Cynlluniau arloesol ar y gweill yng Ngwynedd i daclo e-sigarèts

Trafodwyd y broblem gynyddol a phryderus o bobl ifanc yn smocio e-sigaréts neu 'vapes' yng Nghyngor Gwynedd yn ddiweddar. Yn y DU mae cyfran y plant sy’n arbrofi â vapes wedi cynyddu 50% yn flynyddol*, o 1 o bob 13 plentyn i 1 o bob 9 plentyn.

Cyhoeddodd arweinydd addysg Plaid Cymru, y Cynghorydd Beca Brown mewn cyfarfod llawn o’r cyngor (6 Gorffennaf) fod cynlluniau arloesol yn barod yng Ngwynedd i gefnogi disgyblion ysgol, i godi ymwybyddiaeth o beryglon e-sigaréts a chamddefnydd sylweddau gan gynnwys yr effaith negyddol y mae’n ei gael ar y corff, goblygiadau iechyd meddwl a'r elfen wrthgymdeithasol. Mae cais grant wedi ei wneud i gefnogi'r gwaith hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Elin Hywel, sy’n cynrychioli trigolion gogledd Pwllheli ar Gyngor Gwynedd: “Fel rhiant fy hun ac yn un sy’n byw mewn tref brysur, mae 'vapes' yn prysur ddod yn broblem i deuluoedd, i gymunedau ac i ysgolion uwchradd ledled Cymru.

“Allwn ni ddim disgwyl i ddim ond staff i ddelio efo hyn o fewn ein hysgolion a’n sefydliadau addysgol. Mae angen ymateb cenedlaethol integredig o du’r Llywodraeth i fynd i’r afael â’r mater yma.

“Dwi’n bryderus ei fod yn prysur ddod yn weithgaredd sy’n dderbyniol yn gymdeithasol ac yn un a fydd yn achosi problemau dyrys i iechyd ein pobl ifanc wrth iddynt aeddfedu a dod yn oedolion. Mae ymchwil yn awgrymu bod pobl ifanc sy'n smocio e-sigarénnau’n ifanc, yn dod yn gaeth i nicotin ac yn troi’n ysmygwyr fel oedolion. Rydym eisoes yn ymwybodol beth yw’r goblygiadau iechyd wrth ddod yn gaeth i nicotin.

“Dwi’n falch bod Gwynedd yn cymryd camau cadarnhaol ar y mater hwn i gefnogi pobl ifanc, teuluoedd, ysgolion a’n cymunedau. Mae addysg yn allweddol, ac mae angen i ni weithio’n galed, yn groes i gwmnïau rhyngwladol mawr sydd â chyllidebau marchnata enfawr sy’n denu pobl ifanc, yn anghyfrifol, i roi cynnig ar e-sigaréts blas ffrwythau, mintys a menthol mewn pecynnau lliwgar yn ein siopau a’n harchfarchnadoedd ledled Cymru. Mae’n sgandal cenedlaethol, yn fy marn i!”

Dangosodd ymchwil YouGov ar gyfer y sefydliad ASH a gyhoeddwyd fis diwethaf bod 20.5% o blant yn y DU wedi mentro rhoi tro ar 'vapes'**

Yn ôl y Coleg Brenhinol Iechyd Plant a Phediatreg; “Mae tystiolaeth gynyddol bod ‘vapes’ yn dod yn gynnyrch gaiff ei ddefnyddio i gyflwyno pobl ifanc i ddod yn gaeth i nicotin a bod pobl ifanc sydd ddim yn ysmygu ond sy’n defnyddio ‘vapes’ yn fwy tebygol na’r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr i ddechrau ysmygu [sigarennau].”

Yn ôl y Cynghorydd Elin Hywel: “Mae e-sigaréts yn cael ei defnyddio fel arf effeithiol gan y Gwasanaeth Iechyd i leihau neu ddileu dibyniaeth ar sigaréts mewn ysmygwyr trwm. Fodd bynnag, yn fwy diweddar mae marchnata’r e-sigaréts wedi dod yn apelgar i bobl ifanc. Mae hysbysebu effeithiol gan gwmnïau ‘vapes’ gan dargedu ieuenctid yn broblem go iawn ledled Cymru ac yn anffodus tyda ni ddim yn gwybod beth fydd y goblygiadau iechyd hirdymor.”

Mae ‘vapes’ yn defnyddio aerosol wedi ei gynhyrchu gan e-sigaréts ac yn amlach na pheidio maen nhw’n cynnwys cymysgedd o gemegau fel nicotin â chynhwysion fel fformaldehyd ac acrolein. Mae'n wirioneddol bryderus nad oes unrhyw reolau na deddfau ynglŷn â sut mae vapes neu e-sigaréts yn cael eu cynhyrchu yn y DU.

“Fel yr arweinydd dros addysg yng Ngwynedd, allwn ni ddim claddu ein pennau yn y tywod ar y mater hwn. Mae angen i ni fynd i’r afael â’r broblem yn uniongyrchol a chefnogi ein pobl ifanc i wneud penderfyniadau iechyd cadarnhaol a all fod yn hanfodol i’w bywydau yn y dyfodol,” yn ôl y Cynghorydd Plaid Cymru, Beca Brown.

“Mae’r ymchwil yn dangos bod yr her o daclo pobl ifanc sy’n dechrau smocio e-sigaréts yn dod o oedran penodol, sy’n gysylltiedig, yn bennaf, ag ysgolion uwchradd. O ganlyniad, mae’n bwysig ein bod ni’n cefnogi ysgolion i adolygu ac addasu polisïau perthnasol.

“Mae hefyd yn hanfodol bod ysgolion yn dylunio eu cwricwlwm i gwrdd â’r heriau penodol sy’n gysylltiedig â 'vapes'. Mae Cwricwlwm newydd Cymru a’r maes dysgu a phrofiad Iechyd a Lles yn llwyfan cwbl addas i ysgolion Gwynedd gyflawni hyn.

“Fel cynrychiolydd Plaid Cymru, dwi’n falch ein bod yn arwain y ffordd wrth fynd i’r afael â’r mater hwn yng Ngwynedd. Fel rhiant fy hun, mae iechyd a lles dysgwyr a phobl ifanc Gwynedd yn hollbwysig i mi.”

Wrth gloi ei sylwadau yn y cyngor, anogodd y Cynghorydd Beca Brown ei chyd-gynghorwyr i rannu a hyrwyddo ei sylwadau clo: “Mae’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom i sicrhau ein bod yn rhoi gwybod i’r gwasanaeth Safonau Masnach a Heddlu Gogledd Cymru am unrhyw achosion anghyfreithlon o werthu ‘vapes’ i blant a phobl ifanc o dan 18 oed. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r broblem hon ar bob lefel posib.”

* & ** Mae arolwg o agweddau ac ymddygiad ysmygu a ‘vapes’ ymhlith pobl ifanc 11-18 oed, wedi ei gynnal yn y Gwanwyn yn flynyddol gan YouGov ar gyfer ASH.

Teitl yr adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2023 yw 'Action on Smoking and Health (ASH) E-cigarette use (vapes) among young people in the UK 2023.'

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen: https://ash.org.uk/uploads/Use-of-vapes-among-young-people-GB-2023.pdf?v=1686042690


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joshua Roberts
    published this page in Newyddion 2023-07-14 14:09:56 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns