Rhodd gorau’r Nadolig i drigolion Gwynedd – cadw’r Ambiwlans Awyr yn Ninas Dinlle

Yng nghyfarfod cyngor llawn Gwynedd yn ddiweddar (Dydd Iau 1 Rhagfyr), cefnogwyd, yn unfrydol alwad y Cynghorydd sy’n cynrychioli Dinas Dinlle ar y Cyngor, Llio Elenid Owen i bwyso am ddiogelu’r gwasanaeth Ambiwlans Awyr yng Ngwynedd.

“Dyma beth fyddai’r rhodd Nadolig orau y gallwn ni ei chynnig i drigolion Gwynedd,” meddai’r Cynghorydd dros Ward Groeslon “cadw’r gwasanaeth tyngedfennol bwysig yma yng nghanolfan Dinas Dinlle ger Caernarfon a’r Trallwng ac adeiladu ar y gwasanaethau hynny.”

Daw neges y Cynghorydd Llio Elenid (yn y llun isod) yn dilyn cyfarfod gyda chynrychiolwyr o’r Ambiwlans Awyr yr wythnos ddiwethaf, gydag arweinydd y cyngor, Dyfrig Siencyn a’r Cynghorydd Dilwyn Morgan hefyd yn bresennol.

Cadarnhawyd nad oedd unrhyw benderfyniadau wedi eu gwneud hyd yma a bod ymgynghoriad cyhoeddus i gywain barn trigolion lleol a sefydliadau eraill i ddechrau yn fuan.

“Mae Ambiwlans Awyr Cymru (AAC) yn wasanaeth meddygol brys tyngedfennol ac mae’n gwbl hanfodol i drigolion Gwynedd. Mae’r natur wledig a’r rhwydweithiau ffyrdd yn gwneud achub bywydau yng Ngwynedd yn heriol ar y gorau. Byddai ail-leoli’r gwasanaeth yng ngogledd ddwyrain Cymru, heb os, yn achosi mwy fyth o her.

“Rydym fel cynghorwyr yn awyddus i ddatgan yn glir ein cefnogaeth a’n diolch ni, fel pobl leol, i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Mae’r gwaith maen nhw’n ei wneud er mwyn darparu gofal brys yn ein cymunedau yn gwbl amhrisiadwy, ac mae’n bwysig ein bod yn cofio hynny. Mae gan elusen Ambiwlans Awyr Cymru rhan bwysig i’w chwarae yma yng Ngwynedd, mae’n un o’r elusennau sydd agosaf at galonnau pobl, yn arbennig yn fy nghymuned leol i yn ardal Dinas Dinlle.

“Rydym yn ymwybodol bod cymaint o bobl wedi elwa o’r gwasanaeth yma, a’i fod yn wasanaeth sy’n achub ac yn arbed bywydau. Mae’n anodd deall pam byddai dewis symud o Ddinas Dinlle nac o’r Trallwng, oherwydd natur wledig yr ardaloedd cyfagos. Dyw’r syniad o symud gwasanaethau i ardal boblog ar gyrion ffordd ddeuol yr A55 yn y gogledd ddwyrain ddim yn swnio’n rhesymol.”

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cyfarfodydd cyhoeddus wedi eu cynnal ym Mhorthmadog, Pwllheli, Tywyn a’r Trallwng, diolch i wleidyddion Plaid Cymru.

Bydd cyfle i unigolion ardal Caernarfon a’r cyffiniau fynychu cyfarfod cyhoeddus yng Ngwesty’r Celtic Royal, Caernarfon nos Iau 8 o Ragfyr am 7 o’r gloch. Bydd Hywel Williams, Liz Saville Roberts, Mabon ap Gwynfor a Rhun ap Iorwerth yn bresennol.

Yn ôl aelodau etholedig Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor AS a Liz Saville Roberts Aelod Seneddol:

“Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru wedi profi ei hun droeon i fod yn amhrisiadwy i'n cymunedau, yn enwedig ardaloedd pell i'w cyrraedd fel de Meirionnydd a Phen Llŷn.'

“Ond mae gormod o gwestiynau pwysig heb eu hateb, ac mae cryn amheuaeth ynghylch dibynadwyedd y data a ddefnyddir fel sail i benderfyniadau a fydd â goblygiadau pellgyrhaeddol i'n cymunedau.

Yn ôl arweinydd Cyngor Gwynedd, Dyfrig Siencyn sydd wedi anfon gohebiaeth ac wedi cyfarfod â chynrychiolwyr y gwasanaeth, ar y cyd â’r Cynghorydd Llio Elenid a Dilwyn Morgan i bwyso am sicrwydd i’r gwasanaeth yng Ngwynedd: “Mae hwn yn fater pwysig a dyrys i’n trigolion. Dwi’n ddiochgar am y cyfle i drafod gyda chynrychiolwyr o’r Gwasanaeth Ambiwlans Awyr am y sefyllfa, ac yn falch i ni allu nodi’r pryderon sydd gennym ynglyn ag unrhyw newidiadau.

“Mewn  diwydiant fel amaethyddiaeth sy’n chwarae rhan allweddol yn ein sir gyda phobl yn gweithio yn ynysig mewn lleoliadau gwledig iawn, ymhell o gefnogaeth a gwasanaethau, mae’r Ambiwlans Awyr yn dyngedfennol mewn argyfwng.

“Gall unrhyw newid gael effaith andwyol ar gyrraedd preswylwyr, yn dilyn damweiniau neu argyfyngau meddygol. Mae’n destun pryder go iawn i ni gyd.”

Dywedodd y Cynghorydd Llio Elenid: “Rydyn ni mor ddiolchgar i bobl leol am droi allan i rannu eu straeon a’u profiad am y gwasanaeth. Mae ymdeimlad cryf yn ein cymunedau ac rydyn ni’n ddiolchgar am bob arwydd o gefnogaeth i’r ymgyrch dros yr wythnosau diwethaf.

“Anogwn rwan i bawb gadw llygad am yr ymgynghoriad cyhoeddus pan daw o a dangos eu barn yn glir dros ddiogelu’r gwasanaeth yn Ninas Dinlle a’r Trallwng.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2022-12-05 17:31:48 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns