Plaid Cymru Gwynedd yn pwyso am amgylchedd sefydlog i fusnesau fferm

Heddiw (6 Rhagfyr) bydd Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn galw am gefnogaeth y Cyngor llawn i bwyso ar Lywodraeth Lafur Cymru i sicrhau amgylchedd sefydlog a chadarn i fusnesau ffermydd yn dilyn Brecsit.

“Yma yng Ngwynedd, mae ffermydd teuluol bychain yn gonglfaen i gymunedau gwledig y sir,” meddai’r Cynghorydd Paul Rowlinson, “a chenedlaethau o bobl wedi eu magu i amaethu’r tir a chynhyrchu bwyd o safon gaiff ei gwerthu i’r cyhoedd.”

“Mae amaethu yn rhan annatod o ardaloedd gwledig Gwynedd ac yn cynnal llawer o deuluoedd yn y sir. Bydd unrhyw newid ddaw i fyd amaeth yn sgîl Brecsit yn sicr o gael effaith uniongyrchol ar yr economi leol, cymunedau gwledig a’r iaith Gymraeg,” eglura’r Cynghorydd Rowlinson fydd yn cyflwyno cynnig sy’n gofyn am gefnogaeth y Cyngor llawn i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn rhoi sefydlogrwydd i ffermydd teuluol y sir.

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Dyfrig Siencyn eisoes wedi ymateb ar ran Cyngor Gwynedd i ymgynghoriad swyddogol Llywodraeth Lafur Cymru ‘Brexit a’n tir’ lle mae’n nodi ei bryder sylweddol ynglŷn â’r newidiadau a gynigir a’r effaith niweidiol i’r economi wledig.

“Mae’r Llywodraeth Lafur wedi diystyru’n llwyr gyfraniad y diwydiant amaeth i gynhyrchu bwyd ac fe allai eu cynigion weddnewid holl strwythr yr economi wledig heb unrhyw ymdrech i fesur effaith y newidiadau hyn mewn ymgynghoriad â’r diwydiant.

“Gallai’r newidiadau hyn niweidio y gymuned wledig ac o ganlyniad wanhau’r Gymraeg yn ei chadarnleoedd. Mae ymateb y Gweinidog Leslie Griffiths yn ystod yr ymgynghoriad yn arwydd nad yw hi’n barod i wrando ar y negeseuon clir y mae wedi ei dderbyn, ac unwaith eto yn dangos nad oes gan y Llywodraeth Lafur hon ddealltwriaeth na chydymdeimlad a phobl cefn gwlad Cymru.”

Yn ôl Siân Gwenllian, AC Arfon: “Mae nifer o drigolion sy’n byw a gweithio yng nghefn gwlad Arfon yn ddibynnol ar yr economi mae’r byd amaeth yn ei chreu mewn ardaloedd gwledig. Dwi’n cefnogi galwad fy nghyd Bleidwyr yng Ngwynedd a byddaf yn parhau i roi pwysau ar wleidyddion Llafur yng Nghaerdydd.”

Yn ôl y Cynghorydd Rowlinson: “Rydym yn pwyso am sicrwydd y bydd unrhyw gefnogaeth yn cael ei rhoi i’r rhai hynny sy’n gweithio’n uniongyrchol ar y tir ac yn rheoli tir, gan ganolbwyntio ar ffermydd teuluol bach a chanolig, ac nid i fusnesau mawr sydd â chyswllt amwys a’r byd amaeth.

“Mae angen darparu arian ar gyfer ei fuddsoddi mewn datblygu gwledig, yn arbennig i gefnogi prosiectau sy’n ymateb i’r heriau economaidd y mae Cymru wledig yn eu hwynebu. Os yw gwleidyddion Llafur o ddifri am ddiogelu cymunedau gwledig, dylid cyfeirio’r arian i’r ardaloedd hynny lle mae’r economi’n fwyaf bregus, oherwydd eu bod nhw’n ardaloedd ymylol.

“Byddaf yn galw heddiw am gefnogaeth y Cyngor llawn i bwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau amgylchedd sefydlog a chadarn i deuluoedd cefn gwlad sy’n meithrin a gofalu am y tir yng Ngwynedd a thu hwnt” meddai’r Cynghorydd Paul Rowlinson.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns