Newyddion

Incwm sylfaenol i bob un o drigolion Gwynedd?

Sut allwn ni, yng Ngwynedd, wella iechyd a lles ein trigolion trwy ddarparu incwm safonol sy'n dileu banciau bwyd, digartrefedd a phroblemau iechyd meddwl yw’r cwestiwn y mae Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Elin Walker Jones yn ei holi. Trwy fuddsoddi mewn Incwm Sylfaenol Cyffredinol (Universal Basic Income) ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais cymunedol cryf i sefyll fel cynrychiolydd Plaid Cymru Gwynedd yn Is-Etholiad Llanrug

Beca Brown o Lanrug sydd wedi ei dewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Is-Etholiad Llanrug Cyngor Gwynedd y mis nesaf: “Byddai’n fraint dilyn ôl troed y diweddar Gynghorydd Plaid Cymru, Charles Jones.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tai lleol yn hanfodol i drigolion Gwynedd wrth drafod premiwm ail gartrefi

Wrth i dros 6000 o bobl ymateb i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar bremiwm treth ail gartrefi, dywed Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd: “Mae’r mwyafrif o bobl leol, dros 60%, yn cefnogi’r angen i gynyddu’r premiwm o 50% i 100%.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffermwr Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu budd ynni llanw gwyrdd i’r ardal.

Mae ffermwr Ynys Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu’r ffaith y gall cynllun ynni llanw newydd ddod â budd economaidd i drigolion Pen Llŷn.

Yn ôl Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Gareth Roberts (yn y llun), mae dod a chynllun ynni gwyrdd amgylcheddol i Ben Llŷn i greu ynni drwy ddefnyddio llanw’r môr, yn gynllun cyffrous.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dwyn a rhoi - angen i Lafur weithredu ar drethiant ar ail gartrefi

Yn ôl Plaid Cymru Gwynedd mae Llywodraeth Cymru yn dwyn gydag un a rhoi gyda'r llall wrth gyhoeddi cynlluniau’r gyllideb.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd tai Gwynedd yn cyflwyno cynllun tai arloesol

Heddiw, mae’r Cynghorydd Plaid Cymru, Craig ab Iago sy’n arwain ar dai yng Ngwynedd yn falch o gyhoeddi cynllun tai newydd i’r sir, gydag isafswm cyllideb o £77miliwn dros y saith mlynedd nesaf

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn galw am godi premiwm ail gartrefi a thai gwag

Yn ystod cyfarfod o Gyngor llawn Gwynedd heddiw dywedodd Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dafydd Meurig bod angen i’r cyngor ystyried cynyddu’r premiwm ail gartrefi ac eiddo gwag o 50% i 100%

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Effaith tân gwyllt ar iechyd a lles anifeiliaid a thrigolion bregus

Yn ystod cyfarfod o gyngor llawn Gwynedd (3 Rhagfyr 2020) pasiodd y cynghorwyr gynnig Plaid Cymru Gwynedd i bwyso ar Lywodraeth San Steffan i ddeddfu ar uchafswm lefel sŵn mewn tân gwyllt a werthir i’r cyhoedd er lles anifeiliaid ac unigolion bregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau'n cynyddu ar Lywodraeth Cymru i weithredu nawr ar argyfwng tai – adroddiad newydd ar dai gwyliau yn cynnig datrysiadau

Mae adroddiad manwl a gomisiynwyd ar dai gwyliau tymor byr ac ail gartrefi yng Ngwynedd yn dangos bod angen i Lywodraeth Cymru weithredu nawr i fynd i’r afael â’r prinder yn y stoc dai, gan ddilyn cynlluniau’r Alban i gynnig pwerau i awdurdodau lleol reoleiddio gosodiadau gwyliau tymor byr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathliadau wrth i randir cymunedol Bangor sicrhau cyllid a dechrau’r gwaith

Mae Plaid Cymru Bangor yn dathlu bod rhandir cymunedol, gardd a pherllan yn Nantporth ger cae pêl-droed y ddinas wedi sicrhau cyllid i gam nesaf ei ddatblygiad, sy’n digwydd y penwythnos hwn (29 Tachwedd 2020)

[Llun o Gynghorwyr Plaid Cymru Bangor gyda chynrychiolwyr o Rhandiroedd Nantporth Allotments ar y safle]

Sicrhawyd dros £10,000 gan Lywodraeth Cymru i greu perllan gymunedol ac o leiaf 30 o randiroedd unigol i’r gymuned leol dyfu bwyd ffres, ar garreg eu drws.

Derbyniodd Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi creu 25 o berllannau cymunedol newydd ledled Cymru, gyda safle Bangor yn un o’r buddianwyr allweddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns