Potensial i ddatblygiadau yn Y Bala o’r diwedd

Wedi problemau gyda safon dŵr mewn afonydd yn ardal Penllyn, mae croeso mawr i’r newyddion bod Dŵr Cymru yn dechrau ar y gwaith o fuddsoddi yn safle trin gwastraff Y Bala, y mis hwn.

Ers peth amser, mae datblygiadau yn nhref Y Bala wedi dod i stop oherwydd pryderon bod lefel uchel o ffosffad yn yr afonydd, sy’n andwyol i’r amgylchedd. Gan bod yr ardal o gwmpas Afon Dyfrdwy yn ardal o gadwraeth arbennig, roedd yr awdurdodau yn methu caniatáu ceisiadau cynllunio i godi tai, adeiladau a buddsoddiadau eraill yn yr ardal oherwydd yr effaith ar yr amgylchedd.

Yn ôl Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros y dref, Dilwyn Morgan: “Cefais i a’m cyd-gynghorwyr ymweliad safle gyda’r Bwrdd Dŵr rhyw chwe mis yn ôl er mwyn trafod oblygiadau’r problemau a chlywed am y datrysiadau oedd ar y gweill. Mae’n newyddion arbennig o dda bod buddsoddiad o £6 miliwn yn digwydd yn y safle trin gwastraff dros y gaeaf.

“Bydd y buddsoddiad gan Dŵr Cymru yn cynyddu’r capasiti a'r gallu i drin gwastraff y dref, a dwi’n sicr y bydd cwblhau’r gwaith dros yr 20 mis nesaf yn gam mawr ymlaen i'r gymuned, i ddatblygiadau ac i'r amgylchedd lleol.

Yn ôl y Cynghorydd Plaid Cymru, Elwyn Edwards, Llandderfel: “Yn amgylcheddol, bydd y gwaith yn helpu i wella ansawdd dŵr yr afon a fydd yn ei dro yn hwb i fywyd gwyllt ardal Penllyn. Mae hefyd o fudd i’r gymuned wrth sicrhau y bydd y safle â’r gallu i drin gwastraff, yn wyneb unrhyw dwf mewn poblogaeth, i’r dyfodol.

Bydd gwaith ar y safle yn dechrau ganol mis Tachwedd, a bydd yn cynnwys uwchraddio a gosod asedau ac offer newydd ar y safle i gynyddu faint o ddŵr gwastraff gaiff ei drin yn y ganolfan.

“Mae’n newyddion arbennig o dda i’r ardal,” meddai Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanuwchllyn, Alan Jones Evans, un arall a fu’n rhan o’r daith i ymweld â’r safle.

“Roeddem wedi treulio cyfnod o amser gyda dyfodol economaidd Y Bala a Phenllyn ar stop oherwydd yr heriau oedd yn wynebu’r dref gyda’r ganolfan wastraff dŵr yn ei ffurf bresennol. Dwi’n hynod o falch bod y buddsoddiad yn digwydd a gall y gymuned leol a busnesau’r dref edrych ymlaen at ddyfodol mwy llewyrchus.”

Mott McDonald Bentley, sydd hefyd ar hyn o bryd yn gwneud gwaith i adeiladu gorlifan ategol newydd yn Llyn Celyn sydd â’r cytundeb gan Dŵr Cymru i sicrhau’r gwaith. Bydd ardal gompownd yn y cae drws nesaf i’r safle a bydd y tîm yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 5pm (efallai y bydd angen gweithio’n hwyrach ac ar benwythnosau ar rai adegau o’r prosiect).

Am ddiweddariadau i drigolion yr ardal, ewch i’r wefan www.dwrcymru.com/YnEichArdal

Diwedd


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joshua Roberts
    published this page in Newyddion 2023-11-24 14:16:58 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns