Newyddion

Newydd da am wasanaeth bws Gerlan, Dyffryn Ogwen

Mae’r Cynghorydd Sir dros Gerlan, Bethesda, Paul Rowlinson (yn y llun), yn falch bod cwmni bysiau Arriva wedi gwrando ar gri trigolion lleol i sicrhau y bydd gwasanaeth bws yn teithio o Fangor i Gerlan o’r cyntaf o Dachwedd ymlaen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen cyfarfod brys gyda Chyfoeth Naturiol Cymru dros drigolion Abergwyngregyn

Mae arweinyddion cymunedol Plaid Cymru yn galw am gyfarfod brys gydag asiantaethau sydd â chyfrifoldeb dros Afon Aber yn Abergwyngregyn, Gwynedd yn dilyn ail lifogydd yn yr ardal mewn cwta dau fis.

Yn ôl y Cynghorydd Gwynedd sy’n cynrychioli’r ardal, Dafydd Meurig: “Mae’n hen bryd tynnu’r asiantaethau ynghyd i liniaru’r problemau sy’n wynebu trigolion yn fy ardal i.

“Dyw poeni am law mawr, ei effaith a’i ddifrod ddim yn brofiad braf i neb, mae’n amser i Gyfoeth Naturiol Cymru eistedd o amgylch y bwrdd i drafod y problemau gyda Network Rail, Dŵr Cymru, Cyngor Gwynedd a Chyngor Cymuned Abergwyngregyn a rhoi cynllun brys ar waith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth Gwynedd i newid deddf cynllunio Llywodraeth Cymru

Yng nghyngor llawn Gwynedd heddiw, mae Cynghorwyr Plaid Cymru wedi pwyso unwaith yn rhagor am newid i’r Ddeddf Gynllunio i sicrhau bod tai yn parhau o fewn y stoc dai yn y sir, er mwyn cartrefu pobl leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amser deddfu ar ddefnydd jet sgis yn union fel deddfu beiciau modur

Heddiw, bydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i greu deddfwriaeth i reoli cerbydau dŵr personol ar y môr, fel jet sgis, yn yr un modd ag y mae beiciau modur yn cael eu rheoli dan ddeddf gwlad ar y ffordd. (Llun: Y Cynghorydd Gareth Thomas dros gymunedau a datblygu economi Gwynedd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tai i bobl leol yn parhau i ddiflannu yng Ngwynedd

Mae arweinydd tai Gwynedd, y Cynghorydd Plaid Cymru, Craig ab Iago yn pryderu bod tai yn parhau i ddiflannu o afael pobl leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso newydd i dwristiaid Gwynedd ac Eryri?

Mae arweinydd y Blaid yng Ngwynedd yn croesawu trafodaeth aeddfed ac agored gyda chymunedau lleol a phartneriaid sy’n rhan o’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd, i gynnig croeso newydd i ymwelwyr â’r ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Caernarfon ar flaen y gad wrth gynorthwyo pobl dre

Dros y penwythnos, bydd rhai o blant tref Caernarfon yn derbyn syrpreis ar eu stepen drws! Bydd aelodau Plaid Cymru cangen Caernarfon yn dosbarthu 250 o offer gwnio i blant y dref, fel rhodd i godi calonnau ac i ysgogi creadigrwydd ar ddechrau gwyliau’r haf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn arwain y ffordd ar addysg yng Nghymru

Mewn nifer o gyfarfodydd diweddar, mae’r Blaid yng Ngwynedd wedi cymryd yr awenau ym maes addysg wrth gynnig arweiniad i benaethiaid sy’n paratoi ysgolion Gwynedd ar gyfer addysgu plant ym mis Medi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyn swyddog ambiwlans o Fangor yn trafod ei rôl fel Cynghorydd

Mae gwasanaethu'r gymuned yn draddodiad teuluol i Gareth Roberts, Cynghorydd ardal Dewi ym Mangor. Roedd cenedlaethau o deulu ei dad yn ofalwyr Eglwys St James ym Mangor felly roedd hyfforddi i ddod yn swyddog ambiwlans, ac yna dod yn Gynghorydd Dinas a Chynghorydd Sir yn ddilyniant naturiol i'r gŵr o Fangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Troi pob carreg i achub swyddi 94 ym Mhenygroes

Yn dilyn cyfarfod ddoe rhwng gwleidyddion Plaid Cymru a rheolwyr cwmni Northwood, Penygroes, gaeodd eu drysau yn ddisymwth 10 diwrnod nôl, pwysleisiodd y gwleidyddion y gwnânt droi pob carreg i gefnogi’r cwmni i oresgyn eu problemau ar y safle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd