Cefnogaeth fawr o’r gymuned i ddiogelu dyfodol Coed y Brenin

Mynychodd dros 200 o bobl gyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Pentref, Ganllwyd, Meirionnydd, i ddangos eu cefnogaeth i ganolfan beicio mynydd pwrpasol cyntaf y Deyrnas Gyfunol.

Agorodd canolfan ymwelwyr Coed y Brenin yn y Ganllwyd ger Dolgellau yn 1996 ond fe godwyd pryderon bod Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn adolygu dyfodol y safle ynghyd â dwy ganolfan ymwelwyr arall yn y gogledd a’r canolbarth.

Yn y cyfarfod a drefnwyd gan Gyngor Cymuned y Ganllwyd a Chynghorydd Sir lleol yr ardal, Delyth Lloyd Griffiths, dywedodd llefarydd CNC, Elsie Grace, y bydd angen dod o hyd i ffordd newydd o weithio er mwyn sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y ganolfan ei hun, gan fod cyllidebau pob corff cyhoeddus yn cael ei wasgu.

Fodd bynnag, dywedodd y Pennaeth Datblygu Masnachol Cynaliadwy CNC, nad oedd unrhyw gynlluniau i gau canolfan ymwelwyr Coed y Brenin. Mae’n debyg mai chwilio am ddiddordeb gan gwmnïau preifat neu sefydliadau wedi eu harwain gan y gymuned fyddai’r dasg i’r dyfodol er mwyn rheoli’r caffi a’r adeilad maes o law.

Mae Coed y Brenin wedi hen sefydlu ei hun fel canolfan ragorol, gan ddarparu gwasanaethau i helpu pobl leol ac ymwelwyr i fwynhau amser hamdden a’r rhwydwaith enfawr o lwybrau beicio mynydd o safon fyd-eang sydd wedi eu lleoli yn y goedwig.

Dywedodd Delyth Lloyd Griffiths, Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd dros yr ardal: “Rydyn ni’n gwybod bod 100,000 o ymwelwyr yn dod i Goed y Brenin bob blwyddyn sy’n cael effaith gadarnhaol ar ardal wledig, wasgarog ei phoblogaeth, fel Meirionnydd.

“Mae’r ganolfan yn cyflogi 20 o bobl sy’n gwneud Coed y Brenin yn gyflogwr pwysig i Wynedd.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i bobl leol, y gymuned feicio, partneriaid a chefnogwyr am ddod i’r cyfarfod cyhoeddus yn ddiweddar. Roedd yn gyfarfod cadarnhaol gyda phobl yn cael y cyfle i rannu eu barn a'u pryderon.

“Roedd y Cyngor Cymuned wedi bod yn hynod o brysur yn trefnu’r digwyddiad, a chafodd y llefarwyr a wahoddwyd i rannu eu barn dderbyniad da. Diolch i bawb a gymrodd ran.

“Nawr mae'r gwaith caled yn dechrau. Rydym yn disgwyl canfyddiadau adolygiad Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn hollbwysig, y manylion ariannol, dros y misoedd nesaf. Byddwn wedyn yn gallu parhau â’r drafodaeth a gweld sut mae CNC yn datblygu a diogelu’r safle ar gyfer y gymuned leol, economi Gwynedd, y gymuned feicio a’r genhedlaeth nesaf.

Yn y cyfarfod, roedd yn amlwg bod cefnogaeth aruthrol hefyd i CNC fuddsoddi yn y traciau beiciau. Lleiswyd cwynion nad oedd unrhyw waith cynnal a chadw cyffredinol na diogelu’r traciau wedi digwydd ar y safle dros nifer o flynyddoedd.

“Sut allwn ni gyflawni’r cyfan a drafodwyd yn y cyfarfod sy’n bwysig i bawb sy’n gysylltiedig â Choed y Brenin. Rydym yn awyddus i barhau â’r drafodaeth a arweiniwyd gan CNC a chydweithio i’r dyfodol,” meddai’r Cynghorydd Delyth Lloyd Griffiths.

Ymhlith y siaradwyr yn y cyfarfod roedd y Cynghorydd Delyth Lloyd Griffiths, Aelod Senedd Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor; Dafydd Caradog Davies MBE, sylfaenydd traciau beic Coed y Brenin; beiciwr lleol, Rhys Llywelyn a Phennaeth Datblygu Masnachol Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru, Elsie Grace.

Diwedd


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joshua Roberts
    published this page in Newyddion 2024-02-16 13:44:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns