Tîm Plaid Cymru’n cydweithio i arbed gwasanaeth bws Blaenau Ffestiniog i Lanrwst

Mae’r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog yn falch bod cydweithio y tu ôl i’r llenni gan dîm Plaid Cymru wedi sicrhau bod Cyngor Gwynedd yn fodlon diogelu’r gwasanaeth bws X19 o Lanrwst i Flaenau Ffestiniog ac yn ôl, am y tro.

“Dwi’n hynod falch bod trafodaethau a chydweithio wedi dod a datrysiad am y tro i sicrhau bod y gwasanaeth bws pwysig hwn yn parhau i deithio yn yr ardal,” eglura’r Cynghorydd sy’n cynrychioli Ward Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog.

Cynghorydd Annwen Daniels

Llun o'r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog

“Gwnes gyswllt brys gyda’m cyd aelod Plaid Cymru, yr Aelod Cabinet Amgylchedd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor, Dafydd Meurig,  Aelod Seneddol y Blaid dros yr ardal Liz Saville Roberts a gyda swyddfa Dafydd Elis-Thomas AC i weld a oedd modd dod o hyd i ddatrysiad.

“Yn ffodus iawn, arweiniad y Blaid sydd wedi sicrhau bod trafodaethau positif wedi digwydd yn y Cyngor er mwyn cynnal y gwasanaeth X19 o Lanrwst i Flaenau Ffestiniog ac yn ôl i Lanrwst tan y Nadolig.

“Roedd yn bwysig oherwydd bod nifer o blant yn teithio adref o ysgol uwchradd yn Llanrwst yn ôl i’r Blaenau yn y prynhawn a nifer o bobl leol yn defnyddio’r gwasanaeth i gyrraedd at wasanaethau iechyd, bancio, siopau ac ati.

“Mae gwasanaethau yn ein gadael rif y gwlith yng nghefn gwlad oherwydd polisïau’r blaid Lafur a’r blaid Dorïaidd yng Nghaerdydd a San Steffan, felly mae’n bwysig ein bod ni’n cwffio am bob agwedd o’r gwasanaethau pwysig yma.”

Yn ôl y Cynghorydd Dafydd Meurig: ”Er nad yw'n bolisi gan Gyngor Gwynedd i dalu am gludiant i ddisgyblion fynychu ysgolion y tu allan i'r sir, rydym wedi dod i delerau gyda chwmni bws lleol i ariannu'r daith tan ddiwedd mis Rhagfyr.

“Trefniant dros dro fydd hyn i osgoi tarfu ar daith plant o'r ysgol ar ganol tymor. Mae Cyngor Gwynedd mewn trafodaeth gyda Chyngor Sir Conwy yn y gobaith o sicrhau trefniant amgen ar gyfer y flwyddyn newydd.”

Yn ôl Liz Saville Roberts AS Dwyfor Meirionnydd: “Dwi'n croesawu'n fawr y penderfyniad gan Gyngor Gwynedd i ariannu'r gwasanaeth bws hanfodol hwn dros dro, sy'n wasanaeth pwysig, economaidd ac addysgol rhwng Blaenau Ffestiniog a Sir Conwy.

“Dwi'n falch bod y cydweithio rhyngom fel tîm Plaid Cymru wedi sicrhau ymateb rhagweithiol a chadarnhaol gan y Cyngor i'r pryderon a fynegwyd gan bobl Blaenau a oedd yn bryderus iawn am y posibilrwydd o golli gwasanaeth.

“Dwi'n talu teyrnged i swyddogion y Cyngor dan arweiniad yr aelod cabinet am gamu i’r bwlch a chefnogi'r gwasanaeth hwn ac i Gynghorydd Blaenau Annwen Daniels am ei gwaith diflino.

“Mae gwaith o’n blaen i drafod gyda’r cwmni bysiau a phartneriaethau eraill i weithio ar amserlenni amgen er mwyn ail-sefydlu trefn o gydlynu siwrneiau bysus fel bod Blaenau yn hwb i deithwyr. Dwi hefyd yn mawr obeithio y gellir cymryd camau pellach i gynnwys gwasanaeth X19 yn rhan o wasanaethau TrawsCymru.”

Mae’r gwasanaeth yn bwysig iawn i drigolion Blaenau Ffestiniog sy’n teithio i Lanrwst ac ymlaen i Landudno ac yn ôl wrth gael mynediad at wasanaethau iechyd, gwasanaethau bancio a siopau’r stryd fawr. Mae'r gwasanaeth prynhawn hefyd yn caniatáu i bobl o Ddolwyddelan gyrraedd Meddygfa Blaenau Ffestiniog.

Yn ôl y Cynghorydd Annwen Daniels: “I rai o drigolion yr ardal, bobl hŷn, trigolion sydd ddim yn gyrru, disgyblion ysgol - mae’r gwasanaeth yma’n un hanfodol. Gyda Blaenau Ffestiniog yn lleoliad byrlymus sy’n denu ymwelwyr i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau awyr agored, mae’n bwysig sicrhau bod gwasanaethau trafnidiaeth cyhoeddus yn gallu cyrraedd yr ardal yn gyson yn ystod y dydd i sicrhau hwb i’r economi leol. Mae gwaith o’n blaenau i geisio datrysiad tymor hir i’r mater hwn.”

diwedd


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns