Annog hawliau, gofal a thegwch i ffoaduriaid Afghanistan

“Fel cyngor, dwi’n awyddus i holl wleidyddion Gwynedd estyn croeso cynnes i ffoaduriaid sy'n cyrraedd Gwynedd o Afghanistan, ac o fannau eraill. Dwi hefyd yn holi am gefnogaeth cynghorwyr i gydnabod hawl sylfaenol pobl i ffoi rhag trais ac erledigaeth ac yn gofyn iddynt gefnogi fy mhryderon ynghylch ‘Cynllun Newydd Mewnfudo’ Llywodraeth San Steffan,” dyna eiriau’r Cynghorydd dros Ward Menai, Bangor, Catrin Wager (yn y llun) wrth iddi roi cynnig o flaen cyngor llawn Gwynedd heddiw (7 Hydref).

“Ar hyn o bryd mae Llywodraeth y DU yn ceisio ei gwneud hi’n anghyfreithlon i bobl gyrraedd y DU heb ganiatâd. Wrth ystyried bod ffoaduriaid, yn aml, yn gorfod ffoi o’u cartrefi yn gyflym, nid yw’n ymarferol nac yn realistig ystyried gwaith papur a chaniatâd cyn iddynt adael. Mae risg gwirioneddol y bydd Llywodraeth San Steffan yn tynnu nôl o’i hymrwymiadau rhyngwladol, trwy Gonfensiwn Ffoaduriaid 1951 a deddfwriaethau eraill, sy’n cydnabod hawl unigolion i geisio lloches ac osgoi erledigaeth mewn gwledydd eraill.

“Mae’n bryder mawr i mi fod y Mesur Cenedligrwydd a Ffiniau arfaethedig yn ei hanfod, yn nodi y gellid dwyn achos troseddol yn erbyn y rhai sy’n ceisio lloches ac, o bosib, dwyn achos troseddol yn erbyn sefydliadau fel Bad Achub yr RNLI, am achub bywydau ffoaduriaid ar y môr.

“Rydyn ni gyd wedi gweld y lluniau erchyll ar ein sgriniau o unigolion a theuluoedd, yn mentro bywydau eu plant a’u babanod ar gychod bychain, trwy geisio dianc o afael gormes a thrais rhyfel. Fel bodau dynol, allwn ni ddim gadael i gasineb gwleidyddion Torïaidd greu’r ffasiwn ddeddf. Mae gennym gyfrifoldeb moesol i amddiffyn a gofalu am ein cyd-ddyn, a hynny mewn cyfnod argyfyngus yn eu bywydau.”

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Catrin Wager, wedi bod yn ymwneud â chasglu nwyddau gyda’r grŵp gwirfoddol ‘Pobl i Bobl’, ers ei sefydlu yn 2015 mewn ymateb i’r argyfwng ffoaduriaid yn Ewrop. Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn casglu nwyddau i gefnogi pobl sy'n ffoi rhag gwrthdaro, ac wedi anfon eitemau at ffoaduriaid a phobl sydd wedi eu dadleoli ledled Ewrop, a chyn belled â Libanus a Syria.

Yr haf yma, wrth i lywodraethau adael Afghanistan, cydlynodd Pobl i Bobl ymgyrch ar y cyd â ‘Care for Calais,’ i gyflenwi pecynnau hylendid i ffoaduriaid sy'n cyrraedd y DU o Afghanistan. Dosbarthwyd pecynnau hylendid (hanfodion fel sebon, past dannedd, brwsys dannedd, siampŵ, cynhyrchion hylendid merched) i Fanceinion, i'w rhoi i ffoaduriaid o Afghanistan wrth iddynt gyrraedd.

“Mae’r gwaith mae trigolion Gwynedd wedi ei wneud yn codi calon rhywun. Doedd pobl methu a gwneud digon i helpu, ac ar ben cyfrannu’r nwyddau hylendid, mi gasglwyd £3000 trwy gyfrif torfol ar y we, er mwyn parhau â’r gwaith o gefnogi teuluoedd a rhoi mymryn o help iddynt gael eu traed oddi tanynt. Wedi’r cwbl, maen nhw wedi gadael eu cartrefi yn waglaw, wedi gweld erchyllterau a rhai wedi gadael ffrindiau ac aelodau o’u teuluoedd ar ôl.

“Dyna pam bod y croeso sydd wedi ei ddangos i’r ffoaduriaid gan bobl Gwynedd i’w ganmol yn fawr a’i gydnabod yn swyddogol. Fel cyngor, fy ngobaith yw y bydd cefnogaeth i’r cynnig yma sydd gerbron heddiw, ac y gallwn barhau i weithio i ofalu am unigolion sy’n llawer llai ffodus na ni.”

Mae Cyngor Gwynedd wedi eu hymrwymo i groesawu pobl sydd wedi ffoi o’r wlad i ail-leoli yn y sir. Trwy gydweithio â’r Swyddfa Gartref, mae staff yn cydlynu’r gwaith o gefnogi unigolion bregus sydd wedi wynebu argyfwng mawr yn eu bywydau.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2021-10-07 15:52:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns