Newyddion

Cydsefyll ysgwydd-wrth-ysgwydd

“Mae oddeutu 3,700 o filltiroedd rhwng Gwynedd a Minnesota yn yr Unol Daleithiau ond ymhob ystyr posib rydym yn cydsefyll yn gadarn gyda’r bobl groenddu draw yno,” meddai arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llongyfarch talent Gwynedd, yr Urdd ac Eisteddfod T

“Mae’n hyfryd gallu llongyfarch tri pherson ifanc o Wynedd a ddaeth i’r brig mewn tair prif cystadleuaeth Eisteddfod rhithiol yr Urdd, ‘Eisteddfod T’” meddai arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn (a welir ar y dde yn y llun).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen gweithredu a chefnogi ardaloedd gwledig NAWR, yn ôl arweinydd y Blaid yng Ngwynedd

Mae Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn (a welir yn y llun) wedi galw ar Weinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AC, i amlinellu ei chynigion ar gyfer cynllun adfer economaidd i gefn gwlad Cymru er mwyn cefnogi amaethwyr, cynhyrchwyr bwyd a busnesau gwledig sy’n delio â Covid-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb y Cynghorydd Sir dros Benygroes, Judith Humphreys am gau gwaith cwmni Northwood ym Mhenygroes

“Mae’r cyhoeddiad ddaeth ddoe gan gwmni Northwood yn ergyd drom i Benygroes, i Ddyffryn Nantlle ac i Wynedd gyfan. Daeth y cyhoeddiad yn sioc lwyr i’r gweithwyr wrth iddynt gyrraedd i’r gwaith ddoe (26 Mai) i ddechrau ar eu shifft. Clec enfawr i’r staff a’u teuluoedd a siom wedi blynyddoedd o weithio triw a chydwybodol i gwmni o’r fath," meddai'r Cynghorydd Judith Humphreys (a welir yn y llun).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynyddu cefnogaeth i ddineswyr bregus Bangor ac i’r rhai sy’n hunan-ynysu

Mae trigolion sy’n byw o fewn ffiniau dinas Bangor sy’n fregus neu’n gorfod hunan-ynysu oherwydd pandemig Covid-19 yn cael eu hannog i gysylltu â’r Cynghorydd Steve Collings (a welir yn y llun), Plaid Cymru Bangor i gael pecynnau cymorth bwyd ar frys.

Mae’r Cynghorydd dros Ward Deiniol, Steve Collings, eisoes yn trefnu sesiwn ‘Bwyd i Bawb Bangor’ am ddim bob dydd Sul yn swyddfa Plaid Cymru Bangor. Ond yn ystod pandemig Covid-19, daeth yn amlwg yn fuan iawn bod rhywfaint o’r cyflenwad o fwyd sydd dros ben yn mynd yn anghyson ac na allai unigolion gyrraedd y lleoliad bwyd am ddim yn Swyddfa’r Blaid, rhif 70 ar stryd fawr Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant wrth sicrhau mai busnesau bach Gwynedd sy’n derbyn cefnogaeth

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd gyda’r Llywodraeth, swyddogion a gwleidyddion, mae’r Blaid yng Ngwynedd yn falch bod y Gweinidog Llywodraeth Leol a Thai, Julie James, wedi gwrando ar y pryderon bod risg i berchnogion ail gartrefi sy’n fwriadol wedi trosglwyddo i dreth fusnes er mwyn osgoi talu trethi, allu cael mynediad at grantiau cefnogi busnesau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau busnes er mwyn osgoi talu perchnogion ail gartrefi

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau grantiau busnes Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau nad yw perchnogion ail gartrefi sy’n fwriadol wedi trosglwyddo i dreth fusnes er mwyn osgoi talu trethi, ddim yn cael mynediad at grantiau cefnogi busnesau £10,000 neu hyd at £25,000.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwynedd yn pwyso i newid categorïau Cymreictod y Cyfrifiad

Mae‘r Blaid yng Ngwynedd sy’n parhau i bwyso am newid i alluogi pob unigolyn nodi ei Chymreictod/Gymreictod ar ffurflen y Cyfrifiad yn dweud bod y gwaith yn cymryd cam yn y cyfeiriad cywir, yn ôl aelod cabinet sydd â chyfrifoldeb dros gydaraddoldeb.

Ar hyn o bryd, does dim cyfle i unigolion nodi os ydynt yn Gymro neu Gymraes Du, Asia, Caribî neu Affrica o dan is-benawdau penodol ar y ffurflen. Mae’r ffurflen yn awgrymu bod bod yn Gymro, Sais, Albanwr, Gwyddelig wedi ei gyfyngu i fod yn wyn, yn unig. Ac o dan y categorïau Asiaidd a Du, mae’r gair Prydeinig yn ymddangos, sy’n tanseilio holl ethos o roi’r hawl i unigolion nodi eu cenedligrwydd a’u tras.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siom a phryder yn safon gwybodaeth Llywodraeth Cymru o’n gwlad

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd wedi beirniadu’n hallt Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru sy’n dangos diffyg parch, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth am y Gymraeg, cefn gwlad a thwf economaidd y Gymru wledig.

Yng nghyfarfod cabinet Cyngor Gwynedd yn ddiweddar (5 Tach), roedd anghrediniaeth lwyr gan y cynghorwyr ynglŷn â diffygion dogfen y Llywodraeth sy’n holi am farn awdurdodau lleol mewn ymgynghoriad ar hyn o bryd. Mae’r Fframwaith yn gosod targedau’r Llywodraeth ynglŷn â thai, gwaith a datblygiadau dros yr 20 mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diolch i fand gorymdeithio an-filwrol prysuraf y byd

Wrth i ni gamu yn nes at ddiwedd y flwyddyn a pharatoadau’r Nadolig ar ddechrau, mae Plaid Cymru Gwynedd yn awyddus i ddiolch i fand gorymdeithio an-filwrol Cymru am eu perfformiadau mewn nifer o ddigwyddiadau ledled Cymru yn ystod 2019.

Fe’i gelwir y band gorymdeithio prysuraf yn y byd, ac mae Band Cambria o Sir y Fflint yn cynnwys cerddorion amatur brwd sy'n amrywio rhwng 4 ac 83 oed. Cyn bo hir bydd y band yn dathlu 14 mlynedd yn gorymdeithio ar hyd a lled Cymru mewn dathliadau a digwyddiadau awyr agored mawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd