Cyflwyno Ymgeiswyr Plaid Cymru Gwynedd

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn cyflwyno tîm cryf o 51 ymgeisydd i sefyll yn Etholiad Cyngor Gwynedd ar y 5 o Fai. Mae bron i hanner (22) yn ferched. Yn dilyn newidiadau gan y Comisiwn Ffiniau i newid ffiniau’r wardiau, mae 69 o seddi i’w llenwi yng Ngwynedd yn yr etholiad hwn – i lawr o’r cyfanswm 75 sedd wreiddiol.

Mae 19 ymgeisydd*, sydd eisoes wedi dangos eu hymroddiad i gymunedau Gwynedd, wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad ac felly ni fydd etholiad yn y wardiau hynny.

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn: “Mae’n dystiolaeth o’u heffeithiolrwydd, eu gwaith caled a’r gefnogaeth gref y maen nhw’n ei rhoi i’w cymunedau bod y gwrthbleidiau wedi penderfynu peidio â chyflwyno ymgeiswyr yn eu herbyn.”

Ymgeiswyr newydd

“Mae gennym fwy o bobl ifanc yn sefyll dros Blaid Cymru yn yr etholiad hwn nag erioed o’r blaen,” ychwanegodd Dyfrig Siencyn.

“I mi, dyma’r newyddion gorau posib. Mae pobl ifanc, brwdfrydig yn dod â syniadau newydd a bwrlwm i’r tîm. Gyda’r ymgeiswyr profiadol sydd gennym hefyd yn ceisio eu hail-ethol, maen nhw’n ffurfio tîm gwych.

“Mae ’na ymdeimlad cadarnhaol yn ein plith, ar ôl dyddiau llwm a hir Covid-19. Ac mae llawer o’n cynghorwyr profiadol yn awyddus i rannu eu gwybodaeth, cynnig arweiniad a chydweithio’n gadarnhaol gyda’r wynebau newydd i arwain ein cymunedau yng Ngwynedd ar ôl y 5 o Fai.”

Yn Bontnewydd mae’r ymgeisydd ifanc Menna Jones yn cerdded strydoedd y pentref yn llawn brwdfrydedd gyda choets a phlentyn bychan wrth ei thraed. Mae Sasha Williams, aelod o Gyngor Cymuned Llanddeiniolen a Chadeirydd Cylch Meithrin ac Arweinydd Cylch Ti a Fi Bethel, yn sefyll gydag Iwan Huws yn y ward dau aelod newydd Bethel a’r Felinheli, dros Blaid Cymru.

Draw yn Llanberis, bydd holl sgiliau Kim Jones, gan gynnwys ei phrofiad fel ysgrifennydd Clwb Pêl-droed Llanberis yn fanteisiol iawn os caiff ei hethol yn gynghorydd dros y ward. Mae Beca Roberts – ein hymgeisydd ifanc, dawnus ar gyfer Tregarth a Mynydd Llandygái – yn gobeithio ymuno â thim cryf Plaid Cymru Dyffryn Ogwen ar y cyngor ar gyfer ei thymor cyntaf.

Mae Shannon Orritt yng Nghricieth, Llio Elenid Owen yn Groeslon ac Elin Hywel dros Ogledd Pwllheli ymhlith ein hymgeiswyr benywaidd cadarn. Mae Shannon a Llio yn sefyll am y tro cyntaf. Mae gan Shannon doreth o brofiad o faes gwleidyddiaeth a heriau cymunedol yn ei swydd fel gweithiwr achos i Mabon ap Gwynfor, Aelod o’r Senedd, ac mae gan Llio brofiad o helpu prosiectau cymunedol fel gwirfoddolwraig yng Nghanolfan yr Orsaf, Penygroes. Mae Elin hefyd yn gyfarwydd iawn â gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol fel aelod o dîm Liz Saville Roberts AS.

Mae tîm gwych o ymgeiswyr yn sefyll yng Nghaernarfon, un o gadarnleoedd y Blaid, gyda Dewi Jones, sy’n athro, yn sefyll am y tro cyntaf yn Ward Peblig. Anna Jane, sy’n weinidog lleol ac wedi chwarae rhan allweddol yn cefnogi’r gymuned yn ystod argyfwng Covid-19 gyda phecynnau bwyd a dosbarthu meddyginaethau, yw ein hymgeisydd yn Ward Hendre.

Ward anferth

Draw ym Mangor, yn ward Canol Bangor, sydd â phoblogaeth o hyd at 8000 yn ystod tymor y Brifysgol, mae Medwyn Hughes, fu gynt yn aelod annibynnol, bellach wedi ymuno â Phlaid Cymru. Bydd yn sefyll gyda Huw Wyn Jones, Cynghorydd dros hen Ward y Garth, a byddant yn ffurfio tîm Plaid Cymru cryf er mwyn wynebu heriau’r ward anferth hon. Mae Elin Walker Jones, Seicolegydd Clinigol a Chadeirydd Plaid Cymru Gwynedd, yn sefyll eto yn Ward Glyder.

Mewn ardaloedd eraill yn Arfon, mae Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd profiadol Cyngor Gwynedd, yn sefyll i’w ail-ethol fel aelod Arllechwedd ac mae’r cynghorydd poblogaidd, Menna Baines, hefyd yn gobeithio ei hail-ethol i’r ward sydd wedi ei ail-enwi yn Ward y Faenol.

Tri unigolyn arall sydd â llawer o brofiad ac sy’n adnabod eu hardaloedd lleol fel cefn eu llaw yw Huw Rowlands, sy’n ymgiprys am Llanwnda; Arwyn ‘Herald’ Roberts, y ffotograffydd adnabyddus sy’n sefyll yn Ward newydd Tryfan a Dafydd Thomas, sydd â bob bwriad i gadw Llanllyfni yn nwylo Plaid Cymru.

Mae gennym dri ‘wyneb’ cyfarwydd cenedlaethol yn sefyll yn Nwyfor Meirionnydd. Mae’r actor a’r cyflwynydd Mici Plwm yn sefyll yn Abererch; mae’r cyn Ddirprwy Gomisiynnydd Heddlu a Throsedd, Ann Griffith, sydd wedi’i geni a’i magu yn y Bermo, yn sefyll yn ei thref enedigol ac mae’r cyflwynydd a’r digrifwr Dilwyn Morgan yn wynebu etholiad yn y Bala. Trwy ddylanwad Dilwyn, llwyddwyd i sicrhau £20,000 i sefydlu llwybr diogel i blant gerdded i’r ysgol yn y dref. Dyma un o blith llawer o fentrau cymunedol sy’n ei wneud yn deilwng iawn o gael ei ail-ethol.

Wynebau newydd

Tri wyneb newydd arall sy’n gobeithio cael eu hethol mewn rhannau eraill o Ddwyfor Meirionnydd ar y 5 o Fai yw Elfed Wyn ap Elfed ym Mowydd a Rhiw; Llywelyn Rhys yng Ngorllewin Porthmadog a Rhys Tudur yn Llanystumdwy. Gweithiwr cymunedol a ffermwr yw Elfed, sy’n ymgyrchu yn ddiflino dros dai i bobl leol, ynghyd â Rhys Tudur, sy’n gyfreithiwr ac un o’r criw sefydlodd y mudiad, Hawl i Fyw Adra. Mae gan Llywelyn Rhys, sydd wedi’i eni a’i fagu ym Mhorthmadog brofiad helaeth am gyfrifoldebau cynghorau lleol, gan mai ef yw Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog a chynrychiolydd Gorllewin Porthmadog ar y cyngor hwnnw.

Mae tref farchnad Dolgellau ym Meirionnydd yn ffodus gan fod y ddau gynghorydd profiadol a dawnus, Dyfrig Siencyn a Linda Morgan, yn awyddus i’w hail-ethol i barhau â’i gwaith caboledig yn lleol. Mae ymgeisydd newydd llawn profiad mewn llywodraeth leol yn y maes amddiffyn plant, Delyth Lloyd Griffiths, yn anelu at ennill y ward wledig fawr sy’n amgylchynu’r dref, ward Brithdir, Llanfachreth, Ganllwyd a Llanelltyd.

Mae pum ymgeisydd da arall yn wynebu etholiadau yn Nwyfor, gyda’r cynghorwyr presennol Gareth Tudor Jones a Dewi Roberts yn gweithio i gadw eu wardiau sydd wedi eu ehangu sef Morfa Nefyn a Thudweiliog ac Abersoch a Llanengan. Dafydd Davies sy’n sefyll i’r Blaid yng Nghlynnog a bydd ymgeisydd newydd arall, Jina Gwyrfai, yn gweithio i gynrychioli trigolion yr Eifl. Mae gan y ddau wreiddiau dwfn yn eu cymunedau a gweledigaeth glir ar gyfer eu hardaloedd. Byddai pobl yn ward newydd Glaslyn yn ffodus iawn i gael June Jones fel eu cynghorydd profiadol newydd ar ôl 5 Mai.

Yn ôl Elin Walker Jones, Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd: “Ni allwn gymryd dim yn ganiataol yn ystod y broses ddemocrataidd hon; rydym ni i gyd yn nwylo ein pobl. Dwi’n annog cefnogwyr Plaid Cymru i fynd allan i bleidleisio a gweithio gyda’u hymgeiswyr yn lleol i sicrhau y bydd Gwynedd yn parhau i fod yn sir lle mae’r gymuned, pobl leol, cyfiawnder cymdeithasol, busnesau lleol, diwylliant, iaith a threftadaeth yn parhau yn gonglfaen i bopeth a gyflawnwn. Ymlaen!”

Ychwanegodd Dyfrig Siencyn: “Wrth i ni edrych ymlaen at y dyfodol, hoffwn fachu ar y cyfle i ddiolch i’n cynghorwyr diwyd, sy’n sefyll i lawr o’r llwyfan gwleidyddol.

“Mae rhai wedi gwasanaethu am dymor o bum mlynedd, eraill am gyfnodau llawer, llawer mwy. Rydym yn ddiolchgar i chi am eich gwaith ar ran pobl Gwynedd. Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch ymroddiad a gobeithio y byddwch yn parhau, fel cyfeillion a chyn gydweithwyr, i gadw’n ffyddlon i bopeth sy’n annwyl i ni o fewn tîm Plaid Cymru a’n cymunedau.”

Diwedd

* Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd sydd wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad:

 

 1. Gwynfor Owen (Harlech a Llanbedr)
 2. Annwen Hughes (Harlech a Llanbedr)
 3. Elwyn Edwards (Llandderfel)
 4. Alan Jones Evans (Llanuwchllyn)
 5. Meryl Roberts (Penrhyndeudraeth)
 6. Nia Jeffreys (Dwyrain Porthmadog)
 7. Linda Ann Jones (Teigl)
 8. Dawn Lynne Jones (Cadnant)
 9. Rheinallt Puw (Canol Bethesda)
 • Olaf Cai Larsen (Canol Caernarfon)
 • Berwyn Parry Jones (Cwm-y-glo)
 • Beca Brown (Llanrug)
 • Elfed Williams (Deiniolen)
 • Gareth Roberts (Dewi, Bangor)
 • Einir Wyn Williams (Gerlan)
 • Ioan Thomas (Menai)
 • Craig ab Iago (Penygroes)
 • Paul Rowlinson (Rachub)
 • Edgar Wyn Owen (Waunfawr)

 

Ymgeiswyr Plaid Cymru Gwynedd sy’n wynebu etholiad:

 

 • Mici Plwm (Abererch)
 • Dewi Wyn Roberts (Abersoch a Llanengan)
 • Dilwyn Morgan (Y Bala)
 • Ann Griffith (Abermaw)
 • Delyth Lloyd Griffiths (Brithdir, Llanfachreth, Ganllwyd a Llanelltyd)
 • Elfed Wyn ap Elwyn (Bowydd a Rhiw)
 • Dafydd Davies (Clynnog)
 • Shannon Orritt (Cricieth)
 • Linda Morgan (De Dolgellau)
 • Dyfrig Siencyn (Gogledd Dolgellau)
 • June Jones (Glaslyn)
 • Rhys Tudur (Llanystumdwy)
 • Gareth Tudor Jones (Morfa Nefyn a Thudweiliog)
 • Llywelyn Rhys (Gorllewin Porthmadog)
 • Elin Hywel (Gogledd Pwllheli)
 • Jina Gwyrfai (Yr Eifl)
 • Dafydd Meurig (Arllechwedd)
 • Iwan Huws (Bethel a’r Felinheli)
 • Sasha Williams (Bethel a’r Felinheli)
 • Menna Jones (Bontewydd)
 • Huw Wyn Jones (Canol Bangor)
 • Medwyn Hughes (Canol Bangor)
 • Menna Baines (Y Faenol)
 • Elin Walker Jones (Glyder, Bangor)
 • Llio Elenid Owen (Groeslon)
 • Anna Jane Evans (Hendre, Caernarfon)
 • Kim Jones (Llanberis)
 • Dafydd Thomas (Llanllyfni)
 • Huw Rowlands (Llanwnda)
 • Dewi Jones (Peblig, Caernarfon)
 • Beca Roberts (Tregarth a Mynydd Llandygái)
 • Arwyn Roberts (Tryfan)

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Eryl Jones
  published this page in Newyddion 2022-04-26 16:27:40 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns