Newyddion

Dwyn a rhoi - angen i Lafur weithredu ar drethiant ar ail gartrefi

Yn ôl Plaid Cymru Gwynedd mae Llywodraeth Cymru yn dwyn gydag un a rhoi gyda'r llall wrth gyhoeddi cynlluniau’r gyllideb.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd tai Gwynedd yn cyflwyno cynllun tai arloesol

Heddiw, mae’r Cynghorydd Plaid Cymru, Craig ab Iago sy’n arwain ar dai yng Ngwynedd yn falch o gyhoeddi cynllun tai newydd i’r sir, gydag isafswm cyllideb o £77miliwn dros y saith mlynedd nesaf

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn galw am godi premiwm ail gartrefi a thai gwag

Yn ystod cyfarfod o Gyngor llawn Gwynedd heddiw dywedodd Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dafydd Meurig bod angen i’r cyngor ystyried cynyddu’r premiwm ail gartrefi ac eiddo gwag o 50% i 100%

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Effaith tân gwyllt ar iechyd a lles anifeiliaid a thrigolion bregus

Yn ystod cyfarfod o gyngor llawn Gwynedd (3 Rhagfyr 2020) pasiodd y cynghorwyr gynnig Plaid Cymru Gwynedd i bwyso ar Lywodraeth San Steffan i ddeddfu ar uchafswm lefel sŵn mewn tân gwyllt a werthir i’r cyhoedd er lles anifeiliaid ac unigolion bregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau'n cynyddu ar Lywodraeth Cymru i weithredu nawr ar argyfwng tai – adroddiad newydd ar dai gwyliau yn cynnig datrysiadau

Mae adroddiad manwl a gomisiynwyd ar dai gwyliau tymor byr ac ail gartrefi yng Ngwynedd yn dangos bod angen i Lywodraeth Cymru weithredu nawr i fynd i’r afael â’r prinder yn y stoc dai, gan ddilyn cynlluniau’r Alban i gynnig pwerau i awdurdodau lleol reoleiddio gosodiadau gwyliau tymor byr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathliadau wrth i randir cymunedol Bangor sicrhau cyllid a dechrau’r gwaith

Mae Plaid Cymru Bangor yn dathlu bod rhandir cymunedol, gardd a pherllan yn Nantporth ger cae pêl-droed y ddinas wedi sicrhau cyllid i gam nesaf ei ddatblygiad, sy’n digwydd y penwythnos hwn (29 Tachwedd 2020)

[Llun o Gynghorwyr Plaid Cymru Bangor gyda chynrychiolwyr o Rhandiroedd Nantporth Allotments ar y safle]

Sicrhawyd dros £10,000 gan Lywodraeth Cymru i greu perllan gymunedol ac o leiaf 30 o randiroedd unigol i’r gymuned leol dyfu bwyd ffres, ar garreg eu drws.

Derbyniodd Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi creu 25 o berllannau cymunedol newydd ledled Cymru, gyda safle Bangor yn un o’r buddianwyr allweddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hwb i ysgol uwchradd Porthmadog, wrth gadarnhau gwerth £720,000 i wella’r adeilad a’r adnoddau

Mae Cynghorwyr Porthmadog yn falch bod arweiniad y Blaid ar Gyngor Gwynedd wedi sicrhau cyllid gwerth bron i dri chwarter miliwn o bunnoedd i wella adnoddau ac amgylchedd dysgu yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog. Diolch i gais grant llwyddiannus gan Llywodraeth Cymru, bydd gwelliannau i gampfa a thoiledau’r ysgol yn dechrau yn yr ysgol yr wythnos nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Meithrinfa Gofal Dydd Brithdir ar y brig!

Mae Cynghorydd Sir dros Frithdir, Peredur Jenkins wedi llongyfarch cwmni lleol ar ennill gwobr genedlaethol am eu gwaith.

Mae Meithrinfa Seren Fach, a sefydlwyd ym Mrithdir yn 2006 wedi ennill Y Feithrinfa Ddydd Orau yng Nghymru yn seremoni rithiol Mudiad Meithrin yn ddiweddar.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynedd dros Frithdir, Llanfachreth, Y Ganllwyd a Llanelltyd, Peredur Jenkins: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Meithrinfa Seren Fach ym Mrithdir wedi derbyn y wobr hon. Mae'n glod enfawr i'r staff a'i ymddiriedolwyr ac mae'n adlewyrchu'r ffordd broffesiynol y mae'r rheolwr, Eleri Jones a'r staff yn rhedeg y Feithrinfa.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carreg filltir bwysig i Ffordd Osgoi Llanbedr

Heddiw, croesawodd Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Annwen Hughes y newyddion bod aelodau cabinet Cyngor Gwynedd wedi awdurdodi i orchmynion prynu gorfodol gael eu gwneud mewn perthynas â ffordd osgoi A496 Llanbedr yn Ardudwy.

“Yn lleol, dwi’n ymwybodol bod trafodaethau wedi cychwyn ar gyfer gwella ffyrdd yn yr ardal yma nôl ym 1953. Mae heddiw yn garreg filltir bwysig wrth wella seilwaith ffyrdd Ardudwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tristwch a chydymdeimlad o golli cyfaill, y Cynghorydd Charles Wyn Jones, Ward Llanrug

Gyda thristwch mawr y mae Cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd yn estyn eu cydymdeimlad dwysaf â theulu a chyfeillion y Cynghorydd Charles Wyn Jones o Lanrug, Gwynedd. Yn dilyn salwch, bu farw’r Cynghorydd yn yr ysbyty fore Iau, 5 o Dachwedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd