Tim Plaid Cymru Gwynedd

180417_dyfrig_ar_y_sgwar_300ppi.jpgDyfrig Siencyn, Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd ac Arweinydd Cyngor Gwynedd

Cynghorydd Ward Dolgellau

Ganwyd a magwyd Dyfrig Siencyn yn Nolgellau ac er iddo dreulio cyfnod yn byw ar dyddyn yn Llanfachreth, yn Nolgellau y mae ei gartref o hyd. Mae wedi treulio rhan fwyaf o’i yrfa gyda chwmni arwerthwyr cydweithredol Farmers Marts fel prisiwr gwledig siartredig ac arwerthwr anifeiliaid, dodrefn a chreiriau. Bu’n Brif Weithredwr y Cwmni sydd â’i wreiddiau yn sir Feirionnydd a’r hen sir Gaernarfon o 1988 nes ei benodi’n Ddirprwy Arweinydd Plaid Cymru a Chyngor Gwynedd yn 2014. Yn 2017, fe’i etholwyd gan grŵp y Blaid yn y sir yn Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd a’r Cyngor Sir.

Dechreuodd ei yrfa wleidyddol fel cynghorydd sir y Blaid dros ward Dolgellau yn 1996 ac mae wedi cadeirio sawl pwyllgor craffu dros y blynyddoedd. Bu’n aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o 1996 tan 2017. Yn ystod ei gyfnod fel dirprwy arweinydd roedd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, diogelwch cymunedol a chefnogaeth gorfforaethol y sir.

Ymysg rhai o’i swyddogaethau bellach, Dyfrig Siencyn yw Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru a Chyd-Gadeirydd Fforwm Gwledig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Mae ganddo ddau fab, dwy ferch a chwech o wyrion ac mae’n parhau i ffermio ychydig o ddefaid ar dir ei hen gartref yn Llanfachreth. Mae hefyd yn mwynhau beicio.

 

Cynghorydd Nia Jeffreys

Nia Jeffreys, Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru a Chyngor Gwynedd

Cynghorydd Ward Dwyrain Porthmadog

Wedi ei geni a'i magu ym Mhorthmadog gan dderbyn ei haddysg yn Ysgol Eifionydd, gartref yn ôl y daeth Nia i fyw a magu ei theulu yn ei milltir sgwâr, wedi gyrfa yn gweithio ym maes cyfathrebu.

Fe'i hetholwyd yn Gynghorydd Sir dros Ddwyrain Porthmadog yn 2017 ac mae'n weithgar fel aelod o grwp cymunedol CaruPort.

Yn ystod ei gyrfa, mae wedi byw dramor, yn Llundain ac yng Nghaerdydd, gan weithio ym maes cyfathrebu i sefydliadau preifat, cyhoeddus ac elusennol, cyn dychwelyd i'w hannwyl Borthmadog. 

Wedi astudio gwleidyddiaeth gymdeithasol, dechreuodd ei gyrfa yn gweithio yn Nhŷ'r Cyffredin i Aelod Seneddol Plaid Cymru, Dafydd Wigley, sy'n parhau yn un o'i harwyr. Aeth yn ei blaen i weithio i Nwy Prydain, Chwarae Teg, Asthma UK ac yna Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Yr economi a chymunedau yw prif feysydd gwaith Nia fel dirprwy arweinydd y Blaid ar y Cyngor Sir, dau faes sy'n agos iawn at ei chalon.

 

Cai Larsen, Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd

Cynghorydd Ward Canol Tref Caernarfon

Brodor o Benisarwaun yw Cai Larsen ond mae'n byw yn nhref Caernarfon gyda'i wraig, ers bron i 40 mlynedd. Mae wedi treulio ei yrfa ym myd addysg gan ddylanwadu'n bositif ar addysg nifer o blant a phobl ifanc yr ardal, ond mae bellach wedi ymddeol o'i swydd fel prifathro ysgol gynradd.

Etholwyd Cai yn gynghorydd sir dros Seiont, Caernarfon yn 2017 ac ymysg ei nifer o roliau o fewn y gymuned mae'n gweithio'n wirfoddol gyda Porthi Dre, mae'n gadeirydd bwrdd Cwmni Dre ac yn eistedd ar fwrdd rheoli cymdeithas dai, Adra. Mae Cai yn Ddirprwy Faer Tref Caernarfon ac yn Gynghorydd Tref Caernarfon.

Mae ei ddiddordebau a'i gyfrifoldebau ar y Cyngor Sir yn cynnwys addysg ac economi, cynllunio, democratiaeth a'r iaith Gymraeg. Mae'n wyneb amlwg ym maes gwleidyddiaeth Plaid Cymru, yn aelod o'r pwyllgor gwaith cenedlaethol ac wedi dal nifer o swyddi dros y blynyddoedd. Mae ganddo ddiddordeb mawr ym mhatrymau pleidleisio ym mhob lefel o lywodraeth; lleol, cenedlaethol a Phrydeining.

"Mae'n fraint cael cadeirio'r grŵp mwyaf yn hanes Cyngor Gwynedd ers iddo gael ei ffurfio. Mae cadeirio grŵp sydd â chymaint o aelodau llawn arddeliad a brwdfrydedd yn gallu bod yn heriol ar adegau, ond mae hefyd yn brofiad hynod werthfawr a difyr," meddai Cai.

Mae’n dad i bump o blant ac yn daid i dri o wyrion. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Llywela Haf
    published this page in Cynghorwyr 2022-11-02 15:08:36 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns