Newyddion

Plaid Cymru Caernarfon ar flaen y gad wrth gynorthwyo pobl dre

Dros y penwythnos, bydd rhai o blant tref Caernarfon yn derbyn syrpreis ar eu stepen drws! Bydd aelodau Plaid Cymru cangen Caernarfon yn dosbarthu 250 o offer gwnio i blant y dref, fel rhodd i godi calonnau ac i ysgogi creadigrwydd ar ddechrau gwyliau’r haf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn arwain y ffordd ar addysg yng Nghymru

Mewn nifer o gyfarfodydd diweddar, mae’r Blaid yng Ngwynedd wedi cymryd yr awenau ym maes addysg wrth gynnig arweiniad i benaethiaid sy’n paratoi ysgolion Gwynedd ar gyfer addysgu plant ym mis Medi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyn swyddog ambiwlans o Fangor yn trafod ei rôl fel Cynghorydd

Mae gwasanaethu'r gymuned yn draddodiad teuluol i Gareth Roberts, Cynghorydd ardal Dewi ym Mangor. Roedd cenedlaethau o deulu ei dad yn ofalwyr Eglwys St James ym Mangor felly roedd hyfforddi i ddod yn swyddog ambiwlans, ac yna dod yn Gynghorydd Dinas a Chynghorydd Sir yn ddilyniant naturiol i'r gŵr o Fangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Troi pob carreg i achub swyddi 94 ym Mhenygroes

Yn dilyn cyfarfod ddoe rhwng gwleidyddion Plaid Cymru a rheolwyr cwmni Northwood, Penygroes, gaeodd eu drysau yn ddisymwth 10 diwrnod nôl, pwysleisiodd y gwleidyddion y gwnânt droi pob carreg i gefnogi’r cwmni i oresgyn eu problemau ar y safle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cydsefyll ysgwydd-wrth-ysgwydd

“Mae oddeutu 3,700 o filltiroedd rhwng Gwynedd a Minnesota yn yr Unol Daleithiau ond ymhob ystyr posib rydym yn cydsefyll yn gadarn gyda’r bobl groenddu draw yno,” meddai arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llongyfarch talent Gwynedd, yr Urdd ac Eisteddfod T

“Mae’n hyfryd gallu llongyfarch tri pherson ifanc o Wynedd a ddaeth i’r brig mewn tair prif cystadleuaeth Eisteddfod rhithiol yr Urdd, ‘Eisteddfod T’” meddai arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn (a welir ar y dde yn y llun).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen gweithredu a chefnogi ardaloedd gwledig NAWR, yn ôl arweinydd y Blaid yng Ngwynedd

Mae Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn (a welir yn y llun) wedi galw ar Weinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AC, i amlinellu ei chynigion ar gyfer cynllun adfer economaidd i gefn gwlad Cymru er mwyn cefnogi amaethwyr, cynhyrchwyr bwyd a busnesau gwledig sy’n delio â Covid-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb y Cynghorydd Sir dros Benygroes, Judith Humphreys am gau gwaith cwmni Northwood ym Mhenygroes

“Mae’r cyhoeddiad ddaeth ddoe gan gwmni Northwood yn ergyd drom i Benygroes, i Ddyffryn Nantlle ac i Wynedd gyfan. Daeth y cyhoeddiad yn sioc lwyr i’r gweithwyr wrth iddynt gyrraedd i’r gwaith ddoe (26 Mai) i ddechrau ar eu shifft. Clec enfawr i’r staff a’u teuluoedd a siom wedi blynyddoedd o weithio triw a chydwybodol i gwmni o’r fath," meddai'r Cynghorydd Judith Humphreys (a welir yn y llun).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynyddu cefnogaeth i ddineswyr bregus Bangor ac i’r rhai sy’n hunan-ynysu

Mae trigolion sy’n byw o fewn ffiniau dinas Bangor sy’n fregus neu’n gorfod hunan-ynysu oherwydd pandemig Covid-19 yn cael eu hannog i gysylltu â’r Cynghorydd Steve Collings (a welir yn y llun), Plaid Cymru Bangor i gael pecynnau cymorth bwyd ar frys.

Mae’r Cynghorydd dros Ward Deiniol, Steve Collings, eisoes yn trefnu sesiwn ‘Bwyd i Bawb Bangor’ am ddim bob dydd Sul yn swyddfa Plaid Cymru Bangor. Ond yn ystod pandemig Covid-19, daeth yn amlwg yn fuan iawn bod rhywfaint o’r cyflenwad o fwyd sydd dros ben yn mynd yn anghyson ac na allai unigolion gyrraedd y lleoliad bwyd am ddim yn Swyddfa’r Blaid, rhif 70 ar stryd fawr Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant wrth sicrhau mai busnesau bach Gwynedd sy’n derbyn cefnogaeth

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd gyda’r Llywodraeth, swyddogion a gwleidyddion, mae’r Blaid yng Ngwynedd yn falch bod y Gweinidog Llywodraeth Leol a Thai, Julie James, wedi gwrando ar y pryderon bod risg i berchnogion ail gartrefi sy’n fwriadol wedi trosglwyddo i dreth fusnes er mwyn osgoi talu trethi, allu cael mynediad at grantiau cefnogi busnesau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns