Cyngor Gwynedd y cyntaf yng Nghymru i alw am bleidlais y bobl

Yng Nghyngor llawn Gwynedd (6 Rhagfyr) pleidleisiodd cynghorwyr Gwynedd am refferendwm i roi’r dewis i bobl Gwynedd, Cymru a’r Deyrnas Gyfunol ar ein perthynas â’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Pasiwyd y dylai’r refferendwm gynnig y dewis i drigolion aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Gwynedd dan arweinyddiaeth Plaid Cymru yw’r sir cyntaf yng Nghymru i alw am Bleidlais y Bobl.

Cynghorydd Judith Humphreys

Y Cynghorydd Judith Humphreys, Penygroes

Pleidleisiodd mwyafrif poblogaeth Gwynedd i aros yn yr Undeb Ewropeaidd nôl yn 2016. Ers hynny, mae momentwm a chynnydd yn y gefnogaeth am ail refferendwm, oherwydd bod pobl yn gwybod a deall cymaint mwy am oblygiadau gadael Ewrop erbyn hyn.

Mae gwir bryder y bydd telerau gadael yr Undeb Ewropeaidd yn achosi difrod economaidd a chymdeithasol i ni, yma yng Nghymru, yn enwedig gadael heb gytundeb. Mae pryder am faterion hawliau dinasyddion Ewropeaidd, cyflenwadau bwyd a mynediad at feddyginiaethau. Mae pryder am golli swyddi a chyflogau ac mae diffyg negydu am aelodaeth Cymru o fewn y Farchnad Sengl Ewropeaidd a’r Undeb Tollau yn bryder difrifol i gymaint o’n diwydiannau.

Yn ôl y Cynghorydd Judith Humphreys, Penygroes a gyflwynodd y rhybudd o gynnig yn y cyngor llawn yng Nghaernarfon: “Ers y bleidlais wreiddiol yn 2016 i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae llawer mwy o eglurder wedi dod i’r fei ynglŷn â’r effaith y caiff gadael yr Undeb arnom yng Nghymru.

“Pleidleisiodd 58%, sef mwyafrif sylweddol o boblogaeth Gwynedd, dros Aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Fel cynrychiolwyr Gwynedd, dwi’n falch ein bod wedi gwrando ar farn ein trigolion a galw am ail bleidlais nawr ein bod ni’n deall cymaint mwy.

“Mae astudiaeth gan ysgol fusnes Caerdydd yn rhybuddio pe byddem yn gadael y farchnad sengl a’r undeb tollau y byddai Cymru yn cael ei heffeithio’n waeth na rhannau eraill o Brydain. Byddai diwydiannau ceir, dur ac aerospace yn cael eu taro’n wael gan Frexit caled. Mae’n bosib os bydd Brexit heb gytundeb, yna bydd economi Cymru’n crebachu hyd at 10%. Allwn ni ddim â fforddio hynny!”

Yn ôl ymchwil gan Populous, erbyn hyn mae bron pob un aelod o Gabinet San Steffan yn cynrychioli etholaeth sydd o blaid aros yn Ewrop.

O’r 632 etholaeth sydd ym Mhrydain, bellach mae 522 ohonynt o blaid aros.

“Yng Nghymru yn ôl y polau piniwn, mae pob etholaeth ond un o blaid aros, pob etholaeth yn yr Alban o blaid aros, a mwyafrif o etholaethau Lloegr o blaid aros am y tro cyntaf. Petae pleidlais arall ynglŷn ag aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r ymchwil yn nodi y byddai aros yn ennill o 55% i 45% deg pwynt cyfan ar y blaen.

“Mae Coleg Brenhinol Meddygon teulu yn galw am Bleidlais y Bobl. Mae’r ymgyrch Gwyddonwyr dros Ewrop yn cefnogi Pleidlais y bobl. Ac yn ôl arolwg arall mae mwyafrif aelodau Undebau Unite, Unison a GMB o blaid pleidlais arall.

Mae Cyngor Sir Aberdeen, Cyngor Lerpwl, Cyngor Hounslow a Greenwich a De Lanarkshire eisoes wedi galw am bleidlais i’r bobl.

Yn ôl y Cynghorydd Humphreys: “Dyma gynghorau sy’n poeni fel ninnau bod swyddi, cyflogau a gobeithion ein hetholwyr mewn perygl o ganlyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae gan Brexit oblygiadau pellgyrhaeddol i’n gwaith dros dirgolion Gwynedd. Dwi’n falch mai Cyngor Gwynedd yw’r cyngor cyntaf yng Nghymru ialw am Bleidlais y Bobl.

“Mae’n anfon neges glir nad ydym yn fodlon bod nyrsus a doctoriaid i weld yn gadael ein gwlad oherwydd Brexit, tra bod problemau staffio a recriwtio a rhestrau aros y Gwasanaeth Iechyd yn parhau.

“Dydyn ni chwaith ddim yn fodlon bod Brexit yn golygu ein bod yn gadael Euratom, y corff Ewropeaidd sy’n gofalu am safonau diogelwch mewn safleoedd niwclear fel Wylfa a Thrawsfynydd.

“A dydyn ni ddim yn fodlon bod porthladdoedd Cymru, fel Caergybi, wedi gorfod arwyddo cytundebau gorfodaeth i osgoi datgelu gwybodaeth fel rhan o drafodaethau Brexit gyda Llywodraeth San Steffan.

“Mae’n bwysig i’n lleisiau gael eu clywed, mae’n bwysig i lais pobl Gwynedd gael ei glywed.”

Yn ôl Aelodau Cynulliad a Seneddol Plaid Cymru, Siân Gwenllian, Liz Saville-Roberts a Hywel Williams: “Mae Plaid Cymru ar bob lefel o lywodraeth, yn gyngor sir, Cynulliad Cymru a San Steffan wedi dadlau'n gyson mai aros yn y farchnad sengl ac undebau tollau yw'r ffordd orau ymlaen. Yn y Senedd ddydd Mawrth, derbyniodd Llafur welliant pwysig Plaid Cymru, sy'n golygu bod y Senedd wedi siarad â llais clir i ddweud nad ydym yn cefnogi cytundeb Brexit y Prif Weinidog.

Credwn hefyd mai'r unig ffordd y gellir datrys Brexit yn San Steffan yn y pen draw yw trwy Bleidlais y Bobl, ac rwy'n falch bod Cynghorwyr Gwynedd wedi cefnogi safbwynt Plaid Cymru heddiw. Llongyfarchiadau Cyngor Gwynedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns