Plaid Cymru Gwynedd i gefnogi dros 800 o bobl ifanc sy'n cael trafferth â chostau gwisg ysgol er gwaethaf diddymu grant Llywodraeth Cymru

Bydd dros 800 o blant yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan gyngor a arweinir gan Blaid Cymru i gynorthwyo rhieni sy'n cael trafferth cwrdd â gofynion ariannol gwisgoedd ysgol. Daw hyn er gwaethaf cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru i ddiddymu’r grant.

Dosbarthwyd £105 o grant gwisg ysgol y plentyn i deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi dros y blynyddoedd diwethaf a diolch i bolisi Plaid Cymru, bydd y teuluoedd hyn yn parhau i dderbyn cefnogaeth er gwaetha’r ffaith y bydd y grant Llywodraeth Cymru yn dod i ben y flwyddyn nesaf.

Yn ystod cyfarfod llawn Cyngor Gwynedd yr wythnos ddiwethaf (3 Mai), mynegodd y Cynghorydd Edgar Owen, Waunfawr ei bryderon bod y Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi’n ddiweddar bod bwriad torri grant gwisg ysgol yn genedlaethol.

“Mae’r arian yn ddiogel ar gyfer eleni. Ond mae'n achos pryder i mi ein bod ni'n wynebu mwy o doriadau ariannol o Gaerdydd i grantiau ysgol eto’r flwyddyn nesaf.

“Dwi’n credu'n gryf fod y grant gwisg ysgol, grant y mae Gwynedd wedi ychwanegu ato, i gefnogi pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig wrth ddechrau addysg yn ystod eu blynyddoedd uwchradd yn hollbwysig.

“Mae rhai teuluoedd yng Ngwynedd yn cael trafferthion ymdopi’n barod – mae’r galw ar y banciau bwyd yn cynyddu, mae Credydau Cynhwysol yn achosi straen ariannol ar deuluoedd, ac mae costau byw cyffredinol yn cynyddu. Mae’r math yma o gymorth sy’n arbenigo ar un elfen o gefnogaeth i fywyd teuluol i’w groesawu.”

Cafodd cyfanswm o 842 o bobl ifanc gefnogaeth gan Wynedd a Llywodraeth Cymru yn ystod 2016 i 2017. Gyda thros deg wythnos yn dal i fynd yn y flwyddyn ysgol gyfredol, mae 810 o ddisgyblion eisoes wedi derbyn y gefnogaeth sylfaenol hon.

Mae Plaid Cymru wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn toriadau’r Blaid Lafur yn y maes yma’n genedlaethol. Yn ôl Llŷr Gruffydd, AC Gogledd Cymru, a ysgrifennydd cabinet cysgodol ar gyfer addysg a dysgu gydol oes:

“Dwi’n synnu bod y Llywodraeth Lafur wedi torri grant gwisg ysgol - mae'n cynnig cefnogaeth hanfodol i lawer o deuluoedd tlotaf Cymru a’r llynedd, roedd o fudd i 5,500 o deuluoedd. Caiff ei werthfawrogi gan yr awdurdodau lleol, ysgolion, athrawon ac undebau athrawon, rhieni a phlant. Mae cwestiynu’r angen amdano yn ddwl.

Mae'n fy nhristhau bod Llywodraeth sy'n cael ei arwain gan Lafur yn torri cefnogaeth i'r rhai tlotaf o fewn ein cymdeithas, a hynny pan fo’r angen am gefnogaeth yn fwy nag erioed. Gyda Llywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol yn torri ar y wladwriaeth les a chostau byw ar gynnydd, dyma'r peth olaf y byddwn yn ei ddisgwyl gan Lafur. Bydd Plaid Cymru yn parhau yn ei ymgyrch i sicrhau bod cefnogaeth i'r teuluoedd tlotaf gyda chost gwisg ysgol yn cael ei gynnal.”

Yn ystod cyfarfod llawn Cyngor Gwynedd yr wythnos diwethaf, dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, sy'n arwain ar addysg yng Ngwynedd: "Yn dilyn y newyddion bod y Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd wedi penderfynu torri'r grant, dwi’n falch bod Cabinet Plaid Cymru yng Ngwynedd wedi cytuno i gefnogi’r grant ar gyfer 2018-2019 o fewn cyllideb y Cyngor.”

Yn ôl Dyfrig Siencyn, Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd: “Un o egwyddorion sylfaenol Plaid Cymru Gwynedd yw cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd difreintiedig. Mae rhai teuluoedd yn cael trafferthion oherwydd rhaglen llymder didrugaredd y Llywodraeth Lafur. Mae'n ddiffyg sylfaenol cosbi aelodau difreintiedig o'n cymdeithas yma yng Ngwynedd. Mae Plaid Cymru’n sefyll yn gadarn gan droi pob carreg i sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael cefnogaeth o fewn y byd addysg yn ein hysgolion a'n colegau.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns