Tim Plaid Cymru Gwynedd

180417_dyfrig_ar_y_sgwar_300ppi.jpgDyfrig Siencyn, Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd ac Arweinydd Cyngor Gwynedd

Cynghorydd Ward Dolgellau

Ganwyd a magwyd Dyfrig Siencyn yn Nolgellau ac er iddo dreulio cyfnod yn byw ar dyddyn yn Llanfachreth, yn Nolgellau y mae ei gartref o hyd. Mae wedi treulio rhan fwyaf o’i yrfa gyda chwmni arwerthwyr cydweithredol Farmers Marts fel prisiwr gwledig siartredig ac arwerthwr anifeiliaid, dodrefn a chreiriau. Bu’n Brif Weithredwr y Cwmni sydd â’i wreiddiau yn sir Feirionnydd a’r hen sir Gaernarfon o 1988 nes ei benodi’n Ddirprwy Arweinydd Plaid Cymru a Chyngor Gwynedd yn 2014. Yn 2017, fe’i etholwyd gan grŵp y Blaid yn y sir yn Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd a’r Cyngor Sir.

Dechreuodd ei yrfa wleidyddol fel cynghorydd sir y Blaid dros ward Dolgellau yn 1996 ac mae wedi cadeirio sawl pwyllgor craffu dros y blynyddoedd. Bu’n aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o 1996 tan 2017. Yn ystod ei gyfnod fel dirprwy arweinydd roedd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, diogelwch cymunedol a chefnogaeth gorfforaethol y sir.

Ymysg rhai o’i swyddogaethau bellach, Dyfrig Siencyn yw Is-Gadeirydd Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru, Cyd-Gadeirydd Fforwm Gwledig, Cadeirydd Bwrdd Trosolwg Trawsfynydd ac Is-Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn.

Mae ganddo ddau fab, dwy ferch a chwech o wyrion ac mae’n parhau i ffermio ychydig o ddefaid ar dir ei hen gartref yn Llanfachreth. Mae hefyd yn mwynhau beicio.

 

Cynghorydd Dafydd Meurig

Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru a Chyngor Gwynedd

Cynghorydd Ward Arllechwedd

Wedi ei eni yn Aberystwyth a’i fagu yn Nyffryn Ogwen, cychwynnodd Dafydd Meurig ei yrfa yn y BBC cyn symud i redeg busnesau amrywiol yn y meysydd cyfryngau a chyhoeddi. Fe’i etholwyd yn gynghorydd sir Gwynedd yn 2011.

Mae wedi bod yn weithgar yn ardal Dyffryn Ogwen ers blynyddoedd, ac mae ganddo ddiddordeb arbennig yng ngallu a sgiliau cymunedau i ddarganfod atebion i'r heriau sy’n wynebu pobl o fewn eu pentrefi a’i hardaloedd eu hunain.

Mae'n un o sylfaenwyr a chadeirydd presennol Partneriaeth Ogwen sy'n datblygu prosiectau cymunedol lleol - sy'n cynnwys Ynni Ogwen, cwmni cymunedol sy'n cynhyrchu trydan gwyrdd ar gyfer defnydd lleol.

Un o’r profiadau y mae’n fwyaf balch ohono yn ei waith fel cynghorydd oedd dwyn perswâd ar Lywodraeth Cymru i ariannu cynllun lliniaru llifogydd gwerth dros £2 filiwn i amddiffyn pentref Talybont yn ei ward, rhag llifogydd (fel llifogydd 2011 ac eto wedyn yn 2015).

Ers 2015 mae'n aelod o Gabinet y Cyngor gyda chyfrifoldeb dros faes yr amgylchedd ac yn 2018, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Arweinydd Plaid Cymru ar y Cyngor.

Mae’n briod ac yn dad i bedwar o blant.

 

Cynghorydd Elin Walker Jones

Elin Walker-Jones, Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd

Cynghorydd Ward Glyder, Bangor

Mae Dr Elin Walker Jones yn byw yng nghyffiniau Bangor ers bron i 20 mlynedd, ond yn sir Gaerfyrddin y’i magwyd. Mae’n gweithio fel Seicolegydd Clinigol Plant ag Anableddau Dysgu ag Awtistiaeth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn siroedd Conwy a Dinbych, ac wedi treulio cyfnod hefyd yn darlithio ym maes seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi gweithio yn y maes iechyd ers dros chwarter canrif ac mae ganddi brofiad hefyd o weithio ym maes addysg ac efo sefydliadau cyhoeddus eraill yn ogystal â’r trydydd sector.

Dechreuodd gyrfa Elin fel gwleidydd pan etholwyd hi’n Gynghorydd Sir dros Ward Glyder, Bangor yn 2011. Ond mae ei diddordeb ym Mhlaid Cymru, yr iaith Gymraeg a thegwch cymdeithasol yn deillio’n ôl llawer pellach. Yn ystod ei gyrfa wleidyddol, mae wedi bod yn Bencampwr Awtistiaeth Gwynedd, wedi bod yn un o sylfaenwyr Menter Iaith Bangor a’r Parkrun ym Mhenrhyn, Bangor.

Mae’n briod a chanddi bedwar o blant ac mae’n redwraig a chogydd brwd.

“Mae Bangor, y ddinas a’i phobl yn bwysig i mi a’m teulu. Yma magwyd y plant, ac mae wedi sicrhau bod ein gwreiddiau ni yn nwfn yng Ngwynedd erbyn hyn. Mae hi’n fraint fawr i mi gael fy ethol yn Gadeirydd Plaid Cymru Gwynedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.