Troi pob carreg i achub swyddi 94 ym Mhenygroes

Yn dilyn cyfarfod ddoe rhwng gwleidyddion Plaid Cymru a rheolwyr cwmni Northwood, Penygroes, gaeodd eu drysau yn ddisymwth 10 diwrnod nôl, pwysleisiodd y gwleidyddion y gwnânt droi pob carreg i gefnogi’r cwmni i oresgyn eu problemau ar y safle.

Wynebodd y 94 o weithwyr y newyddion bod Northwood yn bwriadu cau’r safle yn gwbl ddisymwth ar y 26 o Fai. Mae cyfnod ymgynghori i’r gweithwyr eisoes wedi dechrau.

Eglurodd y rheolwyr bod effaith Covid-19 wedi taro’r cwmni’n drwm a bod cau gwestai, bwytai, busnesau arlwyo, stadiymau a swyddfeydd, eu prif gwsmeriaid, yn glec enfawr.

Mae’r cwmni glendid proffesiynol a chlytiau sychu yn dweud bod rhaid iddynt roi mesurau mewn lle i sefydlogi’r cwmni, sy’n cyflogi 650 o weithwyr ar nifer o safleoedd eraill yn Lloegr hefyd.

Yn ôl y Cynghorydd Plaid Cymru dros Benygroes, Judith Humphreys: “Wedi dyddiau o geisio cyfarfod, o’r diwedd, dyma gyfle i bobl eistedd o gwmpas y bwrdd rhithiol a dechrau ar y dasg o glywed y manylion o lygad y ffynnon.

“Mae colli 94 o swyddi yn glec enfawr i staff a theuluoedd fy ardal, ac yn siom wedi blynyddoedd o weithio triw a chydwybodol i’r cwmni. I’r gymuned ehangach yn Nyffryn Nantlle, mi gaiff hyn effaith ar yr economi leol. Rydym yn gweithio’n ddi-flino i chwilio am ddatrysiad a chefnogi’r trigolion lleol ar hyn o bryd. Dwi’n ddiolchgar i’m cyd Gynghorydd, Craig ab Iago, Llanllyfni am uno yn y gefnogaeth i’r gweithlu yma yn Nyffryn Nantlle.”

Yn bresennol yn y cyfarfod rhithiol, roedd y Cynghorydd sydd â’r cyfrifoldeb dros yr economi yng Ngwynedd, Gareth Thomas

“Mae’r drafodaeth wedi dechrau ac arbenigwyr busnes y Cyngor yn gweithio’n ddygn i edrych ar bob math o fodelau ac opsiynau posib i gefnogi’r cwmni. Ein blaenoriaeth fydd diogelu’r sgiliau a’r safonau sydd gan y gweithwyr yma yng Ngwynedd, a hynny mewn cyfnod lle mae’r economi eisoes yn fregus o ganlynaid i Covid-19.”

Yn ôl Siân Gwenllian, Aelod o'r Senedd dros Arfon a Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon yn San Steffan oedd yn rhan o dîm Y Blaid oedd yn y drafodaeth rithiol heddiw: ”Gwnaethom yn gwbl glir mai’r ffactor pwysicaf yn y trafodaethau hyn yw diogelu swyddi'r staff a’u bywoliaeth.

“Rhaid cadw pob opsiwn i ddiogelu'r safle ar y bwrdd, a rhaid i Lywodraeth Cymru ddyblu ymdrechion i flaenoriaethu sgyrsiau i ddod o hyd i atebion.

“Rydym yn gweithio’n adeiladol ar draws pob lefel o lywodraeth leol a chenedlaethol i gadw’r swyddi hyn ar y safle ym Mhenygroes.

“Ein blaenoriaeth fydd cadw'r sgiliau’r gweithlu medrus yn Nyffryn Nantlle a sicrhau dyfodol i’r ffatri gweithgynhyrchu yma yng Ngwynedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns