Newyddion

Cynyddu cefnogaeth i ddineswyr bregus Bangor ac i’r rhai sy’n hunan-ynysu

Mae trigolion sy’n byw o fewn ffiniau dinas Bangor sy’n fregus neu’n gorfod hunan-ynysu oherwydd pandemig Covid-19 yn cael eu hannog i gysylltu â’r Cynghorydd Steve Collings (a welir yn y llun), Plaid Cymru Bangor i gael pecynnau cymorth bwyd ar frys.

Mae’r Cynghorydd dros Ward Deiniol, Steve Collings, eisoes yn trefnu sesiwn ‘Bwyd i Bawb Bangor’ am ddim bob dydd Sul yn swyddfa Plaid Cymru Bangor. Ond yn ystod pandemig Covid-19, daeth yn amlwg yn fuan iawn bod rhywfaint o’r cyflenwad o fwyd sydd dros ben yn mynd yn anghyson ac na allai unigolion gyrraedd y lleoliad bwyd am ddim yn Swyddfa’r Blaid, rhif 70 ar stryd fawr Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant wrth sicrhau mai busnesau bach Gwynedd sy’n derbyn cefnogaeth

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd gyda’r Llywodraeth, swyddogion a gwleidyddion, mae’r Blaid yng Ngwynedd yn falch bod y Gweinidog Llywodraeth Leol a Thai, Julie James, wedi gwrando ar y pryderon bod risg i berchnogion ail gartrefi sy’n fwriadol wedi trosglwyddo i dreth fusnes er mwyn osgoi talu trethi, allu cael mynediad at grantiau cefnogi busnesau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau busnes er mwyn osgoi talu perchnogion ail gartrefi

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau grantiau busnes Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau nad yw perchnogion ail gartrefi sy’n fwriadol wedi trosglwyddo i dreth fusnes er mwyn osgoi talu trethi, ddim yn cael mynediad at grantiau cefnogi busnesau £10,000 neu hyd at £25,000.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwynedd yn pwyso i newid categorïau Cymreictod y Cyfrifiad

Mae‘r Blaid yng Ngwynedd sy’n parhau i bwyso am newid i alluogi pob unigolyn nodi ei Chymreictod/Gymreictod ar ffurflen y Cyfrifiad yn dweud bod y gwaith yn cymryd cam yn y cyfeiriad cywir, yn ôl aelod cabinet sydd â chyfrifoldeb dros gydaraddoldeb.

Ar hyn o bryd, does dim cyfle i unigolion nodi os ydynt yn Gymro neu Gymraes Du, Asia, Caribî neu Affrica o dan is-benawdau penodol ar y ffurflen. Mae’r ffurflen yn awgrymu bod bod yn Gymro, Sais, Albanwr, Gwyddelig wedi ei gyfyngu i fod yn wyn, yn unig. Ac o dan y categorïau Asiaidd a Du, mae’r gair Prydeinig yn ymddangos, sy’n tanseilio holl ethos o roi’r hawl i unigolion nodi eu cenedligrwydd a’u tras.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siom a phryder yn safon gwybodaeth Llywodraeth Cymru o’n gwlad

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd wedi beirniadu’n hallt Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru sy’n dangos diffyg parch, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth am y Gymraeg, cefn gwlad a thwf economaidd y Gymru wledig.

Yng nghyfarfod cabinet Cyngor Gwynedd yn ddiweddar (5 Tach), roedd anghrediniaeth lwyr gan y cynghorwyr ynglŷn â diffygion dogfen y Llywodraeth sy’n holi am farn awdurdodau lleol mewn ymgynghoriad ar hyn o bryd. Mae’r Fframwaith yn gosod targedau’r Llywodraeth ynglŷn â thai, gwaith a datblygiadau dros yr 20 mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diolch i fand gorymdeithio an-filwrol prysuraf y byd

Wrth i ni gamu yn nes at ddiwedd y flwyddyn a pharatoadau’r Nadolig ar ddechrau, mae Plaid Cymru Gwynedd yn awyddus i ddiolch i fand gorymdeithio an-filwrol Cymru am eu perfformiadau mewn nifer o ddigwyddiadau ledled Cymru yn ystod 2019.

Fe’i gelwir y band gorymdeithio prysuraf yn y byd, ac mae Band Cambria o Sir y Fflint yn cynnwys cerddorion amatur brwd sy'n amrywio rhwng 4 ac 83 oed. Cyn bo hir bydd y band yn dathlu 14 mlynedd yn gorymdeithio ar hyd a lled Cymru mewn dathliadau a digwyddiadau awyr agored mawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb 350 llofnod yn galw am lwybr diogel yn ardal Chwilog

Mae trigolion ardal Chwilog wedi cyflwyno deiseb wedi ei lofnodi gan 350 o bobl i Gyngor Gwynedd yn galw am gynlluniau i gyflwyno llwybr troed diogel o gyrion pentref Chwilog i lawr am Afonwen yn Eifionydd.

Mae cryn alw wedi bod ar hyd y blynyddoedd am gael llwybr o bentref Chwilog draw i Afonwen, oherwydd bod cymaint o drigolion yn cerdded ar hyd y lôn. Dros y blynyddoedd, mae nifer y cerbydau sy’n teithio ar hyd y ffordd wedi cynyddu, gan ei gwneud hi’n gynyddol anodd i drigolion gerdded yn ddiogel ar hyd y ffordd.

Yn ôl y Cynghorydd lleol, Aled Evans: “Mae ceisiadau wedi eu gwneud ers cyn i mi fod yn Gynghorydd yn yr ardal, i edrych ar greu llwybr troed safonol ar hyd y lôn yma sy’n cychwyn o gyrion pentref Chwilog tuag at Afonwen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i Wynedd yn 2021

Yn ôl Arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydym yn hynod falch o allu croesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Wynedd yn 2021.  Dyma fydd y tro cyntaf i’r Brifwyl ymweld ag ardal Dwyfor ers 1987 a dwi’n siŵr y bydd cymunedau lleol yn sicrhau y bydd hi’n Eisteddfod i’w chofio.

“Yn ystod wythnos yr Eisteddfod bydd miloedd o bobl o bell ac agos yn tyrru i Wynedd i gystadlu neu i fwynhau bwrlwm unigryw y Maes. Ein bwriad fydd dathlu’r diwylliant arbennig yma a phopeth sydd gennym i fod yn falch ohono yma yng Ngwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd

(Llun o Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn gydag ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor)

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn falch o longyfarch, croesawu a chefnogi Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer etholiad nesaf y Cynulliad yn 2021.

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn: “Bu’r ornest i ddewis ymgeisydd yn ysbrydoliaeth i aelodau Dwyfor Meirionnydd gyda chwe ymgeisydd cryf oedd ag awch i wneud gwahaniaeth i gymunedau’r etholaeth ac i gyfrannu at y tîm fydd yn llywodraethu Cymru ar ôl yr etholiad nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwynedd yn sefyll gyda phobl Catalwnia

Ar ddechrau cyfarfod o gabinet Cyngor Gwynedd heddiw (15 Hydref), gwnaeth arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn ddatganiad yn nodi eu bod fel gwleidyddion yn sefyll yn gadarn gyda phobl Catalwnia, yng ngwyneb y gorthrwm y mae naw o wleidyddion y wlad yn ei wynebu.

“Dwi’n teimlo’n hollol ddig bod rhyddid naw o wleidyddion blaengar Catalwnia wedi ei ddwyn oddi arnynt am gynnal pleidlais i fynegi barn y bobl ar annibyniaeth eu gwlad. Mae’n warth i ddemocratiaeth a dwi’n llwyr gondemnio gweithredoedd gwladwriaeth Sbaen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns