Newyddion

Balchder bod prentisiaethau yn troi’n swyddi yng Ngwynedd

Mae deuddeg prentis sydd wedi cwblhau prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd bellach wedi derbyn swyddi o fewn y sefydliad. "Yn eu mysg, mae Swyddog Cyfathrebu a Marchnata, Technegydd ym maes Priffyrdd, Cynghorwyr Cwsmer, Cymorthyddion Adnoddau Dynol, Is-Arweinydd Ieuenctid a Chymhorthydd Gofal," meddai'r Cynghorydd Plaid Cymru, Nia Jeffreys (yn y llun) sydd a chyfrifoldeb dros yrfaoedd yng Ngwynedd. 

Hyd yma eleni, mae 30 prentis wedi eu penodi i weithio i’r awdurdod, gyda mwy i ddod dros y misoedd nesaf. Mae bwriad i gynnig swyddi i 20 o brentisiaid bob blwyddyn o hyn ymlaen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Harlech yn croesawu bwrlwm busnesau newydd i'r dref

Mae bwrlwm yn nhref Harlech yn ddiweddar, wrth i dri busnes newydd agor eu drysau ar y stryd fawr.

Bu Gwynfor Owen, Cynghorydd Plaid Cymru dros Harlech sy'n y llun, draw yn ddiweddar i groesawu a dymuno’n dda i berchnogion siop gacennau patisserie, siop drenau bach a rheilffordd ac oriel gelf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Plaid Cymru Gwynedd i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru i wrthod ffordd osgoi Llanbedr

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn (sy'n y llun):

“Dwi’n gandryll â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw sy’n seiliedig ar adroddiad sy’n dangos diffyg dealltwriaeth lwyr o sefyllfa wledig o ran defnydd ffyrdd a’r angen dirfawr am swyddi o ansawdd uchel yn un o’r ardaloedd sydd â’r incwm isaf. Mae'n amlwg, unwaith eto, y gellir aberthu ardaloedd gwledig yn wyneb newid hinsawdd tra bo’r gwir broblem a'r atebion yn ein hardaloedd trefol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argraffiadau Cynghorydd newydd wedi chwe mis...

Chwe mis yn ôl, etholwyd y Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanrug, Beca Brown (yn y llun) i’r Cyngor Sir. Y cwestiwn mawr ydi a fyddai hi’n annog eraill i’r swydd?

Yn ôl y Cynghorydd Beca Brown: “Mi fyddwn i’n bendant yn annog rhywun i sefyll fel ymgeisydd cyngor sir. Y ddelwedd o waith cynghorydd ydi problemau traffig, baw ci, trafferthion parcio, ac wrth gwrs bod elfen o hynny. Efallai nad ydyn nhw’n swnio’n bynciau cynhyrfus, ond mae’r amgylchedd sydd ar ein stepan drws a pha mor iach ac apelgar ydi honno yn dylanwadu ar ein hagwedd tuag at yr amgylchedd ehangach a’n hunan-les fel unigolion ac fel cymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hawl i nodi diwrnod nawddsant ein hunain

“Dylai Cymru gael yr un hawl a’r Alban a Gogledd Iwerddon i nodi diwrnod ein nawddsant, Dydd Gŵyl Ddewi, yn ŵyl banc cenedlaethol,” yn ôl y Cynghorydd dros Landderfel, ger y Bala, Elwyn Edwards (yn y llun).

“Does dim synnwyr nad yw’r grym gennym ni, fel gwlad, i benderfynu ar ddyddiau sydd o bwys cenedlaethol i’n hanes, treftadaeth a’n hiaith ni ein hunain,” ac o flaen Cynghorwyr Gwynedd yr wythnos hon (7 Hydref), daeth cefnogaeth gref i gais y Cynghorydd o Benllyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog hawliau, gofal a thegwch i ffoaduriaid Afghanistan

“Fel cyngor, dwi’n awyddus i holl wleidyddion Gwynedd estyn croeso cynnes i ffoaduriaid sy'n cyrraedd Gwynedd o Afghanistan, ac o fannau eraill. Dwi hefyd yn holi am gefnogaeth cynghorwyr i gydnabod hawl sylfaenol pobl i ffoi rhag trais ac erledigaeth ac yn gofyn iddynt gefnogi fy mhryderon ynghylch ‘Cynllun Newydd Mewnfudo’ Llywodraeth San Steffan,” dyna eiriau’r Cynghorydd dros Ward Menai, Bangor, Catrin Wager (yn y llun) wrth iddi roi cynnig o flaen cyngor llawn Gwynedd heddiw (7 Hydref).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd lleol yn croesawu gofod awyr cyfyngedig newydd ym maes awyr Meirionnydd

Mae Cynghorydd Llanbedr, Annwen Hughes (a welir yn y llun), wedi croesawu’r newyddion bod yr Awdurdod Hedfan Sifil wedi caniatáu i Faes Awyr Llanbedr gael gofod awyr cyfyngedig er mwyn profi, buddsoddi a datblygu ei weithgareddau ymchwil yn ddiogel.

Daw’r ‘parth cyfyngedig’ newydd i rym ar unwaith, ond bydd y cwmni’n gweithredu’r awyr gyfyngedig trwy rybuddio awyrenwyr ei bod yn gweithio yno 24 awr ymlaen llaw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Dydi’r geiriau ’cancr’ a ‘phlant’ ddim i fod yn yr un frawddeg”

“Dydi’r geiriau ‘cancr’ a ‘phlant’ ddim i fod yn yr un frawddeg,” yn ôl y Cynghorydd dros Felinheli, Gareth Griffith (yn y llun), sydd wedi ei ysgogi i redeg marathon Llundain eleni, gan godi arian tuag at yr elusen blant, ‘Children with Cancer UK’.

I’r Cynghorydd Gwynedd 60 oed sy’n hoff o heriau, mae’r sialens hon yn un fawr.

“Mae hi flwyddyn yn hwyr yn cyrraedd oherwydd y Covid, felly mae’r daith wedi bod yn un hir,” eglura’r Cynghorydd Plaid Cymru Gareth Griffith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysigrwydd Porthmadog yn hanes treftadaeth llechi Gwynedd

Wyddoch chi fod dros 116,000 tunnell o lechi’r gogledd yn cael eu hallforio o Borthmadog yn 1873? Mae’r dref yn chwarae rhan allweddol bwysig yn hanes stori ardal llechi Cymru fel safle treftadaeth y byd UNESCO.

“Mae pawb yn ymwybodol o bwysigrwydd ardaloedd chwarelyddol Blaenau Ffestiniog a Bethesda, lle cloddiwyd y llechi wnaeth doi cymaint o adeiladu’r byd yn y 19eg ganrif,” meddai’r Cynghorydd dros Ddwyrain Porthmadog, Nia Jeffreys (yn y llun, ar y dde, gyda'r Cynghorydd Selwyn Griffiths).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydweithio yn datrys problemau traffig a thwristiaeth yn Llangywer

Mae cydweithio cyflym ac effeithiol dros fisoedd yr haf wedi sicrhau bod ffyrdd yn llawer mwy diogel i drigolion Llangywer ger Y Bala ac i ymwelwyr hefyd, yn ôl Cynghorydd Plaid Cymru dros yr ardal, Alan Jones Evans (sydd yn y llun).

Cafwyd trafferthion gyda cheir ymwelwyr wedi eu parcio blith draphlith ar hyd y ffordd gul sy’n arwain ar hyd ochr Llyn Tegid o’r Bala i Llangywer yn ystod yr haf. Roedd pryder bod traffig lleol yn methu teithio ar hyd y ffordd yn hwylus, gan gynnwys tractorau a lorïau, ond yn bwysicach fyth, cerbydau’r gwasanaethau brys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns