Newyddion

Hwb i ysgol uwchradd Porthmadog, wrth gadarnhau gwerth £720,000 i wella’r adeilad a’r adnoddau

Mae Cynghorwyr Porthmadog yn falch bod arweiniad y Blaid ar Gyngor Gwynedd wedi sicrhau cyllid gwerth bron i dri chwarter miliwn o bunnoedd i wella adnoddau ac amgylchedd dysgu yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog. Diolch i gais grant llwyddiannus gan Llywodraeth Cymru, bydd gwelliannau i gampfa a thoiledau’r ysgol yn dechrau yn yr ysgol yr wythnos nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Meithrinfa Gofal Dydd Brithdir ar y brig!

Mae Cynghorydd Sir dros Frithdir, Peredur Jenkins wedi llongyfarch cwmni lleol ar ennill gwobr genedlaethol am eu gwaith.

Mae Meithrinfa Seren Fach, a sefydlwyd ym Mrithdir yn 2006 wedi ennill Y Feithrinfa Ddydd Orau yng Nghymru yn seremoni rithiol Mudiad Meithrin yn ddiweddar.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynedd dros Frithdir, Llanfachreth, Y Ganllwyd a Llanelltyd, Peredur Jenkins: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Meithrinfa Seren Fach ym Mrithdir wedi derbyn y wobr hon. Mae'n glod enfawr i'r staff a'i ymddiriedolwyr ac mae'n adlewyrchu'r ffordd broffesiynol y mae'r rheolwr, Eleri Jones a'r staff yn rhedeg y Feithrinfa.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carreg filltir bwysig i Ffordd Osgoi Llanbedr

Heddiw, croesawodd Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Annwen Hughes y newyddion bod aelodau cabinet Cyngor Gwynedd wedi awdurdodi i orchmynion prynu gorfodol gael eu gwneud mewn perthynas â ffordd osgoi A496 Llanbedr yn Ardudwy.

“Yn lleol, dwi’n ymwybodol bod trafodaethau wedi cychwyn ar gyfer gwella ffyrdd yn yr ardal yma nôl ym 1953. Mae heddiw yn garreg filltir bwysig wrth wella seilwaith ffyrdd Ardudwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tristwch a chydymdeimlad o golli cyfaill, y Cynghorydd Charles Wyn Jones, Ward Llanrug

Gyda thristwch mawr y mae Cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd yn estyn eu cydymdeimlad dwysaf â theulu a chyfeillion y Cynghorydd Charles Wyn Jones o Lanrug, Gwynedd. Yn dilyn salwch, bu farw’r Cynghorydd yn yr ysbyty fore Iau, 5 o Dachwedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newydd da am wasanaeth bws Gerlan, Dyffryn Ogwen

Mae’r Cynghorydd Sir dros Gerlan, Bethesda, Paul Rowlinson (yn y llun), yn falch bod cwmni bysiau Arriva wedi gwrando ar gri trigolion lleol i sicrhau y bydd gwasanaeth bws yn teithio o Fangor i Gerlan o’r cyntaf o Dachwedd ymlaen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen cyfarfod brys gyda Chyfoeth Naturiol Cymru dros drigolion Abergwyngregyn

Mae arweinyddion cymunedol Plaid Cymru yn galw am gyfarfod brys gydag asiantaethau sydd â chyfrifoldeb dros Afon Aber yn Abergwyngregyn, Gwynedd yn dilyn ail lifogydd yn yr ardal mewn cwta dau fis.

Yn ôl y Cynghorydd Gwynedd sy’n cynrychioli’r ardal, Dafydd Meurig: “Mae’n hen bryd tynnu’r asiantaethau ynghyd i liniaru’r problemau sy’n wynebu trigolion yn fy ardal i.

“Dyw poeni am law mawr, ei effaith a’i ddifrod ddim yn brofiad braf i neb, mae’n amser i Gyfoeth Naturiol Cymru eistedd o amgylch y bwrdd i drafod y problemau gyda Network Rail, Dŵr Cymru, Cyngor Gwynedd a Chyngor Cymuned Abergwyngregyn a rhoi cynllun brys ar waith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth Gwynedd i newid deddf cynllunio Llywodraeth Cymru

Yng nghyngor llawn Gwynedd heddiw, mae Cynghorwyr Plaid Cymru wedi pwyso unwaith yn rhagor am newid i’r Ddeddf Gynllunio i sicrhau bod tai yn parhau o fewn y stoc dai yn y sir, er mwyn cartrefu pobl leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amser deddfu ar ddefnydd jet sgis yn union fel deddfu beiciau modur

Heddiw, bydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i greu deddfwriaeth i reoli cerbydau dŵr personol ar y môr, fel jet sgis, yn yr un modd ag y mae beiciau modur yn cael eu rheoli dan ddeddf gwlad ar y ffordd. (Llun: Y Cynghorydd Gareth Thomas dros gymunedau a datblygu economi Gwynedd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tai i bobl leol yn parhau i ddiflannu yng Ngwynedd

Mae arweinydd tai Gwynedd, y Cynghorydd Plaid Cymru, Craig ab Iago yn pryderu bod tai yn parhau i ddiflannu o afael pobl leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croeso newydd i dwristiaid Gwynedd ac Eryri?

Mae arweinydd y Blaid yng Ngwynedd yn croesawu trafodaeth aeddfed ac agored gyda chymunedau lleol a phartneriaid sy’n rhan o’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd, i gynnig croeso newydd i ymwelwyr â’r ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns