriaeth Sbaen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryder am ddiffyg Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau adnoddau addysgol Cymraeg i blant Cymru

Mae un o bwyllgorau addysg Gwynedd wedi nodi pryder nad yw Llywodraeth Lafur Cymru yn cydymffurfio a’i Deddf Iaith ei hun, yn sgil trafodaeth hir am adnoddau Cymraeg i ddisgyblion addysg grefyddol TGAU.

Ers un mis ar bymtheg mae Cyngor Gwynedd yn pwyso ar Lywodraeth Lafur Cymru i sicrhau bod adnoddau TGAU Addysg Grefyddol ar gael mewn da bryd i ddisgyblion sy’n astudio’r pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn hyn mae Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol Gwynedd (CYSAG) yn pryderu am ddiffyg awydd Llywodraeth Cymru i sicrhau bod adnoddau ar gael i ddisgyblion yn Gymraeg ac yn Saesneg ar yr un pryd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn gwthio am flaenoriaethu arian i Lywodraeth Leol cyn yr Hydref

Cynghorydd Dyfrig Siencyn

Mae arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn yn galw ar Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau bod arian ychwanegol y Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan yn cael ei glustnodi yn benodol ar gyfer llywodraeth leol, yn dilyn blynyddoedd o doriadau ariannol haerllug.

“Rydym eisoes wedi clywed bod oddeutu £600m yn fwy o arian i ddod o San Steffan yn dilyn adolygiad gwariant y Trysorlys ar gyfer 2020/2021, dros yr wythnos ddiwethaf. Dwi’n pwyso ar Lywodraeth Lafur Cymru i sicrhau bod canran deg o’r arian hwnnw yn dod i gynghorau sir, pan ddaw eu cyhoeddiad ariannol i ni ddiwedd Hydref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

All Gwynedd arwain Cymru trwy gefnogi annibyniaeth i Gymru?

Bydd Y Cynghorydd Nia Jeffreys, sydd â chyfrifoldeb dros lywodraethu corfforaethol o fewn Gwynedd yn galw ar Gyngor Gwynedd i gefnogi ei chais am annibyniaeth i Gymru ar lawr y cyngor yr wythnos hon.

“Mae awydd yn y gwynt am newid,” eglura Nia Jeffreys, sy’n cynrychioli Ward Dwyrain Porthmadog ar Gyngor Gwynedd, “a chefnogaeth y bobl yn cynyddu yng nghanol llanastr llwyr San Steffan i ddelio’n aeddfed ac adeiladol gyda Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cofio cawr gwleidyddol y Blaid yn Waunfawr, Gwynedd, Cymru ac Ewrop

Gyda thristwch daeth y newydd am golli cawr gwleidyddol y Blaid yn Waunfawr, Eurig Wyn. Ond gyda gwên y bydd grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn cofio’r gŵr bonheddig, hynaws, llawn sbri a gyfrannodd cymaint i wleidyddiaeth Gwynedd, Cymru ac Ewrop.

Yr annwyl ddiweddar, Eurig Wyn (dde) yn agor y Cae Chwarae newydd yn Waunfawr yn swyddogol gyda'r plant a'r Cynghorydd presennol dros yr ardal, Edgar Owen (chwith) ym mis Medi 2018

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn ennyn cefnogaeth genedlaethol i newid deddf trethu ail gartrefi

Yn ystod cyfarfod o Gyngor llawn Gwynedd dydd Iau diwethaf datgelodd Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd bod naw awdurdod lleol yng Nghymru yn cefnogi ymgyrch Y Blaid yng Ngwynedd i newid Deddf Cyllid Llywodraeth Leol er mwyn ceisio atal perchnogion ail gartrefi rhag symud eu tai o restr Treth Cyngor i’r rhestr Dreth Fusnes. 

180417_dyfrig_ar_y_sgwar_300ppi.jpg

Llun: Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd y Blaid yng Ngwynedd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd newydd i Lŷn

Braf cyhoeddi bod Gareth Tudor Morris Jones, Plaid Cymru wedi ei ethol yn ddiwrthwynebiad fel Cynghorydd dros Forfa Nefyn ac Edern yn Llŷn ar Gyngor Gwynedd. Mae’n llenwi esgidiau Siân Hughes, Plaid Cymru a ymddiswyddodd fel Cynghorydd dros yr ardal yn ddiweddar oherwydd amgylchiadau personol.

Dywedodd Gareth Tudor Morris Jones o Forfa Nefyn: "Diolch i bawb am eu cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf. Mae hi’n fraint ac yn anrhydedd cael camu i rôl Cynghorydd Sir a chynrychioli trigolion yr ardal ar Gyngor Gwynedd. Mae gen i esgidiau mawr i’w llenwi yn dilyn ôl troed Siân Hughes, sy’n uchel ei pharch yn yr ardal.

Cynghorydd Gareth Tudor Morris Jones a Liz

Yn y llun gwelir: Liz Saville Roberts AC Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd a Chynghorydd Gwynedd newydd dros Forfa Nefyn ac Edern, Gareth Tudor Morris Jones, Plaid Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cofiwch Dryweryn - diolch!

Mae disgynnydd o Gapel Celyn, y cwm amaethyddol yng ngogledd Cymru a foddwyd gan Lywodraeth San Steffan i greu cronfa ddŵr i Lerpwl, yn awyddus i ddiolch i'r grŵp o genedlaetholwyr ifanc sydd wedi bod yn trwsio'r wal yn Llanrhystud, Ceredigion.

Y Cynghorydd dros Landderfel, Y Bala, Elwyn Edwards

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Gwynedd y cyntaf yng Nghymru i alw am bleidlais y bobl

Yng Nghyngor llawn Gwynedd (6 Rhagfyr) pleidleisiodd cynghorwyr Gwynedd am refferendwm i roi’r dewis i bobl Gwynedd, Cymru a’r Deyrnas Gyfunol ar ein perthynas â’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Pasiwyd y dylai’r refferendwm gynnig y dewis i drigolion aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Gwynedd dan arweinyddiaeth Plaid Cymru yw’r sir cyntaf yng Nghymru i alw am Bleidlais y Bobl.

Cynghorydd Judith Humphreys

Y Cynghorydd Judith Humphreys, Penygroes

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd