Siom a phryder yn safon gwybodaeth Llywodraeth Cymru o’n gwlad

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd wedi beirniadu’n hallt Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru sy’n dangos diffyg parch, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth am y Gymraeg, cefn gwlad a thwf economaidd y Gymru wledig.

Yng nghyfarfod cabinet Cyngor Gwynedd yn ddiweddar (5 Tach), roedd anghrediniaeth lwyr gan y cynghorwyr ynglŷn â diffygion dogfen y Llywodraeth sy’n holi am farn awdurdodau lleol mewn ymgynghoriad ar hyn o bryd. Mae’r Fframwaith yn gosod targedau’r Llywodraeth ynglŷn â thai, gwaith a datblygiadau dros yr 20 mlynedd nesaf.

Yn ôl y Dirprwy Arweinydd, Dafydd Meurig: “Mi feddyliais i mai jôc wael oedd y ddogfen! Dyma ddogfen sy’n fod i osod gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar ddatblygu a defnydd tir dros yr ugain mlynedd nesaf. Yn rhagair y Prif Weinidog, mae sôn am ynni, hinsawdd, tai a does dim un gair am yr iaith Gymraeg.

“Mae anghysonderau yn y ddogfen wrth sôn am dri rhanbarth yng Nghymru, yn hytrach na’r pedwar rhanbarth arferol mae gweddill adrannau’r Llywodraeth yn nodi wrth drafod Cymru. Ac o fewn map yn y ddogfen, does dim cyswllt yn cael ei wneud rhwng y de a’r gogledd, a hynny gan y Llywodraeth ei hun ddylai fod yn rhannu twf a datblygiad economaidd strategol o’r de i’r gogledd. Mae’n destun jôc!

Yn ôl y Cynghorydd Gareth Thomas: “Mae sôn am dwf economaidd yn ardaloedd Glannau Dyfrdwy a Wrecsam. A dim un gair am dwf economaidd mewn ardaloedd gwledig. Oes disgwyl i unigolyn deithio i swydd yr holl ffordd o Aberdaron i Wrecsam, taith all gymryd 5 awr mewn diwrnod i’w gwblhau? Mae diffygion amlwg yn y cynlluniau hyn.

“Dwi hefyd yn siomedig nad oes un gair yn y Fframwaith am barthau menter y Llywodraeth ei hun. Fel un sy’n gyfrifol yma yng Ngwynedd am barth menter Eryri yn Llanbedr a Thrawsfynydd, byddwn yn disgwyl gweld dogfen sy’n sôn am ddatblygu economi yn cynnwys y parthau menter fel rhan o’r datblygiad hwnnw.”

Yn ôl y Cynghorydd Nia Jeffreys sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg yng Nghyngor Gwynedd: “Dwi’n fwy na siomedig, dwi’n flin! Mae’r iaith Gymraeg yn cael ei phortreadu fel rhywbeth hanesyddol traddodiadol. Mae’n warth o beth. Mae’r Gymraeg yma yng Ngwynedd ac mewn lleoliadau eraill yng Nghymru yn gyfrwng cyfathrebu fyw a byrlymus. Mae’n rhan annatod o’n seici ni, mae’n iaith gwaith, iaith chwarae, iaith fusnes. Mae’n dangos diffyg dealltwriaeth lwyr o’n cenedl Gymreig.

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn: “Mae diffyg uchelgais yn y ddogfen hon dros ein gwlad, ein cymunedau a’n pobl. Rydyn ni’n gweld hyn ar sawl lefel gan y Llywodraeth hon, rydyn ni’n cael ein dal yn ôl fel pobl ac fel gwlad, rhag cyflawni ein potensial.

“Oes rheswm call bod y Llywodraeth yn cyflogi Prifysgol o Loegr i baratoi’r gwaith ymchwil ar gyfer y ddogfen yma? Ai dyna sydd wedi mynd o’i le yma? Dwi’n cwestiynu’n fawr synnwyr yr holl broses.

“Fel Cyd Gadeirydd y Fforwm Gwledig, mae’n siom aruthrol nad oes sôn am hyrwyddo economi cefn gwlad yma. Dim gair am y trefi marchnad sy’n bwydo ein hardaloedd gwledig. Mae’n ddogfen sy’n llwyr ddiffygiol a bydd ymateb i’r perwyl hwnnw yn cael ei rannu gyda’r Gweinidog yng Nghaerdydd. Mae Cymru yn haeddu llawer llawer gwell!”

Mae cynghorau sir wedi anfon eu hymateb i’r ddogfen i Lywodraeth Cymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns