Newyddion

Cofiwch Dryweryn - diolch!

Mae disgynnydd o Gapel Celyn, y cwm amaethyddol yng ngogledd Cymru a foddwyd gan Lywodraeth San Steffan i greu cronfa ddŵr i Lerpwl, yn awyddus i ddiolch i'r grŵp o genedlaetholwyr ifanc sydd wedi bod yn trwsio'r wal yn Llanrhystud, Ceredigion.

Y Cynghorydd dros Landderfel, Y Bala, Elwyn Edwards

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Gwynedd y cyntaf yng Nghymru i alw am bleidlais y bobl

Yng Nghyngor llawn Gwynedd (6 Rhagfyr) pleidleisiodd cynghorwyr Gwynedd am refferendwm i roi’r dewis i bobl Gwynedd, Cymru a’r Deyrnas Gyfunol ar ein perthynas â’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Pasiwyd y dylai’r refferendwm gynnig y dewis i drigolion aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Gwynedd dan arweinyddiaeth Plaid Cymru yw’r sir cyntaf yng Nghymru i alw am Bleidlais y Bobl.

Cynghorydd Judith Humphreys

Y Cynghorydd Judith Humphreys, Penygroes

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn pwyso am amgylchedd sefydlog i fusnesau fferm

Heddiw (6 Rhagfyr) bydd Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn galw am gefnogaeth y Cyngor llawn i bwyso ar Lywodraeth Lafur Cymru i sicrhau amgylchedd sefydlog a chadarn i fusnesau ffermydd yn dilyn Brecsit.

“Yma yng Ngwynedd, mae ffermydd teuluol bychain yn gonglfaen i gymunedau gwledig y sir,” meddai’r Cynghorydd Paul Rowlinson, “a chenedlaethau o bobl wedi eu magu i amaethu’r tir a chynhyrchu bwyd o safon gaiff ei gwerthu i’r cyhoedd.”

“Mae amaethu yn rhan annatod o ardaloedd gwledig Gwynedd ac yn cynnal llawer o deuluoedd yn y sir. Bydd unrhyw newid ddaw i fyd amaeth yn sgîl Brecsit yn sicr o gael effaith uniongyrchol ar yr economi leol, cymunedau gwledig a’r iaith Gymraeg,” eglura’r Cynghorydd Rowlinson fydd yn cyflwyno cynnig sy’n gofyn am gefnogaeth y Cyngor llawn i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn rhoi sefydlogrwydd i ffermydd teuluol y sir.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tîm Plaid Cymru’n cydweithio i arbed gwasanaeth bws Blaenau Ffestiniog i Lanrwst

Mae’r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog yn falch bod cydweithio y tu ôl i’r llenni gan dîm Plaid Cymru wedi sicrhau bod Cyngor Gwynedd yn fodlon diogelu’r gwasanaeth bws X19 o Lanrwst i Flaenau Ffestiniog ac yn ôl, am y tro.

“Dwi’n hynod falch bod trafodaethau a chydweithio wedi dod a datrysiad am y tro i sicrhau bod y gwasanaeth bws pwysig hwn yn parhau i deithio yn yr ardal,” eglura’r Cynghorydd sy’n cynrychioli Ward Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog.

Cynghorydd Annwen Daniels

Llun o'r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydweithio yw’r ateb i osgoi colli gwasanaeth bws Gerlan

Cydweithio yw’r ateb er mwyn osgoi colli gwasanaeth cyhoeddus bws sy’n teithio o Fangor trwy Fethesda ac i Gerlan, yn ôl y Cynghorydd Sir lleol, Paul Rowlinson.

“Mae 'na broblem barcio yn Gerlan gyda’r nos sy’n cael effaith ar wasanaeth bws lleol Arriva,” eglura’r Cynghorydd Plaid Cymru, Paul Rowlinson.

Cynghorydd Paul Rowlinson

Llun: Y Cynghorydd Paul Rowlinson ar y gyffordd ar Ffordd Gerlan a Stryd Morgan sy’n peri’r anhawster i’r bysiau droi rownd oherwydd bod cerbydau wedi parcio ar y ffordd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddiad £1m ar 100 o dai mewn stad yng Ngwynedd

Wedi llai na blwyddyn, mae buddsoddiad £1miliwn wedi ei gwblhau ar 101 o dai mewn stad yng Ngwynedd.

Cynllun ar y cyd rhwng Cartrefi Cymunedol Gwynedd a Chyngor Gwynedd i ddiweddaru’r isadeiledd dŵr yn stad Pentref Helen, Deiniolen sydd wedi elwa o’r buddsoddiad.

Cynghorydd Elfed Williams

Llun o'r Cynghorydd Elfed Williams sy'n diolch i drigolion stad Pentre Helen am eu cydweithrediad yn ystod y gwaith adnewyddu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Gwynedd dan arweinyddiaeth y Blaid y cyngor cyntaf yng Nghymru i alw am gyfyngiad amser o 28 diwrnod ar gadw mewnfudwyr

Mae Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid Cymru, y sir gyntaf yng Nghymru i basio cynnig sy’n galw ar Lywodraeth San Steffan i roi stop ar gadw mudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid dan glo heb unrhyw gyfyngiad amser.

Cynghorydd Catrin Wager, Menai

Llun o'r Cynghorydd Catrin Wager sy'n cynrychioli trigolion Menai, Bangor. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryderon lleol am gais i ddatblygu cabanau gwyliau yng Nghoed Wern-Tŷ-Gwyn, Glasinfryn, Gwynedd

Mae cais i drigolion Gwynedd leisio barn ar gynllun i ddatblygu coedwig Glasinfryn rhwng Bethesda a Bangor yn fusnes gwyliau newydd gyda 40 caban ar y tir.

Cynghorwyr Plaid Cymru Menna Baines, Pentir a Dafydd Owen, Tregarth a Mynydd Llandygai

Yn y llun: Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd, Menna Baines, Pentir a Dafydd Owen, Tregarth a Mynydd Llandygai

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysau gan Gynghorydd Lleol dros bedair blynedd, yn rhoi blaenoriaeth, o’r diwedd, i ddiogelwch cerddwyr ym Mhenrhyndeudraeth

Mae Cynghorydd Plaid Cymru dros Benrhyndeudraeth, Gareth Thomas, wedi derbyn newyddion y bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ddiogelwch cerddwyr ar hyd prif ffordd yr A487 yng nghanol Penrhyndeudraeth wrth i linellau melyn gael eu cyflwyno ar rannau o'r ffordd.

Llun o'r Cynghorydd Gareth Thomas, Penrhyndeudraeth

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Dyffryn Ogwen yn cefnogi’r galw am newid pwyslais i hanes Castell Penrhyn

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Dyffryn Ogwen yn cefnogi cais mudiad Cylch yr Iaith sy’n galw ar yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gryfhau Cymreictod Castell Penrhyn a sicrhau bod hanes diwylliannol a threftadaeth y lleoliad yn cael ei gyflwyno i ymwelwyr.

Llun o dim Plaid Cymru Dyffryn Ogwen Cynghorwyr: Paul Rowlinson, Dafydd Owen, Rheinallt Puw a Dafydd Meurig

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd