Cyflog Byw Cenedlaethol i staff Cyngor Gwynedd o Ebrill 2018 ymlaen

DyfrigSiencyn2.jpg

 

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn croesawu’r cyhoeddiad diweddar o gytundeb ar gynnydd yng nghyflogau gweithwyr Llywodraeth Leol. Golyga hyn y bydd gweithwyr Cyngor Gwynedd yn derbyn Cyflog Byw Cenedlaethol neu fwy o’r 1af o Ebrill 2018.

Bu grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn gweithio dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau cyflog teg i’r gweithlu, gan ddiddymu'r ddau bwynt isaf (pwynt 6 a 7) yn strwythur cyflog staff. O ganlyniad mae isafswm cyflog yn codi o’r £7.90 i £8.62 yr awr ar y 1af o Ebrill 2018 ac o fis Ebrill, 2019 ymlaen i £9.18 yr awr.

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn: “Mae addasu strwythur cyflogaeth yn broses gymhleth, ac mae sicrhau’r symudiad positif yma i wella cyflogaeth ein staff sydd ar yr incwm isaf, wedi bod yn digwydd dros nifer o flynyddoedd.

“Mae gennym weithlu cryf, gweithgar sydd wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaeth o ansawdd i drigolion Gwynedd. Dwi’n falch o allu cyhoeddi heddiw bod cyflog byw cenedlaethol yn dod i fwyafrif helaeth o staff* Cyngor Gwynedd.”

“Rydym yn gweithio mewn cyfnod heriol yn ariannol, gyda phwysau cynyddol yn dod i gyllideb gyfan y Cyngor, o du’r Torïaid yn Llundain a’r Blaid Lafur yng Nghaerdydd. Ond fel Plaid, rydym yn benderfynol o wella tâl staff sydd ar y cyflogau isaf sy’n gweithio’n ddiflino mewn gwahanol feysydd ar hyd a lled y sir.”

“Mae’r cyhoeddiad yn newydd da i nifer o’n staff sy’n gweithio mewn swyddi fel glanhau, cymorthyddion cegin ac mewn swyddi gofal achlysurol. Mae unrhyw welliant y gallwn ei chynnig i gyflogau staff yn dangos ein hymrwymiad fel cyflogwr i wella ansawdd byw a chadarnhau bod diwrnod da o waith yn haeddu tâl teg.”

Yn ôl Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon, Siân Gwenllian: “Dwi’n falch o fod wedi chwarae rhan yn pwyso am y newid hwn. Nôl yn 2014, fel aelod o Gyngor Gwynedd y cychwynnais y gwaith o sicrhau gwell tâl i staff Gwynedd. Wedi symud i weithio yn y Cynulliad a gweithio’n genedlaethol yn y maes, dwi’n ymfalchïo bod newid wedi dod a thalu cyflog byw cenedlaethol a mwy i’r gweithwyr ar y raddfa isaf. Mae’n arwydd o barch a thegwch cymdeithasol bod tâl teg yn dod i weithwyr Gwynedd ledled y sir.”

Trwy gynllunio gofalus, mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi darparu £2miliwn ar gyfer y cynnydd yng nghyllideb ariannol y Cyngor eleni.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns